Noodslagerij: Binke Bakker

0
1396
Binke in de slagerij

Binke Bakker en Tjitske Visser kwamen na Meindert en Joukje in de noodslagerij van Waltawei 25. Binke was veekoopman en noodslachter. In 1979 is de noodslachterij gesloten.

Binke Bakker en Sint Postma
Binke Bakker en Sint Postma. Binke hielp als het druk was ook wel bij Sint Postma.
 Binke Bakker en Brandt Volbeda
Binke Bakker en Brandt Volbeda
Binke en Tjitske
Binke en Tjitske op de bruiloft van Rinze Bakker.
Binke en Tjitske
Binke en Tjitske in de slagerij.

Als er een noodslachting was werd dat omgeroepen door het dorp. Ik kan me nog herinneren dat Teake Kooijinga dat wel deed, met de bel in de hand. Later stelde Tjitske de vaste klanten per telefoon op de hoogte.

Binke en Tjitske in de slagerij
Binke en Tjitske in de slagerij.
Binke in de slagerij
Binke in de slagerij
Binke in de slagerij
Binke in de slagerij.

In 1979 is de noodslachterij gesloten.

578 Binke Bakker (M)
* 11-03-1923 te Tjerkwerd
† 24-12-1987 te Franeker

1044 Tjitske Visser (V)
* 24-09-1924 te Leeuwarden

LAAT EEN REACTIE ACHTER