Nije brêge

0
1386
Iemswalde

Iemswâlde (tusken Bolsert en Tsjerkwert) hat in nije brêge  kriegen. Net sa’ n artistiken ien, as it âlt houten brechje mar dochs ien, dy’t in ‘e praktyk stikkin better foldocht. Krekt tofoaren hiene hja yn Iemswâlde ek in nij nammebuordtsje krigen op it brêgewippershûs; “Eemswouderlaan” stie der op. Hwat is dat nou seine de Iemswâlsters en meiinnoar – der wenje sa’n toalf-trettjin hushâldingen – lieten hja Klaas Schukking fan Tsjerkwert moaije izeren letters meitsje foar de brêge. Op dat “Iemswâlde” binne hja fansels wakker greatsk.

De letters van deze brug heb ik behouden van de sloop van deze brug en heb deze op het brugwachters hokje van de nieuwe brug geplaatst.

George  Volbeda

LC 13-4-1951

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Volgend artikelDe Abri