Fokke Gietema

0
1595
Fokke Gietem a

By Fokke Gietema op it hiem. De beide jonkjes binne fan dominee Lutijn.

Fokke Gietema 3
Fokke Gietema, oan’t harjen.
Fokkegietem 2
Fokke Gietema, leunen op het hek.
Thea v.d.Meer a
It leaste hea, by Fokke Gietema. Op é trekker Harm, fan Jappy Oosterveld, der efter Goatzen fan Gurbe Brandsma. Dan kreije wy Rinze van Binke Bakker. Neast de wein Thea Gietema van der Meer, mei lytse Bart en rjochts Rommy Gietema en dat lytse famke wit ik net.
Thea v.d.Meer
Thea by it bjinstap, de omheining is no foart, mar de pomp stie er noch.
LAAT EEN REACTIE ACHTER