Skieppesturt 2005: Douwe Algra

0
818
douwe

Op het nieuwjaarsbal van Stichting It Waltahûs werd afgelopen zaterdag traditiegetrouw weer de Skieppesturt uitgereikt aan een dorpsbewoner die zich in het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft onderscheiden. Die hoogste dorpseer bestaat uit een schapenstaart aan een lint en een prachtig gekalligrafeerde oorkonde.

Het is een initiatief van de dorpskrant It Skieppesturtsje die thans bestaat uit Liesbeth Galama, Tea Huitema, Riemkje Lemstra, Edzer Dillema en Gerben Wijnja. Nadat Jelle Zijsling namens het stichtingsbestuur van het dorpshuis de feestavond had geopend, trad de redactie voor het voetlicht.

Gerben Wijnja prees de inzet van menigeen waarbij hij in z’n toespraak zowel de te verbeteren Waltaweg als het uitbreidingsplan even onder de loep nam: “It docht ús deugd dat der sa wakker huzen opknapt wurde oan de Waltawei. As aanst dy strjitte ek noch troch de gemeente opknapt wurdt, hat it doarp fanôf de provinsjale dyk noch mear oansjen, sa’t men wol A-status of beskerme doarpsgesicht,“ aldus de woordvoerder van de dorpskrant. ”Oft dat ek sein wurde kin fan it útwreidingsplan, dat moat noch besjoen wurde. Fan ferskate minsken ha wy heard dat men de kar foar stiensoart en dakpannen de tsjustere kant it neist fynt. Gjin wite skimmel dus, mar it giet de redaksje te fier om de betinker fan dit plan bliid te meitsjen mei ús Skieppesturt, hoe wichtich dit ek wêze kin foar it takomstich oansjen fan it Skieppesturtdoarp.” Dus werd verder gekeken naar mensen die in aanmerking zouden kunnen komen. In het verenigingswerk is in het dorp aan vrijwilligersactiviteiten geen gebrek. Gerben Wijnja: “It tilt op fan de frijwilligers dy’t tiid en fakmanskip beskikber stelle foar it goede doel om it doarp libben te hâlden. Stille wrotters, aktive ferieningsminsken, bewenners dy’t it wolwêzen fan it doarp heech yn ‘t findel hawwe. Minsken dy’t ek fierder sjogge as harren noas lang is, dy’t karakter toane, dy’t steane foar harren wurd.” Maar dit jaar werd de redactie geïnspireerd door een wondere daad van heldhaftigheid; En die kwam op naam van de 27 jarige Douwe Algra die op vrijdag de dertiende mei dorpsbewoonster Sjoukje van der Vries van de verdrinkingsdood redde. De redactie prees zijn krachtdadig en resoluut optreden en noemde hem een voorbeeld voor de jongeren. In alle bescheidenheid vertelde hij later: “Ik kaam dy deis krekt út Boalsert en soe te klussen yn myn hûs. Ik tocht: dêr driuwt wat yn ’t wetter wat der net thús heart. Doe’t ik seach dat ien mei de auto fuortsonk draafde ik nei myn auto, pakte de lifehammer, goaide de mobile tillefoan op ‘e wâl en sprong yn it wetter. It wie krekt op ‘e tiid. Mar wat wie it glûpende kâld.” De keuze om Douwe uit zijn bescheidenheid te verheffen door hem te eren als Skieppesturt van het jaar 2005 viel ook in de zaal in goede aarde getuige het oorverdovende applaus dat hem ten deel viel.

Foto en tekst van Gerben Wijnja.

LAAT EEN REACTIE ACHTER