Home Blog Pagina 145
Abri

De Abri

It lang forwachte wachthokje stiet al in hoartje bij de autobushalte by Tsjerkwert. It is in ..lik ding, dat it lânskip net skeint, mar...
Iemswalde

Nije brêge

Iemswâlde (tusken Bolsert en Tsjerkwert) hat in nije brêge  kriegen. Net sa' n artistiken ien, as it âlt houten brechje mar dochs ien, dy't...
X