CVO-School 1970-1979

0
1594
CVO-School 1940-1949

NR 877 CVO schoolkinderen voor de school 1970.

1 Mevr Nijenhuis (klas 1+2) 2 Sjoke M de Jong Poelstra (handwerken) 3 Meester Jan Walinga (klas 5+6) 4 Meester Jan Dijkstra (klas 3+4) 5 Henkie Sj v Zet 6 Bart H Gietema 7 Hette A Bakker 8 Lucy W Brouwer 9 Feike D Jorritsma 10 Elly C v Zuiden 11 Trudy J Reidsma 12 Iemy A Boersma 13 Geertje Y Gietema 14 Sytse A Gietema 15 Henk W.P Brouwer 16Chris Leestemaker 17 Meinse W Bakker 18 Klaas W Brouwer 19 Gerben W.P Brouwer  20 Jelle P Zijsling 21 Lolle J Hylkema 22 Bouwe E Feenstra 23 Ieke W Bakker 24 Margje A Boerstra 25 Feikje Saakje Kroontje 26 Hilly S Hiemstra 27 Alie Y Tolsma 28 Nelleke J Huitema 29 Hilkje B Bakker 30 Sietske Os Postma 31 Klaske Oj Postma 32 Siebe J Huitema 33 Diet E Feenstra 34 Gerben H Brouwer 35 Ruurd H Gietema 36 Sikko OS Postma 37 Jouke Hylkema 38 Hielke W Schakel 39 Lenie J Reidsma 40 Annie P de Boer 41 Aaagje P de Boer 42 Durk S Hiemstra 43 Jaap v/d Wal 44 Anny H Brouwer 45 Jan Oj Postma 46 Siebren H Schakel 47 Broer E Feenstra 48 Fransiska Y Bonnema  49 Trudy Joh Huitema 50 Wiebe J Huitema 51 Rinny S Hiemstra 52 Richard F Schakel 53 Menno Bonnema 54 Geertje M v/d Wal 55 Janny F Gietema 56 Jaap v Lingen 57 Anne Hein I Gietema 58 Sjoerd W Bakker 59 Evert E Bakker 60 Hilda P Poelstra 61 Wieger M De Jong 62 Frans G Mulder 63 Antje G de Jong.

NR878 CVO schoolreisje 1971
NR878 CVO schoolreisje 1971.

1 Meester Jan Blanksma (kl 3+4) 2 Chris Leestemaker 3 Germ H.P Brouwer 4 Jan OS Postma 5 Leny J    6 Anneke A Draaier 7 Sipke A Bakker 8 Trudy J Reidsma 9 Klaske OS Postma 10 Ymie A Boerstra 11 Siebren O Schakel 12 Gerard v/d Lange 13 Rinny S Hiemstra 14 Antje A Bakker 15 Rochard F Schakel 16 Bram P Volbeda 17 Sjoerd W Bakker 18 Broer E Feenstra 19 Sjoerd Klaas B Bakker 20 Roelof E Bakker 21 Aagje P de Boer 22 Anny H Brouwer 23 Meester Jan Dijkstra (hoofd) 24 Ruurd H Gietema 25 Mevr Nieuwenhuis(klas 1+2) 26 Hilda P Poelstra 27 Wiebe Joh Huitema 28 Jaap v/d Wal 29 Antje G de Jong 30 P de Boer 31 Cor Draayer 32 Anne Hein I Gietema 33 Catrijntje Joh Huitema 34 Durk S Hiemstra 35 Sietse A Gietema 36 Auke OJ Postma 37 Reier Leestemaker 38 Jouke J Hylkema 39 Jaap v Lingen 40 Wieger M de Jong 41 Geertje v/d Wal 42 Klazien D Jorritsma 43 ? 44 Yme Gietema 45 Wieger de Jong 46 Evert E Bakker 47 Frans G Mulder 48 Ieneke Dijkstra- v/d Meer 49 Sjoke De Jong-Poelstra 50 Tjalling U Schakel 51 Anne Gietema.

Klas met meester Jan Blanksma
Klas met meester Jan Blanksma.

Gerhard de Lange,Chris leestemaker, Ymie boerstra, Germ brouwer, Trudy huitema,? Klaske Postma,? ,Anneke Draaier, Dirk Hiemstra, Siebren Schakel,Sietse Gietema, ? , Hilda Poelstra, Sjoerd Bakker, Jouke Hylkema, Aagje de Boer, Annie Brouwer, Jannie Gietema, Frans Mulder, ?, Evert Bakker, Antje de Jong.

NR882 CVO schoolkinderen in klas met Meester Jan Dijkstra schooljaar 1972-1973
NR882 CVO schoolkinderen in klas met Meester Jan Dijkstra schooljaar 1972-1973.

Lucy Brouwer,Siebe Huitema,Geertje Gietema,Sietske Postma ,Nelleke Huitema, Bart Gietema,Elly van Zuiden,Alie Tolsma,Hette Bakker,Trudy Reidsma,meester Jan Dijkstra,Hillie Hiemstra,Uilkje Bakker,Diet Feenstra, Gerben Brouwer,Henk van’t Zet,Hielke Schakel,Meinze Bakker,Feike Jorritsma(met dank aan Trudy De Jong-Reidsma).

NR884 CVO schoolklas 1+2 Mevr Nijenhuis 1973
NR884 CVO schoolklas 1+2 Mevr Nijenhuis 1973.

1 Rinny S Hiemstra 2 Antje A Bakker 3 Wiebe Joh Huitema 4 Klassientje D Jorritsma 5 Tjalling U Schakel 6 Sjoerd-Klaas B sj Bakker 7 Leny J Reidsma 8 ? P de Boer 9 Richard F Schakel 10 Hilda P Poelstra 11 Mevr Nijenhuis 12 Wieger W de Jong 13 Roelof W E Bakker 14 Cor Chr Draayer 15 Ruurd H Gietema 16 Reier Leestemaker 17 Geertje M v/d Wal 18 Bram P Volbeda 19 Auke OJ Postma 20 Anne Hein H Gietema 21 Katrijntje Joh Huitema.

NR885 CVO schoolklas 5+6 Joh de Kroon
NR885 CVO schoolklas 5+6 Joh de Kroon.

1 Ruurd H Gietema 2 Freddy Pietersma 3 Joerd-Klaas B Bakkker 4 Rinny S Hiemstra 5 Antje G de Jong 6 Freddy C v/d Stap 7 Richard F Schakel 8 Leny J Reidsma 9 Tjalling U Schakel 10 Meester Joh de Kroon 11 Bram P Volbeda 12 Anne-Hein H Gietema 13 Catharina Joh Huitema 14 Geertje M v/d Wal 15 Cor Draayer 16 Antje A Bakker 17 Roelof W Bakker 18 Wiebe Joh Huitema 19 Hilde P Poelstra 20 Evert W Bakker 21 Wieger M de Jong.

NR886 CVO school febr 1977
NR886 CVO school febr 1977.

Foeke Wink(klas 3+4), Wiepie Wiersma(klas 1+2), Johannes de Kroon(klas 5+6)
Reinold P Poelstra, Petra A de Lange, Hilda J Twijnstra, Hans R Posthumus.

NR889 Meester van der Weg
NR889 Meester van der Weg.

V.l.n.r. boven 1: Baukje Gietema 2: Reinie de Jong 3: Joukje Brouwer (greonterp) 4: Pietsje de Jong 5: Esther Velema 6: Bea (f) Gietema 7: Auke Postma (eemswoude) 8: Peter Pietersma 9: Jelle Feenstra10: Hylke Gaastra beneden 11: catharina Huitema 12: Catharina Bakker (Dedgum) 13: Sjirry Hiemastra 14: Baukje Postma 15: Broer Burggraaf 16: Harm Posthumus 17: Menno Poelstra.

LAAT EEN REACTIE ACHTER