Buorkerij Singel 4

0
1148
Eelke Reitsma

Yn it jister bij Eelke Reitsma op Singel nummer 4.

Singel244
In Skutsje by Reitsma.
Asuerus Huitema
Asuerus Huitema by Siebe Huitema oan it meanen.
Siebe Huitema a
Siebe Huitema aan de schoonmaak.
Siebe Huitema b
Siebe Huitema, soan fan Johannes Huitema wie mâl mei hynders. Hjir mei it hynder ‘Eelke” oan it tuigen. De hynst Eelke wie fokt troch Sipke Durksz fan Drachten.
Siebe Huitema c
Mar der moast ek kuilt wurde op Singel 4 by Huitema. Op é wein Assuerus syn broer, op é silo, soan Mebius, en op é wein boer Johannes Huitema.
Siebe Huitema
Siebe oan’t melken.
a5 Siebe Huitema en Geertruida Bonekamp.
Siebe Johannes’ Huitema, en Geertruida Bonekamp.
Singel300
Siebe Johannes’ Huitema, en Geertruida Bonekamp.
Singel284
De auto sit fêst by it dongjen. Rechts , Mebius Huitema, met witte pet Rintje Visser.
Singel288
Meinze Poelstra.
Meinze Poelstra
Meinze Poelstra.
Meinze Poelstra en Thea Bakker
Meinze Poelstra en Thea Bakker.
Singel227
Meinze en Wiebren Poelstra meane de bleek. (1981)
Singel224
Stoarmskea wurd repareerd troch Sietze en Rintsje Bakker. (1981)
Singel322
Wiebren Poelstra.
LAAT EEN REACTIE ACHTER