Revu de Bernewrâld -2002

0
1176

Voorwoord uit het boekje(hieronder) ter gelegenheid van de revu. ‘Hooggeëerd publiek’! It is hast alwer oardél jier lyn dat de fraach by my dellein waard om in revu te skriuwen foar it 100-jierrich bestean fan it Kristlik ûnderwiis yn Tsjerkwert.

Ik haw besletten dizze utdaging oan te gean. Sjonge, tekstskriuwe,’ teater en smynke binne saken dêr’t ik mysels tige yn fine kin. Mar it skriuwen fan in hiele revu häldt hiel wat mear yn; in protte lêswurk, kop-kreakjen en prullebakken fol mei ferfrommele papierkes. Uteinliks hat dit -Revu De Bernewräld- oplevere. De Bernewräld is de namme fan it bekende fers fan Wijnsen Scheltes Faber*, dat my tige oansprutsen hat. Pas letter krige it gehiel it tema sirkus mei, om wat mear sjo en sjeu yn it stik te bringen.

Yn de beleving fan bern ,sit de wräld fêst in sirkus wêze mei syn hiç.hte·’·en lichtepunten.
Beleving is nei myn tinken it ·wichtjchste yn de wräld fan bern: fiele, sjen en hearre. En
dat alles hat dit sirkus jo te bieden mei har sfear, kleur en muzyk.

lt hat in protte enerzjy koste, mar it hat my foaral de lêste wiken troch de ynset fan safolle
entûsjaste minsken ek in bulte nocht besoarge.

Minsken … dêrfoar myn tank.

Ik bin benijd, want jûn is it sirkus, jim sirkus,
Sukses!

Foar alle taskôgers jildt:
Van harte welkom in ons circus!
Ons programma is fantastisch, wervelend en vol!
Vanavond zullen jullie adembenemende momenten beleven!
Dit circus is uniek en trekt overal veel publiek!
Artiesten van over de hele wereld werken aan dit circus meel
Ze trainen hard, zijn zeer talentvol en gek op variété!

In noflike jûn!

Rieneke Boersrna-Speerstra

Het boekje dat tijdens de Revu werd uitgedeeld vindt u hieronder!

Revu de Bernewrâld - 2002

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER