Tsjerkwert kriget ek syn “katte-each-pealtsjes”

0
917

Ek al yn 1955 wie de krúsing mei de “grutte” dyk al gefaerlik. Doarpbelang wol der katte-each-pealtjes hawwe. De foriening “Doarpsbilang Tsjerkwert e.o.” , hat har jierlikse ledegearkomste holden. Der wie f 123 yn kas en fierder moat men jit it ledejild barre en hûndert goune foar it ûnderhâld fan in wachthokje foar busreizgers. De ôfgeande bistjûrsleden, de hearen B.Gietema, J.O. Postma en Sint Postma, waerden werkeaezen.

Der is bisletten yn Maert 1956 in kulturele joun op tou to setten bisteande út in kriich yn it foardragen en muziekmeitsje fan inkelingen en ploechjes. By de opwegen nei de greate wei sille saneamde “katte-each-pealtsjes” set wurde. De muorren fan it wachthûske sile opferve wurde en de betonnen bank dêryn ôfdekke mei in houten sitting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER