Stads- en dorpskroniek van Friesland

0
899

Dr G.A. Wumkes Stads- en dorpskroniek van Friesland
Gevonden op tresoar

 1715
30 september
De landmeters Claas Ottes Jebbema te Witmarsum en Tjipke Gerlsma te Tjerkwerd meten ten verzoeke van Anne Holbes de Boer te Workum en Jhr. Petrus Adolph Valerius Agama van Clant te Leeuwarden, het slot Aggema te Witmarsum, groot 63 pondem. en 10 einzen.
1723 Walta-state te Tjerkwerd, eigendom van gravinne Karlzon. (In de kerk aldaar de graftombe van Watze v. Camminga, heer v. Amelandt 19 Nov. 1668 en Rixt v. Donia † 1681)
1748
20 juli
ieuwe pastorie te Tjerkwerd gebouwd, daar de vorige ten eenenmale vervallen was.
1760
25 april
Een eeuw geleden (1660) woonden te Ternaard E. Sicco van Aylva, te Lutjewolde Feijo van Scheltema, te Oenkerk Scipio Meckema van Aylva, te Waaxens Homme Harinxma, te Ee Ebel Meckema, wed. Humalda, te Marssum Eets van Hiddema, wed. van grietman Eysinga, te Tjerkwerd Watze van Camminga, vrij- en erfheer van Ameland, te Makkum Bonne van Donia, te Ee Sjuck van Humalda, te Nijkerk Frederik van Groustins, te Menaldum Tjalling van Camstra.
1763
25 november
Verkoop der pastorielanden van Gaast, Ferwoude. Kimswerd, Tjerkwerd, Dedgum, Wons en Engwier.
1765
22 oktober
Twaalftal te Workum: Ds. Meutes te Langweer, Kramer te Hindelopen, Siccama te Joure, v. d. Veen te Woudsend, Tadema te Parrega, Nota te Oldeboorn, Nieuwenhuis te Tjerkwerd, Horrius te Kimswerd, Abbring te Welsrijp, Rost te Koudum, Potter te Menaldum, Alma te Ried.
1765
20 december
Verkoop der heerlijke sathe en landen Waltha-slot of sathe, groot 98 pondematen te Tjerkwerd, met arbeidsmanswoning op de cingel en een molen genaamd de Slotsmolen, eigenaar baron Schwartzenberg. Overleden te Drachten Reinder Hendriks, oud 95 jaar, nalatende een weduwe oud bijna 95 jaar, zijnde 75 jaar getrouwd geweest, die nog haar eigen werk doet en alle jaren een stuk doek heeft gesponnen.
1766
17 januari
Verkoop van de Slotsplaats met landen, huizinge, schuur, hovinge en cingels, groot 8 pondem. te Tjerkwerd, gebruikt bij Pier Fransen Reijnsma.
1791
6 mei
Palmslag van 1/4 in de heerlijke zathe c.a. Walta-Slot onder Tjerkwerd, groot 98 pondematen voor de erven van wijlen Jr. W. baron v. Schwartzenberg te Hichtum.
1808
23 januari
Daar de graftombe in het kerkchoor te Tjerkwerd, die te gissen uit de overblijfselen der wapens daarop in 1796 overgelaten, tot de familie Camminga of Donia heeft behoord, geheel vervallen is en dreigt in te storten, worden rechthebbenden opgeroepen om zich aan te melden tot herstel, daar anders tot amoveering zal worden overgegaan.
1810
26 november
Dr. R. Muntz, secretaris van Wonseradeel verkoopt 145 iepen, staande op den singel van Waltha-Slot te Tjerkwerd.
1830 Aanbesteed het uitnemen van de klok, het wegbreken van het oude klokhuis en het wederopbouwen van een nieuwe koepel op de kerk en het inbrengen van de klok, te Tjerkwerd.
1851
3 augustus
Een nieuw orgel, vervaardigd door L. v. Dam te Leeuwarden, in de kerk te Tjerkwerd ingewijd.
1852
28 april
Boelgoed op Walta-State te Tjerkwerd bij Wed. Douwe T. Bruinsma.
1855
28 juli
Aanbesteed het bevloeren en begrinten van den weg Bolsward—Tjerkwerd.
1873
9 augustus
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe school te Tjerkwerd.
1876
20 januari
Ds. M. E. van der Meulen uit Bolsward spreekt te Leeuwarden voor de afschaffing van den sterken drank, waarbij 130 à 140 mannen en vrouwen tegenwoordig zijn. Overleden te Huizum Pieter Andries Meester, oud 87 jaar. In 1806 was hij hoofdonderwijzer te IJtens, na l1/2 jaar te Tjerkwerd, van 1830—60 te Huizum, hij was kinderschrijver en jarenlang voorzitter van het gewestelijk bestuur Friesland van het Ned. Onderwijzersgenootschap.
1878
31 maart
Het nieuwe kanaal van Tjerkwerderzijl naar Makkum, gegraven door de ondernemers van de droogmaking der Makkumer-, Parregaster- en Workumermeeren, is zoo goed als gereed.
1888
10 juli
Aanbesteed het bouwen van een toren met nieuwen voorgevel aan de Herv. kerk te Tjerkwerd.
12 juli Geveild de bovengrond van de Woudterp (2 H.A.) te Tjerkwerd aan de Babuursterlaan.
LAAT EEN REACTIE ACHTER