Werkgroep Natuur

Werkgroep Natuur is opgericht in de winter van 2019/2020. Het doel is in die tijd nogal
breed geformuleerd: vergroten van kennis en interesse voor dieren en planten en werken
aan een betere bescherming.
We beginnen na de oprichting heel concreet met het bouwen, schilderen en ophangen van
vogelhuisjes, samen met leerlingen van De Reinbôge.

Al gauw krijgen we van de Friese Milieu Federatie het verzoek om mee te doen met het
project Bats yn byld (Vleermuizen in beeld).
Dit levert ons uiteindelijk, als dorp, flink wat op. Een paar voorbeelden. We kunnen nu
vleermuizen op de kerkzolder live volgen op eigen computer, telefoon of tablet.
Professionele filmers maken een prachtig promotiefilmpje over de meervleermuizen van
Tjerkwerd www.fmf.frl/byb. Een vleermuisexcursie in Tjerkwerd wordt drukbezocht en de
schoolkinderen gaan op ´vleermuissafari´.

Er komt in 2022 een vervolg op BYB: ´Tichterby de natuer. Troch de flearmûzen´. Opnieuw
met de Friese Milieu Federatie en een aantal andere dorpen. In dit project staat de
leefomgeving van de vleermuizen centraal, maar ook die van de dorpsbewoners.
Insectenvriendelijke beplanting is een belangrijk doel. Met kinderen en vrijwilligers zaaien
en planten we inheemse bloeiers bij de school, bij het haventje, langs Dyksicht en bij de
Trekdyk. De insecten die erop afkomen dienen als voedsel voor de vleermuizen. Bij de
school construeren we met leerlingen een insectenhotel. Later in 2023 maken we een nog
groter hotel in het parkje. Op 5 november 2022 halen bewoners bij ons gratis fruitbomen
en stinzenbollen voor de eigen tuin. Ook weer in het kader van ´Tichterby de Natuer´.
Leerlingen van de Reinbôge zetten 20 vleermuizenkasten in elkaar. We hangen 10 stuks
op in het dorp. De rest gaat naar Tjerkwerders die er een mooie plek voor hebben.
Samen met de gemeente SWF en bewoners wordt een serie geveltuintjes langs de
Waltawei gerealiseerd.
Tussendoor gaat onze aandacht ook uit naar andere onderwerpen, zoals egels in
Tjerkwerd. Een flink aantal Tjerkwerders vult een enquête in over de ´stikelbaarchjes´.

Waar houden we ons nu mee bezig? Met de plaatsing van een zwaluwentil op het
ijsbaanterrein. De til is gebouwd door een student van de school van Ype Bote Bonnema.
Dorpsbelang en onze werkgroep zijn enthousiast en ook omwonenden staan er achter. We
hebben na een lange procedure toestemming van de gemeente gekregen. Nu is het
wachten op een langere droge periode.
Verder staan op de agenda: snoeien van fruitbomen, zaaien van bloeiers, de hoogste
zonnebloem, en onderhoud van de aangelegde perken.

Onze enthousiaste werkgroep bestaat uit: Floor Mertens, Agatha Miedema, Carola ten
Boer, Jaap Visser en Anne de Vries.

Misschien wil je de werkgroep komen versterken of zo nu en dan inspringen bij klussen?
Je bent hartelijk welkom!
werkgroepnatuurtjerkwerd@gmail.com