21 en 22 july Jûns partij

0
800

Tongersdei- en freedtejûn 21 en 22 july fynt der in Jûnspartij plak. En beide jûnen is de start om 18.30 oere. Leden dy’t op 1 jannewaris 2022 14 jier as âlder binne kinne meidwaan. De ynlis is 4 euro (foar 1 jûn 2 euro).

De partij wurdt stipe troch ‘t Waltahûs Tjerkwerd. Meidwaan is op eigen risiko!

Opjaan kin oan’t woansdei 20 july tot 20.00 oere by ien Ian’t bestjoer as fia de app! Je kinne je opjaan foar beide jûnen, as ien fan beide! Mar op beide jûnen marien partij keatse mei ek, dus alles is mooglik! Yn totaal wurde der oer twa jûnen fjouwer ferskate listen keatst, dus yn wikseljende gearstallingen.

Wy hoopje op in soad dielname en twa gesellige jûnen, de priisûtrikking is freedtejûn om 21.00 oere yn it Waltahûs!

Mei sportieve groetnis,
Bestjoer K.F. De Twa Doarpen

Auke Walsma, Femke Boonstra, Thomas Huitema, Michiel de Jong, Jan Hessel de Groot, Hotske Burghgraef en Ype Bote Bonnema

LAAT EEN REACTIE ACHTER