Ymswâlde 7

0
1720
NR427

De bewoners van Homminga State van eind 1500 tot 1912 ruim 400 jaar. En de verbintenis met het buurtschap Jonkershuizen. De eerste bewoners die ik tegen kom op Homminga State zijn Siucke Witzes gehuwd met  Duet Oegesdr. Algera. Zij moeten er al gewoond hebben vanaf eind 1500. Helaas ontbreken hier de jaartallen, maar gezien het huwelijk van hun zoon Aucke in 1616 kunnen we dit wel aannemen. Uit dit huwelijk voor zover bekend één zoon. Aucke Siuckes Homminga gehuwd 19 Oktober 1616 met Sjoerdje Ulbes Buwalda.
Op de gevelsteen staan hun beide wapens.

NR433
Wapen van Homminga en Buwalda. (± 1960 foto G.Mulder)

In 1640 in de stemkohieren genoemd als “Selfs “eigenaar en de gebruiker van boerenplaats No 15 onder Tjerkwerd. ( Dit is Homminga State ) Aucke is overleden in 8 April 1651. Hij was kerkvoogd in Tjerkwerd en ligt begraven in het Hommingagraf in de St.Petruskerk. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, allen op Homminga State.
1. Doetie Auckes Homminga, geboren 1619.
2. Ulbe Auckes Homminga, geboren 1622 (boer op  Buwalda Stapert Jonkershuizen).
3. Siucke Auckes Homminga, geboren 1625 (dit is de tak Eemswoude Homminga State).
4. Jantien Auckes Homminga, geboren na 1625.
5. Bauckien Auckes Homminga, geboren na 1626.

Siuwke Auckes Homminga geboren 1625, gehuwd 1658 met
1. Sietske Joostes. Voor zover  bekend geen kinderen uit dit huwelijk. Overleden voor 1664. 2. Lock Wopkesdr. Buma. geboren 1630 gehuwd 4 November 1664, overleden 23 September 1687. Siuwke  Auckes Homminga overlijd 10 November 1678.

Na het overlijden van Siuwke boert Lock Wopkesdr. Buma verder met haar kinderen. Kinderen van Siuwke en Lock Wopkesdr. Buma.
1. Aucke Siuckes Homminga. verder niets van bekend.
2. Eling Siuckes Homminga Gebruiker en eigenaar Homminga State. Geboren 1673 gehuwd 7 Februari 1697, overleden 20 Maart 1706 op Homminga State. Gehuwd  te  Jorwerd met Gryttie Pieters. Geboren 1675, overleden 14 Juni 1714 op Homminga State.
Uit dit huwelijk twee kinderen Siucke Elings Homminga en Aucke Elings Homminga. Grietje Pieters hertrouwd op 24 Juni 1713 met Feyke Jetses.

Siucke Elings Homminga geboren 1700, gehuwd 6 Maart 1723 met 1. Ybeltie Jans.Overleden 16 Januari 1727. 2. Trientie Sibes. Siucke is geboren op Homminga State. Na zijn huwelijk werden zij boer aan de  Sjungadijk Burgwerd. Uit beide huwelijken werden 11 kinderen geboren. Kinderen. uit 1e huwelijk van Siuckes Elinga en Ybeltje Jans.
1. Grietje, geboren 1 dec.1723.
2. Antje, geboren 26 febr.1725.
3. Eling, geboren 14 jan. 1727.

Kinderen uit 2e huwelijk van Siuckes Elings en Trientie Sibes.
1. Ybeltje, geboren 23 maart 1731.
2. Elinck, geboren 10 jan. 1733
3. Akke, geboren 8 maart 1734.
4. Sijbe, geboren 12 Juli 1737. Werd in 1782 boer op Homminga State.
5. Hiske, geboren 20 sept. 1739.
6. Auke, geboren 29 nov. 1740.
7. Auke, geboren 1 febr. 1742.
8. Pieter, geboren 15 juni 1744.

Aucke Elings Homminga. Gehuwd met Claasje Sybes op 23 Mei 1721.
Van Aucke en Claaske is  niet bekend of zij kinderen gehad hebben.
Naar alle waarschijnlijkheid werden zij boer op Homminga State. Zijn broer Siucke werd boer in Burgwerd. Het feit dat er waarschijnlijk geen opvolgers waren nam in 1782 een zoon van zijn broer Siucke,  Sijbe  Siuckes Homminga, het bedrijf over.

Sijbe Siuckes Homminga gehuwd 13 April 1782  met Griettie Wibes.
Boer op Homminga State. Kinderen. Geboren op Homminga State.
1.Sieuwke Sijbes Homminga geboren. 27 jan.1783.
2.Wiebe Sijbes Homminga geboren 26 juli 1785.
3.Trijntje Sijbes Homminga geboren 5 jan. 1790, gehuwd. 9 Mei 1811 te Blauwhuis met  Tjipke Simmes Andringa.
4.Eling Sijbes Homminga. geboren 29 okt.1791.
5.Wiebe Sijbes Homminga.geboren 3 mei 1796.

Eling Sijbes Homminga gehuwd 8 Mei 1814 met Akke Fokkes Flapper.Boer Homminga State. Kinderen van Eling en Akke. Geboren op Homminga State.
1.Sijbe. geboren 16 april1816 gehuwd  1851 met Froukje Oosterbaan.
2.Fokke geboren 11 febr.1819 gehuwd 1871 met  Trijntje Palsma.
3.Sjieuwke geboren 24 nov.1823 gehuwd 1871 met Jeltje van der Berg. Boer in Nijhuizum
4.Wiebe geboren 16 sept. 1827 gehuwd 1876 met Froukje Siemensma. Boer Homminga State.
5.Stijntje geboren 15 juli 1830 gehuwd 1854 met Laas Meyes van der Zee.
ElingSijbes Homminga. is overleden 15 sept. 1848 Akke Fokkes Flapper 3 dec.1837 beide op Homminga State.

Wiebe Elings Homminga gehuwd 13  Mei 1876 met Frouwkje Johannes Siemensma.
Verlaat in 1912 Homminga State wegens faillissement. Hier kwam een eind aan 400 jaar  Homminga familie op Homminga State.

Bewoners. Homminga State
Eind 1500 – 1616. Siucke Witzes en Duet Oegesdr.Algera.
1616- 1651. Aucke Siuckes Homminga gehuwd  in 1616 met Sjoerdje Ulbes Buwalda.
1651-1658. Sjoerdje Ulbes Buwalda en haar kinderen.
1658-1678. Siuwke Auckes Homminga gehuwd 1658 met.
1678-1697. Lock Wopkesdr.Buma. en de kinderen.
1697-1706. Eling Siuckes Homminga .Geb. 1673. gehuwd. 7 Febr. 1697 te Jorwerd met
1706-1721. Sibbeltje Tjebbes. en Feike Jetzes Lolkema en hun kinderen.
1721-1782. Aucke Elings Homminga. gehuwd 23 Mei 1721.met Claasje Sybes
1782-1804. Sijbe Siuckes Homminga. gehuwd 13 April 1782  met Griettie Wibes.
1804-1814. Griettie Wibes en haar kinderen.
1814-1848. Eling Sijbes Homminga gehuwd 8 Mei 1814 met Akke Fokkes Flapper.
1848-1876. Akke Fokkes Flapper. en haar kinderen
1876-1912. Wiebe Elings Homminga gehuwd 13  Mei 1876 met Froukje Johannes Siemensma.
1912 – 1917 Siebe en Geale Meijer
1917 Jacob Twijnstra en Rinske Keulen
1930 Jelle Twijnstra en Sara Reitsma
1967 Jelle Twijnstra en Hinke Terpstra

Samengesteld  door J.Y.Galama. Bolsward. Bronnen: Hommingaboek.Gemeente Wonseradeel en Tresoar. Op of aanmerkingen graag per e-mail naar.  jygalama@hetnet.nl.

Wiebe Elings Homminga.
NR425
De kop-hals-rompboerderij is in 1801 gebouwd. Dit staat op de sierankers in de voorgevel. Daarvoor stond er een boerderij die in 1664 gebouwd was. Maar in 1616 stond er ook al een boerderij.
NR426
Oan it heamiel bij Jelle Twijnstra, yn é keamer. Mei Doede Wijngaarden, Jouke Tolsma, Willem Weima, Jacob Twijnstra, Tine Twijnstra, en de boer Jelle Twijntra.
NR427
Boerderij Twijnstra met oude gevelsteen. wapen van Homminga en Buwalda.
NR434 Boven het wapenschild, het engelkopje (± 1960 foto G.Mulder)
Boven het wapenschild, het engelkopje.

NR430a

NR431
Yn’t hea.
Eemswouderlaan 70
Rond 1990 foto G.Mulder.
Eemswouderlaan 88
Rond 1990 foto G.Mulder.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBeabuorren 17
Volgend artikelArken in Tjerkwerd