Acties St. Petrus

0
1031
kerk2

1988. Geld inzamelacties voor de restauratie. Er moest flink wat geld ingezameld worden voor de restauratie van de St. Petruskerk van Tjerkwerd. Er was voor dat doel (geld inzamelen) een speciale commissie in het leven geroepen. Commissieleden waren: Coby Hofstra Draaier, Jellie de Jong, Doet Bruinsma, Okke Postma, Gerben de Jong.

De volgende acties waren op touw gezet:

  • Alle inwoners kregen een brief, waarin geld gevraagd werd.
  • Spaarpijpactie: Guldens sparen in een lange koker.
  • Alle oud Tjerkwerders in binnen- en buitenland  werden aangeschreven.
  • Grote verloting (10000 loten).
  • Rommelmarkt.

De opbrengst was Fl100.000,–

IN ROMMELMERK / BAZAR

Kerk resto (14)

Achte bewenners fan Tsjerkwert Dedzjum en Parregea. De restauraasjekommisje fan de St. Petrustsjerke yn Tsjerkwert is al sûnt oktober 1988 dwaande mei alderhande aksjes om jild bijelkoar te krijen foar de restauraasje fan de tsjerke. Op sneon 15 april sil de ûtsetter wêze.
Ek dêrfoar hawwe wy wer de meiwurking nedich fan in protte mins­ken. Foar de rommelmerk moat der fansels guod komme om te fer­keapjen. No is eltsenien grif al drok oan it húshimmeljen en dan komme jo fêst wol saken tsjin dy’t opromme wurde kinne. Wy tinke oan meubels, diggelguod, boeken enstfh. Wy wolle dat graach by jimme ophelje – Freed 14 april komt der yn de doarpen in trak­tor en wein bylâns en wy rekkenje derop dat alles wat jo misse wolle dan op de stoepe stiet. Wolle.jo de boel earder kwyt dan kinne je 05157—9124 belje.

restauratie (2)

restauratie (4)

Kerk resto (15)

Kerk resto (19)

Kerk resto (8)
De priiswinners fan ‘e lotterij.
Brief
Brief waarin om geld voor de restauratie werd gevraagd.
Spaarpijp
De sparpiip. Die moest vol met guldens weer ingeleverd worden.
restauratie (24)
Brief aan oud Tsjerkwerters. Die werden ook om een bijdrage gevraagd.
LAAT EEN REACTIE ACHTER