De winkel van Kikstra

0
1354

Marten Kikstra en zijn vrouw Tietsje Kleistra namen op 12 mei 1958 de winkel van Joh. Deelstra over. Einde 1987 werd de winkel opgeheven, en zat het dorp zonder kruidenier.

Marten bracht met de auto de bestellingen naar de mensen buiten het dorp. Vaak ging dat nog met een bestelboekje, waar de huisvrouwen de bestellingen voor de volgende week in opschreven.

kikstra (9)

 

 

 

 

 

In 1964 stopte Eeuwke Reidsma met zijn kruidenierswinkel en nam Kikstra de klanten over. Hieronder een blaadje dat iedereen in zijn bus kreeg.

Reidsma Kikstra 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOROARING YN IT  TSJERKWERTER SAKENLIBBEN

Tsjerkwert, okt 1964

 Oan ús klanten yn Tsjerkwert en Dedgum en Omkriten.

Achte bigunstigers,

Der is in tiid fan kommen en der is in tiid fan gean. Wy achtsje nou foar ús de tiid kommen om ús út it sakelibben werom te lûken . De fefoerhannel hawwe wy al earder oerdien oan ús soan Jouke Reidsma. Dy sil nou ek nocj ús klompenhannel oernimme, dat gjinien hoeft tonei mei wiete fuotten to rinnen. De forkeap fan ‘ e oare winkelwaren dogge wy oer oan ús kollega M.Kikstra en ‘ e frou to Tsjerkwert yn it fortrouwen, dat dy alle war dwaen sille om jimme sa goed mooglikk to bestjinjen. Wy slute ús saek op sneon, 10 oktober 1964, de jouns om 6 ure en hoopje, dat al ús klanten der rekken mei halde wolle. Wy sizze hjirby hertlik tank foar de gunst en it safolle jierren yn s stelde fortrouwen en bifelje ús opfolgers yn ‘ e gunst fan jimme allegearre oan.

Hertelike groetenissen fan,

mei tige achtinge,

E.Reidsma

W.Reidsma- van Wieren.

SJOCH OARE SIDE

Reidsma Kikstra 2

 

 

 

 

 

 

 

SJOCH EARST DE OARE SIDE

Achte alde en nije bigunstigers,

As winkelman giet Reidsma Fuort,
Hwat hat er al net by,noar wrot
hjir yn dy foege fjirtich jier:
altyd foar de mienskip yn it spier!
Reidsma, ‘ t giet jo fierder bêst!
Genietsje jierren fan fortjinne rêst!

Ja freonen, sa’t jimme oan ‘e oare kant sjen kinne, hat ús kollega E.Reidsma syn winkelsaken oan ús oerdroegen, ek al mei omdat it net langer forantwurde is, dat twa of trije winkellju yn sokke lytse doarpkes as úzes de minsken bitsjinje.

Wy wolle bisykje ús kollega waerdich op to folgjen en jimme op ‘e selde korrekte wize fan tjinst to wêzen. Ommers: wolle de doarpen libje, dan moet dochs nêst de bakker, de slachter, de smid en de fietsmakker ek ien winkelman syn bistean fine kinne. Doarpsgenoaten, dit sil foar in great part ek fan jimme meielkoar ôfhingje.

Wol dan net nei de stêd rinne
foar what jim hjir ek keapje kinne.
Yn Tsjerkwert, Tsjerkestrjitte trije
kinn’ jim fan alles dochs ek krije!

Sjoch de prizen, priuw de kwaliteit en jimme kieze:

    DE LYTZE SAEK
MEI DE BESTE BITSJING!
Minlik oanbefeljend
mei hertlike groetenissen,
jimme tsjinstréa:
M.Kikstra en e’ frou,
Tsjerkestrjitte 3
TSJERKWERT.
telefoan (0 5157) – 9269.
Unigro Kikstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later werd het een ‘Echte’ supermarkt: Kikstra kocht het hele rijtje huizen in de Kerkstraat. Het gedeelte waar Tsjamme Draaier de winkel had werd bij de winkel getrokken. Het werd een VIVO supermarkt. Opening met het muziekkorps Eensgezindheid natuurlijk! Elke vrijdag stond de vrachtauto van Unigro op het pleintje voor de Harmonie (Waltahus) het verkeer te blokkeren: Kikstra werd bevoorraad! Op de foto komt frou Mulder op de fiets thuis. Achter haar de Unigro-vrachtwagen. Links de Renault 4 van Feike Mulder. (foto F.Mulder 1980)

vivo1
Het bord met VIVO is hier op de foto te zien. Foto 10-6-1972 gemaakt door F.Stienstra.
vivo2
Foto van 21 januari 1979 door R.Terpstra.
Hier nog een foto ten tijde van Kikstra. De rode kauwgomballen automaat hangt nog aan de muur. Ooit hing er ook een sigaren/sigaretten automaat.

Kikstra nieuwjaar (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adv Kikstra
Een advertentie in het feestavond programmaboekje van de jeugdverenigingen uit 1963.
NR729 wiebe marten en Bonne
Trije mannen op it feestterein: Wiebe de Vries, Marten Kikstra en Bonne Speerstra.

Marten Kikstra overleed op 19-08-1986.

Opheffing kikstra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een jaar later December 1987 werd de winkel gesloten, gedwongen door economische redenen, en vertrok Tietsje Kikstra-Kleistra. En vanaf 1988 was er geen winkel meer in het dorp!

Kerkstraat1
Zo zag het pand er in 2005 uit!
LAAT EEN REACTIE ACHTER