HomeVerenigingenPKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

Vacature: toegewijde predikant (m/v) voor 0,64 fte

Protestantse Gemeenten van HET PAD Exmorra-Allingawier/Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum zoeken een een toegewijde predikant (m/v) voor 0,64 fte. Onderstaand de profielschets en meer informatie over HET PAD.

Profielschets predikant HET PADFolder HET PAD

Welkom bij de informatie van de Protestantse gemeente Tjerkwerd-Dedgum! U vindt hier allerlei praktische zaken met betrekking tot onze gemeente. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen! De contactgegevens staan onderaan.


De kerk staat niet alleen midden in onze dorpen en op het platteland, maar is ook een kerk van, voor en door bewoners van dit gebied. Dat houdt in dat we er ook willen zijn voor iedereen, er van uitgaande dat God de schepper er immers ook voor iedereen is.
De zondagsdienst is een belangrijk moment in de week maar we hechten ook veel waarde aan het persoonlijk contact met mensen. Dat kan op velerlei manieren zoals een bezoekje of een praatje tijdens een ontmoeting op straat. We hechten er aan dat, van jong tot oud, ieder zich gezien en welkom voelt binnen onze gemeente.


Gearwurking ‘HET PAD’
Nadat in 2017 onze vorige predikant met emeritaat ging volgde er een tijd waarin we hebben onderzocht hoe we in de toekomst  door konden gaan als gemeente. We werkten al vele jaren samen met de gemeente van Parrega-Hieslum. We hadden samen een predikant en een aantal gezamenlijke diensten. Het onderzoek heeft er toe geleid dat de  samenwerking met de gemeente Parrega-Hieslum is uitgebreid met de gemeente van Exmorra-Allingawier. Deze samenwerking/gearwurking  is genaamd ‘HET PAD’ . De naam staat symbool voor het pad wat we met elkaar zijn op gegaan en is gevormd door de eerste letters van de dorpen. Door het jaar heen hebben we onder andere een aantal gezamenlijke diensten en daarnaast hebben we sinds oktober 2019 een gezamenlijke predikant. Momenteel is deze positie vacant en zijn wij samen op zoek naar een nieuwe predikant. En sinds februari 2020 is daarbij mevr. Hieke Plantinga-Folkertsma als kerkelijk werker in onze gemeenten werkzaam.

 

Kerkdiensten
Iedere zondag is er een samenkomst, waarin iedereen van harte welkom is! De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw van Tjerkwerd of in het kerkgebouw van Dedgum, in de regel ongeveer eens per maand in Dedgum. De aanvangstijd is meestal 9.30 uur of 11.00 uur, maar middag- en avonddiensten komen ook voor. Een deel van de kerkdiensten is gezamenlijk met de gemeenten van ‘HET PAD’ onder andere in de zomerperiode. De tijden en plaatsen worden iedere week in Ons Kerkblad, het kerkblad voor de ring Workum, vermeld. Er zijn per jaar ook een aantal Friese diensten In de diensten zingen we uit het nieuwe Liedboek (2013). Exemplaren daarvan, zowel in Fries- als Nederlandstalig, zijn in de kerk aanwezig. Er worden twee collecten gehouden: in de dienst voor een, door de diaconie, vastgesteld doel. En bij de uitgang en deze is meestal voor de kerkvoogdij.

 

Interieur kerk Dedgum

 

Tijdens de dienst is er in Tjerkwerd kinderoppas voor de allerkleinsten, in dorpshuis It Waltahûs (bovenzaal). Verder is er, met uitzondering van de zomerperiode, kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij beginnen en eindigen de dienst in de kerk. In hun eigen ruimte luisteren ze naar een Bijbelverhaal, doen daarna een spel of maken een knutselwerkje.

Voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar worden er ongeveer 6 keer per jaar tienerdiensten georganiseerd. Deze worden vermeld in het kerkblad. Enkele keren per jaar staat na afloop van de dienst de koffie klaar. Vijfmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarvan één keer op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen). Een aantal keren per jaar wordt de kerkdienst gehouden in de Friese taal. Ook in andere diensten is meertaligheid mogelijk. Drie of vier keer per jaar is er een jeugddienst, georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Een aantal diensten per jaar wordt voorbereid door de commissie Dorp en Kerk. Bij deze commissie zijn uitdrukkelijk ook dorpsgenoten van buiten de protestantse gemeente betrokken.

Het kerkelijk seizoen wordt geopend met een startzondag in september en afgesloten met een slotzondag in juni. Daartussenin is er een zgn. doorstartzondag in februari. Deze diensten zijn gezamenlijk met de gemeenten van ‘HET PAD’ en worden voorbereid door de seizoenscommissie.

Aanvragen voor huwelijks- en doopdiensten kunnen worden gedaan bij de scriba of wijkouderling. Ook bij een sterfgeval wordt men verzocht contact op te nemen met de scriba of wijkouderling. Voor mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid een CD van de dienst te ontvangen.

Pastoraat
Sinds oktober 2019 is Ds. Wim Andel als predikant werkzaam in onze gemeente en wordt sinds februari 2020 bijgestaan door kerkelijk werker Hieke Plantinga-Folkertsma. Zij verzorgen samen met de ouderlingen het pastoraat in de gemeente. Zij worden graag van bijzondere omstandigheden op de hoogte gesteld. Bij ziekte of ziekenhuisopname wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling. Ook als u in uw omgeving signaleert dat iemand behoefte heeft aan een bezoekje, kunt u dit melden bij de wijkouderling. De ouderlingen worden bij het bezoekwerk ondersteund door een bezoekersgroep. Dat zijn mensen uit de gemeente.

Indeling wijken:
Singel/Kerkstraat/Kade/
Waltaweg/Eemswoude:              ouderling Geartsje Postma-Krikke.
Dedgum/Arkum/Hemdijk:           ouderling Lutske Schakel-Jonkman.
Sylroede/Dyksicht/Rytseterp/
Jousterp/Van Panhuysweg/
Bolswarderweg/Baburen:            ouderling Wim Kramer.

Diaconaat
Het college van diakenen bestaat uit drie personen, te weten Yde Schakel, Astrid de Boer-Prins en Ida Folkertsma- Dijkstra. Zij houden zich bezig met de dienst aan de naaste in de ruimste zin van het woord, dichtbij én wereldwijd. Ze zamelen daartoe geld in voor verschillende doelen. Twee maal per jaar is er de zendingscollecte van Kerk in Actie. Binnen de gemeente komt dit dienen o.a. tot uiting  door het verzorgen van opnames van de kerkdiensten en de bloemendienst. Dit laatste is een middel om gemeenteleden in contact te brengen met elkaar. Iedere week gaan de bloemen uit de kerkdienst naar een zieke, een jarige oudere, een nieuwe dorpsbewoner , een gezin waar een baby is geboren, enzovoort. Deze bloemen worden gebracht door vrijwilligers/gemeenteleden volgens een opgesteld rooster. Ook is het mogelijk dat gemeenteleden financieel of praktisch ondersteund worden. Daarnaast hebben de diakenen een belangrijke taak bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

 

Interieur kerk Tjerkwerd


Middelen

Al het gemeentewerk brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee.  De zorg voor de geldelijke belangen van de gemeente is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Zij zorgen voor de werving van de benodigde gelden en het in stand houden van de gebouwen. Daarnaast beheren zij de graven en grafrechten. De geldelijke middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, de collecten bij de uitgang van de kerkdiensten, giften/legaten en pacht- en renteopbrengsten. Het college bestaat momenteel uit vier personen, te weten Wieger de Jong, Johan Wilts, Sjoerd-Klaas Bakker en Anna Gietema. Het rekeningnummer van de kerk is NL93 ABNA 0215 3040 63.In beide kerken is een team van vrijwilligers dat fungeert als koster. Daarnaast zijn nog vele vrijwilligers actief om de kerkgebouwen schoon en netjes te houden.

Gemeenschap
Niet alleen op zondag krijgt gemeenschap gestalte. Buiten de zondagse kerkdiensten om zijn er diverse mogelijkheden om samen te komen. Er is ieder seizoen een avond voor jonge ouders, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld over geloofsopvoeding.

Tweemaal per seizoen wordt er een gemeenteavond gehouden waar ieder welkom is. Soms is er een spreker, altijd is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het in gesprek gaan over dingen die de gemeente betreffen. Eenmaal per winterseizoen, op twee verschillende avonden, worden de groothuisbezoekavonden gehouden. Wie wil is welkom bij iemand thuis om in niet al te grote kring elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een thema. In Dedgum is een vrouwenvereniging actief, genaamd “Bidt en werkt”, die regelmatig bij elkaar komt en over allerlei onderwerpen van gedachten wisselt en ook creatief bezig is. Regelmatig worden een bazar en verloting georganiseerd. Om de 6 weken komt in het winterseizoen een gesprekskring bij elkaar, die bestaat uit gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De avond wordt bij één van de deelnemers thuis gehouden, die de avond ook voorbereidt.

Er is een groep bezig met liturgisch bloemschikken. Hun werkstukken zijn in de kerk te zien bijv. in de advents- en veertigdagentijd.   De Tsjerkepaadcommissie  regelt de openstelling van het kerkgebouw van Tjerkwerd op verschillende zaterdagen in de zomerperiode. Vaak is daar een tentoonstelling aan verbonden, ook is er een keer een openluchtspel georganiseerd. De commissie regelt verder de vrijwilligers die op deze zaterdagen de kerk bemensen en uitleg kunnen geven aan de bezoekers.

Informatievoorziening
Wekelijks verschijnt Ons Kerkblad, het weekblad van de protestantse gemeenten van de ring Workum.  Hierin vindt u informatie over de kerkdiensten, gemeentenieuws en diverse activiteiten. U kunt zich abonneren via de administratie: I. Mulder-Grasman, Nieuweweg 2, 8713 KJ Hindeloopen, telefoon 0514-521875, e-mail: imgenam@hetnet.nl. Het abonnementsgeld bedraagt € 15,- per jaar. Berichten voor Ons Kerkblad kunnen vóór zondag worden aangeleverd bij Wim Kramer, bij voorkeur per e-mail: wim_kramer@yahoo.com, of anders schriftelijk op Waltaweg 21  in Tjerkwerd of per telefoon, tel. 0515-857687. Naast Ons Kerkblad komt drie maal per jaar de Gemeentebrief uit. Hierin vindt u uitgebreidere informatie van de diverse groepen en kringen, nieuws van de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters enzovoort.

Beleid
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u onderaan dit bericht.


Contactgegevens
Kerkelijk werker
Mevr. Hieke Plantinga-Folkertsma
Tel: 0515-542364

Kerkenraad
Predikant
vacant

Ouderlingen
Geartsje Postma-Krikke   Tel: 0515-579246
Lutske Schakel-Jonkman Tel: 0515- 579552
Wim Kramer    (scriba)   Tel: 0515-857687
Waltaweg 21, 8765 LM, Tjerkwerd
wim_kramer@yahoo.com

Diakenen
Yde Schakel
Ida Folkertsma-Dijkstra
Astrid de Boer-Prins

Kerkrentmeesters
Wieger de Jong
Johan Wilts
Sjoerd-Klaas Bakker

Administratie
Anna Gietema-Wiersma; Hemdijk 1, 8765 PA  Tjerkwerd
Algemeen e-mailadres van de gemeente:
pgtjerkwerddedgum@gmail.com

Website met ANBI-gegevens:
https://www.anbiportal.nl/web/pgtd

 

Opzoek naar een nieuwe predikant

Vanwege het aankomend emiraat van onze huidige predikant zijn de gemeenten van Exmorra-Allingawier/Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum momenteel op zoek naar een nieuwe predikant. Meer informatie  over het profiel van de predikant waarnaar wij op zoek zijn, vindt u in het PDF bestand hieronder. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de voorzitter of secretaris van de beroepingscommissie.

Astrid de Boer, voorzitter
Tel 06 5056 0487
Bote.astriddeboer@online.nl

Jetske Dijkstra
Tel 06 1894 0279
Jetske_trijntje@hotmail.com

Profielschets predikant Protestantse gemeente HET PAD

 

Anbi publicatie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente Tjerkwerd-Dedgum
Telefoonnummer: 0515-579068
RSIN/Fiscaal nummer: 824132658
Nummer Kamer van Koophandel

 

Website adres:

 

76472132

 

 

www.tsjerkwert.nl/verenigingen/pkn-gemeente-tjerkwerd-dedgum

E-mail: tdfoarelkoar@gmail.com
Adres: Kerkstraat 8
Postcode: 8765 LK
Plaats: Tjerkwerd
Postadres: Hemdijk 1
Postcode: 8765 PA
Plaats: Tjerkwerd

 

De Protestantse gemeente te Tjerkwerd-Dedgum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Tjerkwerd-Dedgum.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 4 bestuursleden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Onderaan in deze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten van het betreffende jaar worden in de jaarrekeningen nader toegelicht.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Voor een nadere toelichting op het betreffende jaar wordt verwezen naar de uitgebreide jaarrekening die op verzoek verkrijgbaar is bij het desbetreffende college via het genoemde emailadres tdfoarelkoar@gmail.com.

X