Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum

De Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum bestaat ruim 100 jaar en is met 180 leden best een grote vereniging. Wat doen we en wat heeft u aan de vereniging?

De Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum werd opgericht op 20 maart 1918 met als doel overledenen op een waardige manier naar hun laatste rustplaats te brengen op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit, vanuit een christelijke visie. Dit mede om te voorkómen dat de zorg voor het stoffelijk overschot van een mens object van winstbejag wordt. Deze samenvatting komt uit de eerste regels van de statuten. In de loop der jaren is de vereniging uiteraard met haar tijd meegegaan.

In geval van overlijden van een lid kunnen nabestaanden nog steeds een beroep voor hulp op de vereniging doen, maar waar vroeger de bode van de vereniging alles regelde – van afleggen tot begraven – wordt hiervoor nu een uitvaartondernemer naar keuze ingeschakeld. Met deze ondernemer worden de laatste wensen en uitvaart besproken en uitgevoerd. Naar wens brengen dragers van de verenging het stoffelijk overschot naar zijn of haar laatste rustplaats. Dit wordt sinds kort vrijwillig gedaan. Nabestaanden van leden van de Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum krijgen een ledenkorting van € 250,00 op de totale kosten van begrafenis of crematie. Het lidmaatschap is dus geen uitvaartverzekering. Voor het reserveren van een graf kunt u ook niet bij de vereniging terecht, daarvoor moet u bij de kerkvoogdij in Tjerkwerd en Dedgum zijn.

Lid worden kan vanaf 18 jaar. De contributie bedraagt € 6,00 per jaar. Wie op latere leeftijd lid wordt, moet zich eerst ‘inkopen’.

De Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum is lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. Deze organisatie controleert de cijfers van de vereniging. De federatie is weer lid van de landelijke koepelorganisatie Nardus.

Voor meer informatie en het lidmaatschap van de Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum kunt u terecht bij het bestuur van de vereniging. Ook op de website van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland (www.uitvaartfederatie.nl) is veel informatie te vinden.

Het bestuur van de Begrafenisvereniging Tjerkwerd-Dedgum bestaat momenteel uit: Jan Postma (voorzitter), Age Gietema (penningmeester), Evert Bakker (secretaris), Broer Tilstra en Sietse Gietema.