Home De fleanende krie, Maaie 198? Op Aeksens bij Bate Aukema yn it jister.

Op Aeksens bij Bate Aukema yn it jister.

Op Aaksens lôge in geaslik fjoer
LAAT EEN REACTIE ACHTER
Bate Aukema en Boukje Sybrens Venema
Eise Feenstra, Boukje, Klaas, Johannes, Bate, en mem Marije Bate’s Aukema.Eise Feenstra wie timmerman yn Parregea
X