Haye Westendorp

0
1396
Westendorp

Haye Westendorp wenne yn Warkum oané Trekwei. Hy hie 2 frachtskippen: de Mintsje 1 en de Mintsje 2 Workum. Hy fear eltse tongersdei fan Warkum, Tsjerkwert, Boalsert, Burgwert nei Ljouwert, u.o mei fé nei de fémerk yn Ljouwert ek mei pakketten en passagiers.

Mintje 1
De Minstje 2 (foto via Sytske Dijkstra).

Image

Image

Image

Yn Tsjerkwert stiene de boeren mei harren fé op ‘e opslach. Ek fear hy op Snits. Ien fan dize skippen is der noch. Dizze is yn eigendom fan E.Foekema út Bolsert. Westendorp hie de skippen oernommen fan dhr Faber, Wer’t hy letter ek it hûs fan kocht( Trekwei 4 yn Warkum) Letter kocht hy ek 2 reade frachtauto’s (yn 1934 hie hy dizze en hy hie doe 5 feinten. Mei de autoos ried hy û.o tsiis fan Warkum nei Ljouwert op it spoor en bananen werom nei Dijkstra, grossier yn Warkum. Syn frou wie Bernardien Dijkstra in suster fan Sietze Dijkstra * 10-2-1879  it Heidenskip + 22-1-1962 Tsjerkwert.

Image

De Minstje 1
De Minstje 1 (foto via Sytske Dijkstra).
De Mintsje onderweg naar Leeuwarden
De Mintsje onderweg naar Leeuwarden.
LAAT EEN REACTIE ACHTER