Jubileumavond 100 jaar ijsclub

0
635
WINTER2

21-5-1976

Gisteravond jubileumfeest
Tjerkwerd lijkt als ijsclub weer toekomst te bezitten. Als het feest van gisteravond toonaangevend mag worden genoemd, dan behoeft de ijsclub Tjerkwerd” geen zorgen meer voor de toekomst te hebben. In “It Waltahûs” te Tjerkwerd werd op luisterrijke wijze het honderdjarige bestaan van de vereniging gevierd. Ceremoniemeester Klaas Schukken had met zijn medewerkers J. Reidsma en D. Walsma gezorgd voor een groots feest. Maar niet alleen aan hen was dat te danken. Ook Tetman de Vries en zijn vrouw waren naar Tjerkwerd komen opzetten. Het bleek dat zij de kunst met een grote Friese “K” nog niet verleerd waren.

“Alle nachten friest it, en dêrorn kinne wy réstich it hundertjiernch bistean fiere’ aldus de heer Schukken in zijn welkomstwoord. Meer gelegenheid om iets te zeggen kreeg hij niet want prompt nam het muziekkorps Eensgezindheid het initiatief en gaf voor de jubilerende club een serenade weg. Hierna verhaalde Schukken nog over het wel en wee van devereniginginde afgelopen vele jaren.

NR720
Trije hirdrydsters: Romkje Zwaagstra, ?? en ??.

Tussen de niet zo talrijke sprekers door verschenen Tetman en diens echtgenote op de planken met sketches die goed in het kader van de avond pasten. De herinneringen aan het moaie âlde Fryslân werden naar boven gehaald. Een grote loterij werd er in de pauze gehouden. De zevenhonderd loten bleken veel te weinig voor de overvolle zaal. De 100 prijzen beschikbaar gesteld door hoofdzakelijk het bedrijfsleven uit Tjerkwert enBolsward, vlogen de deur Uit’. Tegen het einde van de avond werden er ook nog zeven hoofdprijzen verloot, waaronder een schommelstoel.

Het enige bestuurslid Brandt Volbeda schetste de achteruitgang van de ijsclub: ”Neidat de penningmeester en letter ek de sekretaris bitanken seach it ‘r foar de foriening min út, ek al omdat op de leden forgadering inkeld sawn leden opdaegjen kommen wiene. Der koe ek gjin nij bistjûr keazen wurde.” In april komt er echter weer een leden vergadering, en lijkt sterk, als er dan weer niemand komt opdagen. Er moet wel animo zijn, want “by starten, fan ‘t winter, fleagenmy de izers om earen”, volgens voorzitter Volbeda. Onder de vele gelukwensen waren ook van Ane Gietema, voorzitter van het dorpsbelang in Tjerkwerd. “Wy moatte trochgean mei de us klup” aldus Gietema “de hiele mienskip yn Tsjerkwert kin tige meiinoar stean.”
In zijn slotwoord riep de heer Schukken alle leden (ik easkje itsels”) op, om op de volgende ledenvergadering aanwezig te zijn. “foar minsken, dy’t hûndert jier lyn de iisklup rjochte ha”. Voor Klaas Schukken was het zijn laatste keer als ceremoniemeester; zijn leeftijd -69 jaar – en de andere werkzaamheden maken dergelijk werk voor hem niet meer mogelijk.
LAAT EEN REACTIE ACHTER