HomeVerenigingenPKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum

Welkom bij de informatie van de Protestantse gemeente Tjerkwerd-Dedgum! U vindt hier allerlei praktische zaken met betrekking tot onze gemeente. Heeft u vragen, aarzel niet om contact op te nemen! Dat kan met de scriba (adresgegevens staan verderop) maar kan ook via ons algemene e-mailadres: pgtjerkwerddedgum@gmail.com. We zien uit naar uw reactie!

Wat wij proberen uit te dragen is dat we een gemeente van onze Heer Jezus Christus zijn. Ieder mag daarin op eigen wijze meedoen, maar samen zijn we gemeente van de Heer. We leven in een tijd waarin het gemeenschapsdenken in toenemende mate plaats heeft gemaakt voor  een individualistische beleving.

Mensen hebben zoveel mogelijkheden waaruit ze kunnen kiezen en dan willen belangrijke zaken er nog wel eens bij in schieten. Het geloof in Jezus Christus is in heel het leven een blijvende bron van inspiratie, waaruit we iedere dag kunnen putten. Het helpt ons om de goede keuzes te maken, om getroost en met veerkracht de weg door het leven te gaan.

Je kunt zeggen dat geloven uitnodigt tot een andere manier van leven. Wat er ook gebeurt, wie we ook zijn, we mogen weten dat onze Schepper en Heer met ons meegaat en ons iedere dag geeft wat we nodig hebben. Dat mogen we vieren en beleven in de kerkdiensten en met elkaar  delen in de bijeenkomsten en activiteiten die door de week worden gehouden. Daarin kunnen we elkaar,  hoe verschillend we ook zijn, tot steun zijn.

Geloven is opgewekt leven. Iemand heeft het eens zo onder woorden gebracht: “Geloven is leven met een binnenpretje”. Dat wens ik jullie en mij van harte toe.

Ds. Gerrit Groeneveld, oud-predikant van onze gemeente.

1. Kerkdiensten
Iedere zondag is er een samenkomst, waarin iedereen van harte welkom is! De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw van Tjerkwerd of in het kerkgebouw van Dedgum, in de regel ongeveer eens per maand in Dedgum. De aanvangstijd is meestal 9.30 uur of 11.00 uur, maar middag- en avonddiensten komen ook voor. Een deel van de kerkdiensten is gezamenlijk met Parrega-Hieslum, onder andere in de zomerperiode. Soms is er dus ook dienst in Parrega of Hieslum. De tijden en plaatsen worden iedere week in Ons Kerkblad, het kerkblad voor de ring Workum, vermeld. In de diensten zingen we uit het nieuwe Liedboek (2013). Exemplaren daarvan zijn in de kerk aanwezig. Er worden twee collecten gehouden: in de dienst voor een door de diaconie vastgesteld doel en bij de uitgang voor de kerk.

Tijdens de dienst is er in Tjerkwerd kinderoppas voor de allerkleinsten, in dorpshuis It Waltahûs (bovenzaal). Verder is er, met uitzondering van de zomerperiode, kindernevendienst voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij beginnen en eindigen de dienst in de kerk. In hun eigen ruimte luisteren ze naar een Bijbelverhaal, doen daarna een spel of maken een knutsel.

Voor de jeugd van 12 tot en met 16 jaar worden er ongeveer 6 keer per jaar tienerdiensten georganiseerd. Deze worden vermeld in het kerkblad. Enkele keren per jaar staat na afloop van de dienst de koffie klaar. Vijfmaal per jaar vieren we het Heilig Avondmaal, waarvan één keer op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen), samen met Parrega-Hieslum. Van de overige vier keer wordt het Avondmaal nog één keer gezamenlijk gevierd. Een aantal keren per jaar wordt de kerkdienst gehouden in de Friese taal. Ook in andere diensten is meertaligheid mogelijk. Drie of vier keer per jaar is er een jeugddienst, georganiseerd door de jeugddienstcommissie. Eenmaal per seizoen is deze dienst gezamenlijk met Parrega-Hieslum. Een aantal diensten per jaar wordt voorbereid door de commissie Dorp en Kerk. Bij deze commissie zijn uitdrukkelijk ook dorpsgenoten van buiten de protestantse gemeente betrokken.

Het kerkelijk seizoen wordt geopend met een startzondag in september en afgesloten met een slotzondag in juni. Daartussenin is er een zgn. doorstartzondag in februari. Deze diensten zijn gezamenlijk met Parrega-Hieslum en worden voorbereid door de seizoenscommissie.

Aanvragen voor huwelijks- en doopdiensten kunnen worden gedaan bij de scriba. Ook bij een sterfgeval wordt men verzocht contact op te nemen met de scriba. Voor mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, bestaat de mogelijkheid een CD van de dienst te ontvangen

2. Pastoraat
Sinds 19 november 2017 is onze gemeente vacant. Ds. Aafke Nicolai uit Stavoren is onze consulente. Zij woont o.a. de kerkenraadsvergaderingen bij. Daarnaast is ds. Maarten Mook uit Sneek één dag per week in onze gemeente werkzaam. Hij doet met name pastoraal werk.

Het pastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de hulppredikant en de ouderlingen. Zij worden graag van bijzondere omstandigheden op de hoogte gesteld. Bij ziekte of ziekenhuisopname wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met uw wijkouderling. Ook als u in uw omgeving signaleert dat iemand behoefte heeft aan een bezoekje, kunt u dit melden bij de wijkouderling. De ouderlingen worden bij het bezoekwerk ondersteund door een bezoekersgroep.

Indeling wijken:
Singel/Kerkstraat/Kade/Waltaweg/Eemswoude: ouderling Geartsje Postma-Krikke.
Dedgum/Arkum/Hemdijk: ouderling Lutske Schakel-Jonkman.
Sylroede/Dyksicht/Rytseterp/Jousterp/Van Panhuysweg/Bolswarderweg/Baburen: ouderling Wim Kramer.

3. Diaconaat
Het college van diakenen bestaat uit drie personen, te weten Yde Schakel, Astrid de Boer-Prins en Jan Postma. Zij houden zich bezig met de dienst aan de naaste in de ruimste zin van het woord, dichtbij én wereldwijd. Ze zamelen daartoe geld in voor verschillende doelen. Twee maal per jaar is er de zendingscollecte van Kerk in Actie. Binnen de gemeente komt dit dienen o.a. tot uiting  door het verzorgen van opnames van de kerkdiensten en de bloemendienst. Dit laatste is een middel om gemeenteleden in contact te brengen met elkaar.

Iedere week gaan de bloemen uit de kerkdienst naar een zieke, een jarige oudere, een nieuw ingekomene, een gezin waar een baby is geboren, enzovoort. Deze bloemen worden gebracht door gemeenteleden volgens een opgesteld rooster. Ook is het mogelijk dat gemeenteleden financieel of praktisch ondersteund worden. Daarnaast hebben de diakenen een belangrijke taak bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

4. Gemeenschap
Niet alleen op zondag krijgt gemeenschap gestalte. Buiten de zondagse kerkdiensten om zijn er diverse mogelijkheden om samen te komen. We praten met elkaar, zingen en bidden samen, zoeken ontspanning en vrolijkheid en zijn samen actief. Regelmatig is er een filmavond, een avond Bijbels koken of andere activiteit. Verder is er ieder seizoen een avond voor jonge ouders, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld over geloofsopvoeding.

Tweemaal per seizoen wordt er een gemeenteavond gehouden waar ieder welkom is. Soms is er een spreker, altijd is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het in gesprek gaan over dingen die de gemeente betreffen. Eenmaal per seizoen op twee verschillende avonden worden de ontmoetingsavonden gehouden. Wie wil is welkom bij iemand thuis om in niet al te grote kring elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een thema. Op donderdagavond vanaf 19.45 uur repeteert het kerkkoor “Tjerkwerd en omstreken” in het Waltahûs, onder leiding van mevrouw Tineke Feenstra. Regelmatig werkt het koor mee aan de kerkdiensten. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

In Dedgum is een vrouwenvereniging actief, genaamd “Bidt en werkt”, die regelmatig bij elkaar komt en over allerlei onderwerpen van gedachten wisselt en ook creatief bezig is. Regelmatig worden een bazar en verloting georganiseerd. Om de 6 weken komt in het winterseizoen een gesprekskring bij elkaar, die bestaat uit gemeenteleden en niet-gemeenteleden. De avond wordt bij één van de deelnemers thuis gehouden, die de avond ook voorbereidt.

Er is een groep bezig met liturgisch bloemschikken. Hun werkstukken zijn in de kerk te zien bijv. in de advents- en veertigdagentijd.  De Werkgroep Gearwurking is een commissie die in het leven is geroepen om zich te buigen over verdere samenwerking met buurgemeenten en het beroepen van een nieuwe predikant.

De Tsjerkepaadcommissie  regelt de openstelling van het kerkgebouw van Tjerkwerd op verschillende zaterdagen in de zomerperiode. Vaak is daar een tentoonstelling aan verbonden, ook is er een keer een openluchtspel georganiseerd. De commissie regelt verder de vrijwilligers die op deze zaterdagen de kerk bemensen en uitleg kunnen geven aan de bezoekers.

5. Informatievoorziening
Wekelijks verschijnt Ons Kerkblad, het weekblad van de protestantse gemeenten van de ring Workum.  Hierin vindt u informatie over de kerkdiensten, gemeentenieuws en diverse activiteiten. U kunt zich abonneren via de administratie: I. Mulder-Grasman, Nieuweweg 2, 8713 KJ Hindeloopen, telefoon 0514-521875, e-mail: imgenam@hetnet.nl. Het abonnementsgeld bedraagt € 15,- per jaar.

Berichten voor Ons Kerkblad kunnen vóór zondag worden aangeleverd bij Heleen Wilts-Harkema, bij voorkeur per e-mail: heleenwilts@hotmail.com, of anders schriftelijk op Sylroede 30 in Tjerkwerd of per telefoon, tel. 579068.

Naast Ons Kerkblad komt drie maal per jaar de Gemeentebrief uit. Hierin vindt u uitgebreidere informatie van de diverse groepen en kringen, nieuws van de kerkenraad, nieuws van de diaconie, enzovoort.

6. Middelen
Al dit gemeentewerk brengt uiteraard de nodige kosten met zich mee.  De zorg voor de geldelijke belangen van de gemeente is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Zij zorgen voor de werving van de benodigde gelden en het instandhouden van de gebouwen. Daarnaast beheren zij de graven en grafrechten.

De geldelijke middelen worden o.a. verkregen door de jaarlijkse actie Kerkbalans, de collecten bij de uitgang van de kerkdiensten, giften/legaten en pacht- en renteopbrengsten. Het college bestaat momenteel uit drie personen, te weten Wieger de Jong, Wiebren Poelstra en Anna Gietema. Het rekeningnummer van de kerk is NL93 ABNA 0215 3040 63.

In beide kerken is een team van vrijwilligers dat fungeert als koster. Daarnaast zijn nog vele vrijwilligers actief om de kerkgebouwen schoon en netjes te houden.

7. Beleid
Het beleidsplan van onze gemeente vindt u onderaan dit bericht.

8. Kerkenraad
predikant
vacant

bijstand in het pastoraat
Ds. M. Mook, Anna Paulownastraat 1/201, 8606 XM Sneek, tel. 433114, mcmook@home.nl

scriba
Wim Kramer, Waltaweg 21, 8765 LM, Tjerkwerd, tel. 857687, wim_kramer@yahoo.com

ouderlingen
Geartsje Postma-Krikke
Lutske Schakel-Jonkman
Wim Kramer

diakenen
Yde Schakel
Jan Postma
Astrid de Boer-Prins

kerkrentmeesters
Wieger de Jong
Wiebren Poelstra

administratie
Anna Gietema-Wiersma

Algemeen e-mailadres van de gemeente:
pgtjerkwerddedgum@gmail.com

Website met ANBI-gegevens:
https://www.anbiportal.nl/web/pgtd

X