Home Blog Pagina 2

Melvin Koning wint darttoernooi

Zaterdag 28 december stond er voor de derde keer het open kampioenschap darten in Tjerkwerd op het programma. Dit jaar hadden we naast het...

Muzyk yn ‘e Sint Petrus 23 desimber 2019

Moandei 23 desimber om 20.00 oere yn tsjerke Tsjerkwert. Meerstemmige zang, piano, gitaar .... Jannie Brandsma, Cathy Sikkens en Theo Stobbe gaan u verrassen...

Utnoeging nijjiersbal 4 jannewaris 2020

Op 4 jannewaris 2020 is der wer it jierlikse Nijjiersbal yn 'it Waltahûs'. Mei meiwurking fan 'The Talking Notes'. En fansels de útrikking fan...

Krystmiddei ‘Mei inoar op ien ein’.

Wat hadden we afgelopen zondag een mooie middag! Eensgezindheid organiseerde samen met het XL orkest, het jeugdkorps de Toansetters en de kinderen van basisschool...

Iepenloftspul – Ja, no Hyke?

Jierren lyn hiene wy it der al ris oer. Wat soe it dochs moai wêze ris wat fan teater út te fieren by de...

Werkgroep natuur?

Wil je echogeluiden van vleermuizen opvangen, bijzondere vogels spotten, vlinders herkennen, of andere dieren observeren in en rond Tjerkwerd? Wil je ook onderzoek doen...

Krystmiddei snein 15 desimber

In smûke krystmiddei mei kuier, toaniel, muzyk en ferhaal op in spesjale lokaasje yn it doarp Tsjerkwert. Mei meiwurking fan skoalbern fan 'e Reinbôge,...

Intocht Sinterklaas 2019

Sinterklaas heeft moeite met de wintertijd, dan is hij te vroeg op een afspraak, de volgende dag te laat. Dit vertelt hij de kinderen...

Klusjesdag 2019

De jeugdienst hie in tsjinst oer elkoar helpe. Om it goeie foarbyld te jaan ha se in middie mei de jeugd fan Tsjerkwert de...

Wegwerkzaamheden N359 Fase 2

Zoals bij u bekend is de Provincie Fryslân druk bezig met werkzaamheden aan de provinciale weg N359 Tjerkwerd - Workum. In verband asfalteringswerkzaamheden is...
X