Enne Feenstra

0
1534
NR500

We bezochten het 28,6 hectare grote grupstalbedrijf van de heer E. Feenstra te Tjerkwerd, die boert op droogt- en trapgevoelige zware knipgrond met een afslibbaarpercentage van 55 8 60 procent. In 1977 en 1980 kreeg Feenstra verder respectievelijk 2112,50 en 1080 gulden uitgekeerd ven de Wildschadekommissie wegens,aangerichte schade door ganzen. Bedragen die volgens Feenstra de totale schade slechts gedeeltelijk vergoed hebben. Het jagen op de kleine rietganzen is verboden. Het jagen op brand- en kolganzen is toegestaan tot ‘s morgens 10 uur. De VEM opbrengst per hectare ligt op dit bedrijf belangrijk beneden het gemiddelde en bedroeg In 1978/79, 1979/80 en 1980 / 81 respectievelijk 4947 (6761), 5761(8490) en 5670 (7060) kg per hetaere. De tussen haakjes geplaatste cijfers hebben betrekking op het gemiddelde van 15 andere bedrijven in het regio-overzicht van het Bureau voor Economisch Onderzoek te Sint Pancreas.

De water af- en aanvoer voldoet aan redelijke eisen. Het land is echter niet gedraineerd en er wordt geen diepteontwatering toegepast. Dit in afwachting van de ruilverkaveling. Het regenwater wordt afgevoerd door de greppels van gemiddeld 10 meter brede akkers. Het bedrijf is gelegen in de in voorbereiding genomen ruilverkaveling Zuid Wonseradeel. Alle grasland ligt aan een aaneen gesloten geheel bij het bedrijfsgebouw en is sedert 1974 in eigendom. De gemiddelde perceelsgrootte is ± 2,5 hectare. Het bedrijfsoppervlak is toereikend voor de bouw van een ligboxenstal. Feenstra heeft de bouw uitgesteld, omdat de drie zoons tot dusver onvoldoende belangstelling bezitten voor het ouderlijk beroep.

Enne Feenstra 1
Door uitbouw in de hooivakken werd de stal dubbelrijïg.

Bedrijfsgebouw
Het in 1912 gebouwde bedrijfsgebouw heeft plaatsruimte voor 54 melkkoeien en 15 pinken. Door uitbouw in de hooivakken werd de stal dubbelrijïg. Hooi en kuil worden over de zolder gevoerd. Op de standplaatsen zijn gedeeltelijk rubbermatten aangebracht. Op de nieuw aangebouwde stallen werden aanvankelijk hangkettingen aangebracht, die niet aan de gestelde verwachtingen beantwoordden en nu zijn vervangen door de ook In de oude stal reeds aanwezige halsriemen. De helft van de grupstallen wordt mechanisch uitgemest, de rest met de kruiwagen. Gier en vloeibare mestbestanddelen worden afgevoerd naar een 85 kubieke meter grote gierput. Er wordt met drie apparaten in melkleiding en tank gemolken. De melk is sedert drie jaar steeds in de eerste klas geplaatst. Deze hoge kwaliteitsklasse werd verkregen met een reiniging van de uiers met vochtige doeken. Feenstra is zeer te spreken over de zorg die zijn vrouw steeds aan het reinigen van de melkbenodigdheden besteedt. Aan de wand prijken een aantal tegels die door de zuivelfabriek aan leveranciers van hoog gekwalificeerde melk worden uitgereikt.

Enne Feenstra 3
De kuil wordt via de zolder voor de koeien gebracht. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een takelinstallatie.

Mechanisatie
Feenstra geeft er de voorkeur aan de mechanisatie zoveel mogelijk uit te besteden aan het loonbedrijf, dat zorgt voor het hooi (persen) en kuilen, het kuilsnijden, het mest uitrijden, het gieren en het greppelfrezen.  De eigen mechanisatie omvat een trekker van 35 pk, een sprintmaster, een cyclomaaier, een hekkelapparaat, een schudder en een kuiltakel voor het vervoer van de kuil naar de stalzolder. Er is voorts een kunstmeststrooier aanwezig en een achterlader voor het bedekken van het plastickleden op de rijkuil met een dunne laag grond.

Graslandverzorging
Als gevolg van- de droogtegevoeligheid van het grasland komt er vrij veel muur. kweek en paardebloemen in de grasmat voor. Feenstra heeft niet de indruk dat de zode in de afgelopen winter door de vorst is beschadigd. Hij kan echter alleen gieren op bevroren grond. Het loonbedrijf begiert met een vacuümtank. De verdeling beantwoordt aan hoge eisen bij 18.ooo kg drijfmest per hectare. In de herfst en winter wordt 12 hectare bemest met vaste mest. Feenstra staat huiverig tegenover het scheuren van zijn zware knipgrond, hoewel een genomen proef niet is tegengevallen, op deze zware klei is doorzaaien van het grasland ook niet aan te bevelen. Grondonderzoek heeft uitgewezen dat de kali-voorraad in de grond zodanig is dat kalibemesting overbodig is. De fosfaattoestand is ruim voldoende, zodat de fosfaatbemesting varieert van 35 tot 65 P205 per hectare. De kali- en kalkbemesting kan worden beperkt tot een enkel perceel. In de periode 20 maart tot één april wordt 350 kg kas per hectare gestrooid, daarna na elke keer maaien en afweiden 225 kg per hectare.

Wintervoeding
In de wintermaanden krijgen vers afgekalfde en oudmelke koien repectievlijk 8 en 3 kg krachtvoer brok per koe per dag in de voorgaande winter bestaande uit een broksamenstelling met 80 procent cocos en 20 procent pulpbrok, daarnaast werd nog grasbrok en pulpbrok verstrekt. De laatste 2 wintermaanden bestond het rantsoen uit productiebrok en pulpbrok.

Enne Feenstra 4
De heer en mevrouw Feenstra voor hun in 1912 gebouwde boerderij.

Algemene opmerkingen
Feenstra gaat elke zomer met zijn vrouw een week met vakantie. De bedrijfsverzorger of één van de zoons verzorgt in die week het vee. Veel minder groot is de belangstelling voor vrije weekends, die er gewoonlijk bij inschieten. Waardevol is verder de incidentele hulp van de gezinskrachten. Feenstra heeft verder een duidelijke behoefte aan het combineren van zijn taak op het bedrijf met enige culturele of geestelijke activiteiten. Hij is lid van een zangkoor. Hij is op dit ogenblik verder afdeling voorzitter van de CBTB.

Enne Feenstra5
Vorig jaar boerden er honderd jaar Feenstra’s op dit bedrijf. Dat werd toen feestelijk herdacht en in beeld gebracht met dit bord op de voorgevel.

Een artikel uit het Fries Landbouwblad van 14 mei 1982

LAAT EEN REACTIE ACHTER