Himdyk 7

0
1407
1a Gaastra

Zoals zovele boerderijen heeft ook deze zijn boerderij een voorgeschiedenis. Ook deze boerderij kende in het verleden Buwaldas als eigenaars en gebruikers. Hij hoorde ook bij de útbuorren Buwaldaburen onder Tjerkwerd. Sibolt Tiaerts Bualda  werd geboren omstreeks 1542 woonde in 1578 op stem 26 en overleden op 7 April 1614, was gehuwd maar zijn vrouw is niet bekend.

Auck Sibolts Bualda getrouwd met Rienck Sybes Baerdt. Deze was in 1623 kerkvoogd in Tjerkwerd. Na het overlijden van Auck Sibolts Bualda, hertrouwt hij in 1615 met Rinck Fopckedr. Uit dit huwelijk werden o.a. geboren;

1.Sybe Riencks Baerdt,
2.Tjaard Riencks Baerdt.( Overleden 5 Juli 1671,oud 74 jaar.

Sybe Riencks Baerdt, geboren 1595, in 1627 kerkvoogd te Tjerkwerd, was in 1640 eigenaar gebruiker van stem 26,overleden te Tjerkwerd 19 Oktober 1653, in 1620 getrouwd met Jouck Obbesdr. Eminga, zij overleed op 17 April 1667 oud 63 jaar. De nazaten van dit echtpaar blijven nog jaren eigenaars en gebruikers van Stem 26.

Daarna gaat het bezit over aan Ysbrand Klazes Galama en Ytje Jans Siemonsma. Wie toen pachter waren is mij niet bekend. Na hun overlijden in 1873 werd bij akte van scheiding de eigendom toegewezen aan hun kleindochter Ytje Egberts de Jong, deze trouwde later met Carolus Gerardus Ludovicus van Wensen.

1a Gaastra

In 1833 komen er wonen Johannes Simons Adema en Jantje Joukes Bouma. De naam Adema is niet direct verklaarbaar, maar Pieter Sijmons, boer te Dedgum liet in 1811, te Tjerkwerd de naam Adema inschrijven.

Johannes Pieters Adema werd geboren op 14 September 1804, hij trouwde op 15 Juni 1833 met Jantje Joukes Bouma, zij werd geboren op 12 Mei 1809 te Wolsum. Het is dan Stem 26 later huis No 62 en 101. Zij blijven er boer tot 1891, in dat jaar neemt hun ongehuwde zoon Hessel het bedrijf over. De zes kinderen van Johannes en Jantje werden op Jonkershuizen geboren:

  1. Jouke 9 Mei 1834.
  2. Pieter 27 Juli 1838.
  3. Hessel 29 Juni 1841.
  4. Sjouke 8 Juli 1844.
  5. Sijmon 16 Apri11846.
  6. Ymkje 12 April 1852.

Door de fokstal van de familie Adema met name door Jantje Joukes Bouma, werd de naam Adema wereldwijd bekend.  Zij heeft de grondslag gelegd van de bekende fokstal “Adema ” met als hoogtepunt de wereld bekende stier, Adema 197.

Himdyk (19)Jantje Joukes Bouma was een zuster van Anke Joukes Bouma, deze was getrouwd met Simme Tjipkes Andringa. Zij werden in 1841 boer op Klein Knossens te Bolsward. Was het toeval dat de beide zusters Jantje en Anke zo dicht bij elkaar kwamen wonen. Beide waren geboren te Wolsum. Op de donderdaagse marktdagen in Bolsward zullen zij elkaar regelmatig ontmoet hebben. Zij zullen daar hun fokkerskwaliteiten veelvuldig uitgewisseld hebben.

In ieder gevel beide families zijn bekend om hun fokkerskwaliteiten. Beide zussen waren foksters in hart en nieren. Ook de zoon Sjouke van Johannes en Jantje, getrouwd met Sibbeltje Hendriks Brandsma, boer te St.Nicolaasga was een bekend fokker. Johannes Pieters Adema overleed 22 Februari 1860 toen bleef Jantje Joukes Bouma “veehoudersche” op, Jonkershuizen met haar kinderen. Toen Jantje Joukes Bouma op 16 Juni 1891overleed, was haar ongehuwde zoon Hessel nog bij haar in huis. Hij heeft het bedrijf toen voortgezet tot 1908.

De eigenaars Ytje Egberts de Jong en Carolus Gerardus Ludovicus van Wensen verkochten op 16 September 1908 hun eigendom  aan de Stichting Coopersburg te Akkrum. Hessel Adema was toen 67 jaar oud en had waarschijnlijk geen behoefte om het bedrijf te kopen of opnieuw te huren. Op 2 December 1908 hield hij boelgoed, veel bekende fokkers uit Friesland kochten toen één of meerdere van zijn beste koeien. Op 5 Juni 1909 vertrekt Hessel Adema, met zijn huishoudster Ykje Ages de Vries, zij was toen al 10 jaar huishoudster bij hem geweest, naar Nijland.

In datzelfde jaar werd de boerderij verpacht aan Wiebren de Jong. Deze bleef pachter tot 1920. Op 11 December 1919 werd de boerderij met land publiek verkocht door de Stichting Coopersburg. Het lukte niet om het geheel bij elkaar te houden.de ” strykjildskriuwers” hadden waarschijnlijk te hoog ingezet. Een jaar werden gebouw en landerijen afzonderlijk gebruikt Hieltje Tolsma werd dat jaar zetboer voor de “strykjildskriuwers” Gaastra.

Op 12 Mei1921 komen er wonen het gezin Sjoerd Gaastra en Trijntje van der Goot met hun jong gezin, bestaande uit zeven zonen, Tjalke, Dootzen, Catharinus, Gerben, Grietzen,  Sjoerd en Hendrik uit Lutkewierum , zij kochten het gebouw en diverse stukken land van de “strykjildskriuwers” In Lutkewierum huurden zij een boerderij  van de bankiers Dorhout Mees. Huurder en verhuurder konden het daar niet eens worden over de huurprijs.

Gaastra web
De familie Gaastra.

Op 31 Mei 1921 werd Tinus geboren. In 1939 vertrekken de ouders naar Bolsward, en nemen hun zonen Catharinus en Sjoerd  nemen het bedrijf over.

23 Gaastra
Cathrinus mei syn Bolle.

Zij vertrekken in 1978 naar Parrega en word het bedrijf voortgezet door hun “Omkesizzer” Sjoerd Tjalkes Gaastra uit Kubaard en zijn vrouw Hanny Holtrop.

Himdijk l
April 2006.
LAAT EEN REACTIE ACHTER