CJV Rehoboth

0
1300
NR916

Jongelingsvereniging te Oranjewoud op 8-9-1933. Achterste 4. v.l.n.r. Alle H. de Vries, Hans L. Schakel, Sietze M. de Jong, en Jappy de Jong. Middelste rij, 9. Wiebe J. Wiersma, Auke J. Loodsma, Adam J. Loodsma, Romkje D. Zwaagstra, Haije T. kooijenga, Rinze M. de Jong, Durk H. Bartsma, en Hendrik H. Bartsma. vooraan  Oepke de Boer.

 Jongelings & Meisjes Vereniging voor de Pastorie 1944

Jongelings & Meisjes Vereniging voor de Pastorie 1944. 1 Anne B Gietema 2 Piet Tolsma 3 Rein v/d Wal 4 Douwe R v/d Wal 5 Adam J Loodsma 6 Sjerp G Woudstra 7 Sjoerd Buwalda 8 Feite E Reidsma 9 Jappy J Twijnstra 10 Renske E Bakker 11 Sjoerdsje R v/d Wal 12 Anna R Koster 13 Piertje J Wijnia 14 Gepke T Bootsma 15  ? Bootsma 16  Janke T Bootsma 17 Tryntje S Sytsma 18 Feike H de Jong 19 Cees R v/d Wal 20 Jan T Bootsma 21 Jan S Bootsma 22 Jorrit F Jorritsma 23 Lieuwe F Gietema 24 Tine J Twijnstra 25 Sietske J Postma 26 Brechtsje E Bakker 27 Douwine H de Jong 28 ? 29 Reintsje S Postma 30 ? 31 Jet J Postma 32 ? 33 Duttje B de Jong 34 Berentje A v/d Meer 35 Akke F Jorritsma 36 Tine U de Vries 37 Willem L Schakel 38 Rinse M de Jong 39 Auke J Loodsma 40 Rouke de Boer 41 Ds Vrieling 42 Mevr Vrieling 43 Griet de Jong 44 Akke E Reidsma 45 Hinke Joh Deelstra.

 C.J.V. Tjerkwerd voor de Kerk

C.J.V. Tjerkwerd voor de Kerk. 1 Meester drost 2 Kobus Engelsma 3 Jan T Bootsma 4 Fokke B Gietema 5 Yme F Gietema 6 Lieuwe B Gietema 7 Feike H de Jong 8 Sjerp G Woudstra 9 Egbert F Jorritsma 10 Wiebe S Bootsma 11 Feite E Reidsma 12 Hette Wijnia 13 Sjoerd Buwalda 14 Hette s de boer 15 ? 16 Fokke Anne de Boer 17 Piet J tolsma 18 Kees R v/d Wal 19 Okke S Postma 20 Govert Sipkema 21 Lolke E Reidsma 22 Lieuwe F Gietema 23 Rouke de Boer 24 Jan S Bootsma 25 Jappie J Twijnstra.

NR914

Jongelings & Meisjes Vereniging Bondsdag in Leeuwarden. Akke F Jorritsma 2 Minke Zanstra 3 Gosse v/d Werf 4 Hinke Joh Deelstra 5 ? 6 Griet de Jong 7 Trijntje J Sytsma 8 Piets S Sytsma 9 Gepke Tj Bootsma 10 Trijntje S Sytsma 11 Alle Sj Poelstra 12 Tine Antonius 13-15 ? 16 Auke J Loodsma 17 Piet j Tolsma 18-19? 20 Adam J Loodsma 21 Boukje F Jorritsma 22 Ietje H de Jong 23 Juff Tiersma ( was bij Joh Reidms in de kost) 24 Sytse M de Jong.

 C.J.V. Tjerkwerd met autobus op reis

C.J.V. Tjerkwerd met autobus op reis. 0 ? 1 Sietse de Jong 2 Cees v/d Wal 3 Rein v/d Wal 4 Auke Loodsma 5 Jentje Rienstra 6 Lieuwe F Gietema 7 Feite E Reidsma 8 Piet J Tolsma 9 Adam Loodsma 10 Douwe v/d Wal 11 Sjerp G Woudstra 12 Jan S Bootsma 13 Willem D Zwaagstra 14 Yme F Gietema 15 Anne B Gietema 16 Jan T Bootsma.

 C.J.V. Tjerkwerd

1 Ynte J Tolsma 2 Jan T Bootsma 3 Rein R v/d Wal 4 Djurre H de Jong 5 Lieuwe F Gietema 6 Anne B Gietema 7 Adam J Loodsma 8 Jappy J Twijnstra 9 Jentje Rienstra 10 Kees v/d Wal 11 Auke J Loodsma 12 Feite E Reidsma 13 Jan S Bootsma 14 Piet J Tolsma 15 Sjerp G Woudstra 16 Ds Vrielink 17  Jorrit F Jorritsma 18 ? 19 Rieks Zwaagstra 20  Rinse de Jong 21Willen Zwaagstra.

 C.J.V. Tjerkwerd

C.J.V. Tjerkwerd
C.J.V. 1? 2 Piet Tolsma 3 ? 3? 5? 6? 7 S.W. De Jong 8 ? R de Jong 9 ?.
NR912 C.J.V. Tjerkwerd 1960
C.J.V. Tjerkwerd 1960.

Jongelingsver

C.J.V. Tjerkwerd 1960. 1 Germen Tj Draayer 2 Jelle J Twijnstra 3 Sjoerd D Bakker 4 Tsjalke v/d Meer 5 Bertus W Bruinsma 6 Corrie R Haagsma 7 Piet A Draayer 8 Sjoerd W Poelstra 9 Marten J Hielkema 10 Govert Sipkema 11 Lieuwe F De Boer 12 Gatse C Baarda 13 Wieberen M Poelstra 14 Henk H Bartsma 15 Bart B Speerstra 16 Pieter W Poelstra 17 Tsjamme A Draayer 18 Douwe P Poelstra 19 Meinze P Poelstra  20 Okke J Postma 21 Douwe F de Boer 22 Rouke de Boer 23 Pieter M Poelstra 24 Michiel de Jong.

LAAT EEN REACTIE ACHTER