Bouw van Dam orgel

0
1394
Orgela

Op op Vrijdag 12 Oktober 1849 werd er een vergadering belegd, om over een orgel in de St. Petrus te besluiten. Twee jaar later op 3 augustus 1851 werd het nieuwe orgel in gebruik genomen.

Orgela

LC 5-10-1849 Grietman en assesoren van Wonseradeel , convoceren bij deze de Hervormde Floreenplichtigen van den Dorpe Tjerkwerd, om te compareren op Vrijdag den 12 Ocktober 1849, voormiddags elf uur, in de kerk te Tjerkwerd, ten einde te delibreren en te besluiten over het stichten van een Orgel in het Kerkgebouw aldaar,

Bolsward,                                        grietman en Assesoren voornoemd,

den 26 September 1849                  F.IJ. Tichelaar.
ter ordonantie van dezelven,
J.Binkes.

Orgelb

LC 8-8-1851 De kerkvoogden van de herv Kerk te Tjerkwerd hebben het genoegen door dezen ter kennis van het publiek te brengen: Dat door de Heeren L.Van Dam en Zonen, Orgelmakers te Leeuwarden, in de kerk van de genoemde Gemeente een NIEUW ORGEL is vervaardigd, bevattende twee Handklavieren en aangehangen Pedaal, zestien sprekende en vijf werktuigelijke Registers, waaronder Violon 16 voet, en Viola di Gamba 8 voet, beide van Engelsh tin vervaardigd, bijzonder uitkomen; welk Orgel, volgens het eenstemmig oordeel van deskundigen, en speciaal naar dat van den Heer R.R.E. Frank, Organist van de Goote Kerk te Leeuwarden, door Kerkvoogden met het onderzoek van het Orgel belast, uitmunt door keurige dispositie, sierlijk met het uiterlijk en eene afwerking, die niets te wenschen overlaat.

De Kerkvoogden, voornoemd wenschen, zoo in het belang der kunst als dat der kunstenaars, dat deze mededeling voor de Heeren van Dam en Zonen, tot eene welverdiende aanbeveling moge strekken; terwijl zij tevens deze gelegenheid te baat nemen hunne hude toe te brengen aan de verdiensten van den reeds genoemden Heer Frank., die door eene uitmuntende bespeling van genoemd Orgel op Zondag den 3 deze getoond heeft, meester van de kunst te zijn, de aanzienlike schaar toehoorders verrukt en zich bij de aanwezige bevoegde beoordeelaars hoogen lof verworven heeft.
Tjerkwerd den 5 Augustus 1851.
De Kerkvoogden voornoemd,
H.J.Zijsling
G.K.Dijkstra
K.D.de Boer.

Orgeld

LC 15-8-1851

Uit Tjerkwerd wordt van den 9 dezer gemeld: Met het meeste genoegen lazen wij in de Leeuwarder courant van den 8 dezer, de zoo wel verdiende hulde, toegebragt aan de heeren gebroeders van Dam, orgelmakers en den heer Frank, organist van de groote kerk te Leeuwarden. Wij vinden ons echter gedrongen tevens te vermelden, dat onze zoo waardige en door ons hooggeschatte leerar,(=ds. Winsemius Feike) bij die gelegenheid eene gepaste feestrede heeft gehouden over Col. 3 vs. 16; daarbij tevens aan zijn reeds veertigjarig verblijf onder ons gedenkende, welke wierd afgewisseld door toepasselijke gezangen, begeleid door het voortreffelijk orgel, bij deze gelegenheid door den genoemden heer Frank bespeeld. Gesticht door de woorden van onzen geachten leeraar en ons verheugende in het bezit van een orgel, hetwelk ons kerkgebouw ten sieraad mag verstrekken, verlieten wij het bedehuis.

‘s Avonds echter werden nog, onder leiding van onzen kundigen en verdienstelijken onderwijzer P.J.Aitema, door het sedert korten tijd bestaande zanggezelschap eenige zangstukken, voor welke de smaakvolle muzijk gecomponeerd was door den verdienstelijken stads muzijkmeester te Bolsward, den heer C.Bakker, met de meeste naauwkeurigheid te uitvoer gebragt, terwijl de heer Frank, bij afwisseling door meesterlijke voordragt van fraaije muzijkstukken, waarbij wij de zoowel krachtvolle als zuivere en welluiddende toon van het orgel moesten bewonderen, ons een genot verschafte, hetwelk zeker de aangenaamste herinneringen bij alle aanwezign zal nalaten.

Orgelc

Verslag LC.

Dit, door Tjerkwerds ingezetenen reeds lang verbeide feest, werd opgeluisterd door de tegenwoordigheid van den heer Burgemeester en den heer secretaris van de gemeente Wonseradeel, den reeds bejaarden, en aan deze gemeente sinds jaren zoo gehechten oud-kerkvoogd den heer P.Mulier en andere daartoe uitgenodigden, door welken en heeren kerkvoogden, de avond van dezen feestdag op eene vriendschappelijke en genoeglike wijze werd gesloten, waarvan de aangename herinnering zeker bij allen lang evendig zal blijven.

Het orgel in 2007.
Het orgel in 2007.
‘Marmeren’ pilaren.
Het bord boven de ingang geplaatst ter gelegenheid van de bouw van het orgel.
Houtwerk een kijkje ‘in’ het orgel.
Blaasbalg.
Drie lucht pedalen. Er kan nog steeds zonder elektriciteit gespeeld worden. Met deze drie pedalen worden de blaasbalgen van lucht voorzien.
Pijpen.
Pijpen.
Pijpen.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelNije haven
Volgend artikel60 jaar geleden