Burgerinitiatief behoud referendum

0
838

De nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân gaat graag voortvarend te werk. Ze wil zaken snel regelen… Het schrappen van het gemeentelijk referendum bijvoorbeeld.

Kort voor het zomerreces heeft de gemeente mij laten weten dat het college had besloten de raad te adviseren om de nog aanwezige referendumverordeningen van vóór de fusie in te trekken en geen nieuwe in te voeren. Het definitieve collegevoorstel is inmiddels aan de raadsleden toegestuurd. Het vaststellen van een nieuwe verordening is alleen mogelijk op initiatief van de raad en is onderdeel van dit raadsvoorstel. Op 6 september wordt het voorstel behandeld in de raadscommissie Bestjoer en Finânsjes en op 20 september in de raad.

Een referendumverordening is een keuze, geen verplichting. Juist nu de gemeentelijke verordeningen worden geharmoniseerd is het van het grootste belang dat voor onze gemeente het referendum behouden blijft. Met een referendum hebben burgers de mogelijkheid zich uit te spreken ook op andere momenten dan eens in de vier jaar. Als de burgers van deze gemeente door de raad serieus genomen worden is het toch vanzelfsprekend dat zo’n advies op prijs wordt gesteld!? Het zou van minachting voor de burgers getuigen om hen al bij voorbaat die adviesmogelijkheid te ontnemen. Daarmee wordt de afstand tussen burger en de politiek onnodig vergroot en de lokale democratie verder uitgekleed. De burger moet er op kunnen rekenen dat de gemeente hen dit niet aandoet.

Een referendum kan georganiseerd worden door de raad (raadplegend) maar ook door de burgers zelf (raadgevend). De uitslag van een referendum is niet bindend maar kan wel heel bepalend zijn. Vooral voor het vaststellen van het maatschappelijk draagvlak voor een besluit. Bijvoorbeeld over het opschalen en uitbreiden van windmolenclusters en/of parken. Een referendum op zich is politiek neutraal. De uitslag niet.

Om uw stem te behouden moet u hem nú laten horen. Bij alle gemeenteraadsleden!
Veel mensen vinden zo’n stap moeilijk of eng. In dat geval kunt u bij het bestuur van de vereniging, die uw sociaal-maatschappelijke belangen behartigd, er op aandringen snel actie te ondernemen naar de gemeenteraad. U moet dat dan wel ruim vóór 6 september kenbaar maken.

Simon Berndsen
Dorpsweg 7
8753 JC Cornwerd
0515233867
simon.berndsen@xs4all.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER