Home Blog Pagina 2

Krystmiddei ‘Mei inoar op ien ein’.

Wat hadden we afgelopen zondag een mooie middag! Eensgezindheid organiseerde samen met het XL orkest, het jeugdkorps de Toansetters en de kinderen van basisschool...

Iepenloftspul – Ja, no Hyke?

Jierren lyn hiene wy it der al ris oer. Wat soe it dochs moai wêze ris wat fan teater út te fieren by de...

Werkgroep natuur?

Wil je echogeluiden van vleermuizen opvangen, bijzondere vogels spotten, vlinders herkennen, of andere dieren observeren in en rond Tjerkwerd? Wil je ook onderzoek doen...

Krystmiddei snein 15 desimber

In smûke krystmiddei mei kuier, toaniel, muzyk en ferhaal op in spesjale lokaasje yn it doarp Tsjerkwert. Mei meiwurking fan skoalbern fan 'e Reinbôge,...

Intocht Sinterklaas 2019

Sinterklaas heeft moeite met de wintertijd, dan is hij te vroeg op een afspraak, de volgende dag te laat. Dit vertelt hij de kinderen...

Klusjesdag 2019

De jeugdienst hie in tsjinst oer elkoar helpe. Om it goeie foarbyld te jaan ha se in middie mei de jeugd fan Tsjerkwert de...

Wegwerkzaamheden N359 Fase 2

Zoals bij u bekend is de Provincie Fryslân druk bezig met werkzaamheden aan de provinciale weg N359 Tjerkwerd - Workum. In verband asfalteringswerkzaamheden is...

Nieuwsflits Sinterklaas

Klik hieronder voor de kleurplaat.

Skuorreferkeap 30 novimber 2019

Op sneon 30 novimber 2019 fan 14.00 oere oant 17.00 oere fynt der ferkeap fan brûkt spul, iten, keunst, boeken en noch folle mear...

Voorstelling Gaston in de Sint Petruskerk

z o n d a g 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 9 IN DE SINT PETRUSKERK VAN...
X