HomeVerenigingenPKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

Vacature: toegewijde predikant (m/v) voor 0,64 fte

Protestantse Gemeenten van HET PAD Exmorra-Allingawier/Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum zoeken een een toegewijde predikant (m/v) voor 0,64 fte. Onderstaand de profielschets en meer informatie over HET PAD.

Profielschets predikant HET PADFolder HET PAD

Welkom bij de informatie van de Protestantse gemeente Tjerkwerd-Dedgum! U vindt hier allerlei praktische zaken met betrekking tot onze gemeente. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen! De contactgegevens staan onderaan.


De kerk staat niet alleen midden in onze dorpen en op het platteland, maar is ook een kerk van, voor en door bewoners van dit gebied. Dat houdt in dat we er ook willen zijn voor iedereen, er van uitgaande dat God de schepper er immers ook voor iedereen is.
De zondagsdienst is een belangrijk moment in de week maar we hechten ook veel waarde aan het persoonlijk contact met mensen. Dat kan op velerlei manieren zoals een bezoekje of een praatje tijdens een ontmoeting op straat. We hechten er aan dat, van jong tot oud, ieder zich gezien en welkom voelt binnen onze gemeente.


Gearwurking ‘HET PAD’
Nadat in 2017 onze vorige predikant met emeritaat ging volgde er een tijd waarin we hebben onderzocht hoe we in de toekomst  door konden gaan als gemeente. We werkten al vele jaren samen met de gemeente van Parrega-Hieslum. We hadden samen een predikant en een aantal gezamenlijke diensten. Het onderzoek heeft er toe geleid dat de  samenwerking met de gemeente Parrega-Hieslum is uitgebreid met de gemeente van Exmorra-Allingawier. Deze samenwerking/gearwurking  is genaamd ‘HET PAD’ . De naam staat symbool voor het pad wat we met elkaar zijn op gegaan en is gevormd door de eerste letters van de dorpen. Door het jaar heen hebben we onder andere een aantal gezamenlijke diensten en daarnaast hebben we sinds oktober 2019 een gezamenlijke predikant. Momenteel is deze positie vacant en zijn wij samen op zoek naar een nieuwe predikant. En sinds februari 2020 is daarbij mevr. Hieke Plantinga-Folkertsma als kerkelijk werker in onze gemeenten werkzaam.

 

Kerkdiensten
Iedere zondag is er een samenkomst, waarin iedereen van harte welkom is! De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw van Tjerkwerd of in het kerkgebouw van Dedgum, in de regel ongeveer eens per maand in Dedgum. De aanvangstijd is meestal 9.30 uur of 11.00 uur, maar middag- en avonddiensten komen ook voor. Een deel van de kerkdiensten is gezamenlijk met de gemeenten van ‘HET PAD’ onder andere in de zomerperiode. De tijden en plaatsen worden iedere week in Ons Kerkblad, het kerkblad voor de ring Workum, vermeld. Er zijn per jaar ook een aantal Friese diensten In de diensten zingen we uit het nieuwe Liedboek (2013). Exemplaren daarvan, zowel in Fries- als Nederlandstalig, zijn in de kerk aanwezig. Er worden twee collecten gehouden: in de dienst voor een, door de diaconie, vastgesteld doel. En bij de uitgang en deze is meestal voor de kerkvoogdij.

 

Interieur kerk Dedgum

 

Tijdens de dienst is er in Tjerkwerd kinderoppas voor de allerkleinsten, in dorpshuis It Waltahûs (bovenzaal). Verder is er, met uitzondering van de zomerperiode, kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij beginnen en eindigen de dienst in de kerk. In hun eigen ruimte luisteren ze naar een Bijbelverhaal, doen daarna een spel of maken een knutselwerkje.

Voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar worden er ongeveer 6 keer per jaar tienerdiensten georganiseerd. Deze worden vermeld in het kerkblad. Enkele keren per jaar staat na afloop van de dienst de koffie klaar. Vijfmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarvan één keer op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen). Een aantal keren per jaar wordt de kerkdienst gehouden in de Friese taal. Ook in andere diensten is meertaligheid mogelijk. Drie of vier keer per jaar is er een jeugddienst, georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Een aantal diensten per jaar wordt voorbereid door de commissie Dorp en Kerk. Bij deze commissie zijn uitdrukkelijk ook dorpsgenoten van buiten de protestantse gemeente betrokken.

Het kerkelijk seizoen wordt geopend met een startzondag in september en afgesloten met een slotzondag in juni. Daartussenin is er een zgn. doorstartzondag in februari. Deze diensten zijn gezamenlijk met de gemeenten van ‘HET PAD’ en worden voorbereid door de seizoenscommissie.

Aanvragen voor huwelijks- en doopdiensten kunnen worden gedaan bij de scriba of wijkouderling. Ook bij een sterfgeval wordt men verzocht contact op te nemen met de scriba of wijkouderling. Voor mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid een CD van de dienst te ontvangen.

Pastoraat
Sinds oktober 2019 is Ds. Wim Andel als predikant werkzaam in onze gemeente en wordt sinds februari 2020 bijgestaan door kerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma. Zij verzorgen samen met de ouderlingen het pastoraat in de gemeente. Zij worden graag van bijzondere omstandigheden op de hoogte gesteld. Bij ziekte of ziekenhuisopname wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling. Ook als u in uw omgeving signaleert dat iemand behoefte heeft aan een bezoekje, kunt u dit melden bij de wijkouderling. De ouderlingen worden bij het bezoekwerk ondersteund door een bezoekersgroep. Dat zijn mensen uit de gemeente.

Indeling wijken:
Singel/Kerkstraat/Kade/
Waltaweg/Eemswoude:              ouderling Geartsje Postma-Krikke.
Dedgum/Arkum/Hemdijk:           ouderling Lutske Schakel-Jonkman.
Sylroede/Dyksicht/Rytseterp/
Jousterp/Van Panhuysweg/
Bolswarderweg/Baburen:            ouderling Wim Kramer.

Diaconaat
Het college van diakenen bestaat uit drie personen, te weten Yde Schakel, Astrid de Boer-Prins en Ida Folkertsma- Dijkstra. Zij houden zich bezig met de dienst aan de naaste in de ruimste zin van het woord, dichtbij én wereldwijd. Ze zamelen daartoe geld in voor verschillende doelen. Twee maal per jaar is er de zendingscollecte van Kerk in Actie. Binnen de gemeente komt dit dienen o.a. tot uiting  door het verzorgen van opnames van de kerkdiensten en de bloemendienst. Dit laatste is een middel om gemeenteleden in contact te brengen met elkaar. Iedere week gaan de bloemen uit de kerkdienst naar een zieke, een jarige oudere, een nieuwe dorpsbewoner , een gezin waar een baby is geboren, enzovoort. Deze bloemen worden gebracht door vrijwilligers/gemeenteleden volgens een opgesteld rooster. Ook is het mogelijk dat gemeenteleden financieel of praktisch ondersteund worden. Daarnaast hebben de diakenen een belangrijke taak bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Interieur kerk Tjerkwerd


Middelen

Al het gemeentewerk brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee.  De zorg voor de geldelijke belangen van de gemeente is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Zij zorgen voor de werving van de benodigde gelden en het in stand houden van de gebouwen. Daarnaast beheren zij de graven en grafrechten. De geldelijke middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, de collecten bij de uitgang van de kerkdiensten, giften/legaten en pacht- en renteopbrengsten. Het college bestaat momenteel uit vier personen, te weten Wieger de Jong, Johan Wilts, Sjoerd-Klaas Bakker en Anna Gietema. Het rekeningnummer van de kerk is NL93 ABNA 0215 3040 63.In beide kerken is een team van vrijwilligers dat fungeert als koster. Daarnaast zijn nog vele vrijwilligers actief om de kerkgebouwen schoon en netjes te houden.

Gemeenschap
Niet alleen op zondag krijgt gemeenschap gestalte. Buiten de zondagse kerkdiensten om zijn er diverse mogelijkheden om samen te komen. Er is ieder seizoen een avond voor jonge ouders, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld over geloofsopvoeding.

Tweemaal per seizoen wordt er een gemeenteavond gehouden waar ieder welkom is. Soms is er een spreker, altijd is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het in gesprek gaan over dingen die de gemeente betreffen. Eenmaal per winterseizoen, op twee verschillende avonden, worden de groothuisbezoekavonden gehouden. Wie wil is welkom bij iemand thuis om in niet al te grote kring elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een thema. In Dedgum is een vrouwenvereniging actief, genaamd “Bidt en werkt”, die regelmatig bij elkaar komt en over allerlei onderwerpen van gedachten wisselt en ook creatief bezig is. Regelmatig worden een bazar en verloting georganiseerd. Om de 6 weken komt in het winterseizoen een gesprekskring bij elkaar, die bestaat uit gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De avond wordt bij één van de deelnemers thuis gehouden, die de avond ook voorbereidt.

Er is een groep bezig met liturgisch bloemschikken. Hun werkstukken zijn in de kerk te zien bijv. in de advents- en veertigdagentijd.   De Tsjerkepaadcommissie  regelt de openstelling van het kerkgebouw van Tjerkwerd op verschillende zaterdagen in de zomerperiode. Vaak is daar een tentoonstelling aan verbonden, ook is er een keer een openluchtspel georganiseerd. De commissie regelt verder de vrijwilligers die op deze zaterdagen de kerk bemensen en uitleg kunnen geven aan de bezoekers.

Informatievoorziening
Wekelijks verschijnt Ons Kerkblad, het weekblad van de protestantse gemeenten van de ring Workum.  Hierin vindt u informatie over de kerkdiensten, gemeentenieuws en diverse activiteiten. U kunt zich abonneren via de administratie: I. Mulder-Grasman, Nieuweweg 2, 8713 KJ Hindeloopen, telefoon 0514-521875, e-mail: imgenam@hetnet.nl. Het abonnementsgeld bedraagt € 15,- per jaar. Berichten voor Ons Kerkblad kunnen vóór zondag worden aangeleverd bij Wim Kramer, bij voorkeur per e-mail: wim_kramer@yahoo.com, of anders schriftelijk op Waltaweg 21  in Tjerkwerd of per telefoon, tel. 0515-857687. Naast Ons Kerkblad komt drie maal per jaar de Gemeentebrief uit. Hierin vindt u uitgebreidere informatie van de diverse groepen en kringen, nieuws van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters enzovoort.

Beleid
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u onderaan dit bericht.


Contactgegevens
Kerkelijk werker
Mevr. Hieke Plantinga-Folkertsma
Tel: 0515-542364

Kerkenraad
Predikant
vacant

Ouderlingen
Geartsje Postma-Krikke   Tel: 0515-579246
Lutske Schakel-Jonkman Tel: 0515- 579552
Wim Kramer    (scriba)   Tel: 0515-857687
Waltaweg 21, 8765 LM, Tjerkwerd
wim_kramer@yahoo.com

Diakenen
Yde Schakel
Ida Folkertsma-Dijkstra
Astrid de Boer-Prins

Kerkrentmeesters
Wieger de Jong
Johan Wilts
Sjoerd-Klaas Bakker

Administratie
Anna Gietema-Wiersma; Hemdijk 1, 8765 PA  Tjerkwerd
Algemeen e-mailadres van de gemeente:
pgtjerkwerddedgum@gmail.com

Website met ANBI-gegevens:
https://www.anbiportal.nl/web/pgtd

 

Opzoek naar een nieuwe predikant

Vanwege het aankomend emiraat van onze huidige predikant zijn de gemeenten van Exmorra-Allingawier/Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum momenteel op zoek naar een nieuwe predikant. Meer informatie  over het profiel van de predikant waarnaar wij op zoek zijn, vindt u in het PDF bestand hieronder. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter of secretaris van de beroepingscommissie.

Astrid de Boer, voorzitter
Tel 06 5056 0487
Bote.astriddeboer@online.nl

Jetske Dijkstra
Tel 06 1894 0279
Jetske_trijntje@hotmail.com

Profielschets predikant Protestantse gemeente HET PAD
X