Reisje Werkmansbond

0
899

De leden van de afdeling Tjerkwerd van de werkmansbond maakten een reisje.

Reisje met de werkmansbond

De leden van de afdeling Tjerkwerd van de werkmansbond maakten een reisje. Met Werkmansbond naar Paterswolde. Eelkje Sj Lemstra 2 Baukje F Haagsma-Draayer 3 Foppe Haagsma 4 Feike Jorritsma 5 Boukje W Bakker-Poelstra 6  Wieger Bakker 7 Ate Draayer 8 Freerk Schakel 9 Gurbe Brandsma 10 ? 11 Jeltje F Jorritsma-Kers 13 ? Etsje Koopmans-Lemstra 14 Jelle Koopmans 15   ? 16 Harmen de Boer 17 Albert v/d Berg 18 Iebeltje M v Dijk-Duursma 19 Fokje J Postmahuma-Hoelstra 20 Jurjen Posthuma 21 ZWH chauffeur Douwe Terpstra 22 Feikje G Brandsma-Veenstra 23 Anne Draaijer – Poelstra 24 Wiepk Schakel – Miedema 25 Jappie Oostenveld. zittend: 26 Minze van Dijk 27 Drevis van Dijk ?.
LAAT EEN REACTIE ACHTER