HomeVerenigingenDorpskrant ‘t Skieppesturtsje

Dorpskrant ‘t Skieppesturtsje

Dorpskrant ’t Skieppesturtsje is ontstaan op de jaarvergadering van Dorpsbelang in januari 1977. Doel bij oprichting: de onderlinge contacten versterken. De eerste redactieraad bestond uit Henny Leigt, Wyke Blanksma, Jan Melchers, Rients van Buren en Jan Dijkstra.

Het eerste nummer
Dit verscheen in maart 1977. Dat was nog zonder naam, doch de lezers werd gevraagd een geschikte naam in te sturen. Tevens werd op medewerking van de lezers gerekend en dat gold voor “âlde, nije, dryste, jonge, stive, aktive, slûge, humoristyske, reade, grize, fine, koartoandraaide, grauwe, earlike en tûke Tsjerkwerters.

Naamgeving
Het tweede nummer droeg trots de naam die het blad nog steeds heeft: ’t Skieppesturtsje. Die naam werd bedacht door Sietse Bakker, Henny Postma, Harm de Boer, J. Huitema en Michiel Galama. Het eerste omslagontwerp was van de hand van Albert van Lingen Jr.

Bijzondere activiteiten
De uitreiking van een wisselbeker voor de vinder van het eerste ljipaai sinds 1981 met Jaap van Lingen als eerste gelukkige. De feestelijke onderscheiding tot “Skieppesturt”  van het jaar. De eerste keer dat die werd uitgereikt was in 1977 aan Jan Blanksma.

Uitvoering en frequentie van verschijning
Bij oprichting werd het blad gestencild op de machine van de school. Bij de redactieleden thuis werd er vergaard en geniet. Ook de opmaak werd daar aanvankelijk gedaan met knip- en plakwerk, waarbij zwart-wit plaatjes uit de krant dankbaar gebruikt werden. Pas veel later kwamen er foto’s in het blad. Dat ging aanvankelijk nog op de verbeterde stencilmachine, maar de kopieermachine bracht in dezen uitkomst met betere afdrukken. Sinds een aantal jaren heeft het blad een cover in full colour en zien we in het binnenwerk ook meer kleur verschijnen. Adverteerders maken het mogelijk dat het blad zo kan verschijnen. Financiële bijdragen van lezers zijn van harte welkom. Het blad verschijnt drie keer per jaar, in februari, juni en oktober.

Redactieadres en redactieleden
Mireille Galema, Dyksicht 2, 8765 LX Tjerkwerd (tel. 0515-579338)
Leden: Gerben D. Wijnja, Jan Witteveen, Riemkje Swart, Fokko Rollema, Mireille Galema
itskieppesturtsje@gmail.com

Huidige doelstelling
Het dorpsnieuws verzamelen in een blad dat huis aan huis bezorgd wordt in Tjerkwerd en directe omgeving. Tevens de verenigingen, stichtingen en andere groepen in het verspreidingsgebied een mogelijkheid bieden hun nieuws te delen met de dorpsbewoners.

Door deze bundeling wordt langzaam maar zeker ook een brok dorpsgeschiedenis vastgelegd voor nu en later. Zo mogelijk wordt medewering verleend aan andere publicaties die het dorp betreffen. Een voorbeeld is de uitgave van een tweetal boekjes over “Kunstrijk Tjerkwerd” en het onlangs verschenen oorlogsboek “Opdat wij niet vergeten”.

In een verder verleden (1998) kreeg het boekje “It grifformearde tsjerkje fan Tsjerkwert” zo gestalte, dit in samenwerking met eigenaar Joop Nota. Ook aan andere particuliere uitgaven werd in het verleden medewerking verleend. We denken aan boekjes in samenwerking met koster Michiel de Jong over de kerstviering in de oorlogswinter, de meidagen van 1940 in Wons, de familie Poelstra en Gietema en Herinneringen aan de bevrijding van Tjerkwerd.

Lees hier online de dorpskrant!

X