Ijsbaan op de Singel

0
979
ijsclub (1)

De IIsklub fan tsjerkwert oprjochte yn 1876. Twa winters ha wy in iisbaen efter de buorren hân, doe mocht it net mear, hwant it lân leide der tofolle fan. Dit wie yn 1955 hinne.

ijsclub (2)
As er in soart snie wie, dan hâlden dizze mannen de boel skjin.
ijsclub (3)
Hurtryderij te Tsjerkwert, Sa ha wy it net mear.
ijsclub
It iisklup bistjûr. Hûndert jier iisklup. Jouke Reidsma, Durk Walsma,Brant Vobeda, Assuerus Huitema.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelSingel 2
Volgend artikelKerkstraat 12