De Lofstem

0
1241
NR957A zangver
Zangvereniging Tjerkwerd 7/8/1930 te Rijs, 1 Binkje Jac Kuipers 2 Grietje Schuurmans
3 Tinne Schuurmans 4 Hinke Tj Wijngaarden 5 Feikje M Boersma 6 Wiebren Sj Poelstra
7 Grietje G Draayer 8 Anna M Boersma 9 Anna Poelstra 10 Griet de Jong 11 Trijntje Sijtsma
12 Sietske s Bakker 13 Sietse de Jong 14 Richtje Jan Sytsma 15 Hessel Bruinsma 16 Joukje ? Piersma 17 Eeuwke Reidsma 18 Geeske Kuiper 19 Gerrit Kuiper 20 Tine Rusticus 21 Tjalling de Boer 22 Ottje Jac Kuiper 23 Siemon W Bakker 24 Thomas J Wiersma 25 Jan Sikkens 26 Durkje Haarsma 27 Aagje G Woudstra 28 Anna Bosma 29 Tietje H Visser 30 Janke G Woudstra 31 ? 32? 33 Akke H Visser 34 Gepke Tj de Boer 35 ? 36 Bouke Anema 37 Gerrit v/d Berg 38 Willem Zwaagstra 39 Gatske L Schakel 40 Bartsma 41 ?.
De zangvereniging is opgericht in 1920 opgeheven in 19?? Deze zangvereniging moet niet worden verward met het Kerkkoor. Het Tsjerkekoar ‘Tsjerkwert-Dedzjum’ is opgericht in 1957. Toen was dit koor al opgeheven?
NR958A zangkoor
Zangvereniging op reis 1 Tjalling de Boer, 2 Rinze de Jong 3 Willem D Zwaagstra 4 Hotske J Postma 5 Richtje J Sytsma 6 Binkje J Kuipers 7 Griet de Jong 8 Piet v/d Goot 9 Tietje Visser 10 Gerritsma (dirigent) 11 Tine de Haas 12 Sjouke Lemstra(?)  13 Gerard Damstra 14 Janke G Woudstra 15 Akke J Hilt 16 Trijntje J Sijstsma 17 Gepke Tj de Boer 18 Japke H de Jong 19 Janny W Winia 20 Gelke J Wiersma 21 Sytske G de Jong.
NR955zangver
Sjongkoar  “De Lofstem.”17 Aug. 1927 te Oranjewoud. F.l.n.r. efteroan : Tjitte Faber, koardirigint, Cuperus bussjauffeur, Rein Oostenveld, Hotske Schakel, Siemon W. Bakker, Hinke Hoekema, Jelle Engelsma, Hiltje Hoekema Kroontje, Rinke Hoekema, Anna M. Boersma, Sjouke Zwaagstra. Janke Wagenaar, Botje Nettinga, Tietje Posthuma, Grietr Zwaagstra, Sietske de Jong.
NR956zangver
Zangvereniging ‘De Lofstem”in 1935. Boven v.l.n.r.1 Willem D. Zwaagstra,2 Djure H. de Jong, 3. Gerrit Andela, 4 Gadze L. Schakel, 5. Hans L. Schakel, 2de rij ; 7 Eeuwke Reidsma, 8. Tietje H. Visser, 9 Durkje Haarsma, 10. Binkje J. Kuipers,11 Feikje M. Boersma, 12 Grietje M.de Jong, 13 Grietje G.Draaijer, 14 Trijntje J. Sytsma, 15 Sytske S. Bakker, 16 Hinke Tj. Wijngaarden, 17 Marie L. Schakel. 3de rij, 18 Tine Schuurmans, 19 Siemon W. Bakker, 20 Thomas J. Wiersma,21 Tjalling de Boer, 22 Directeur Ozinga, 23 Sytske G. de Jong, 24 Anna M. Boersma,25 Anna Sj. Poelstra, 26 Richtje J. Sytsma,27 Geeske J. Kuipers. 4de rij 28 Gelfke j. Wiersma, 29 Akke j. Hilt, 30 Gepke Tj. de Boer, 31 Janke G. Woudstra, 32 Japke H. de Jong,33 Geertje A. Boerstra.
Lofstem 6b
LAAT EEN REACTIE ACHTER