Opheffing postkantoor

0
886
ptt 1

Postagentschap Tjerkwerd wordt per 1 maart 1989 opgeheven.

Hoofdpostkantoor Franeker
Noord 88
8801 KS FRANEKER
Telefoon 05170-4341

Aan de bewoners van Tjerkwerd

 

Franeker, 15 februari 1989

Vestigingsbeleid postinrichtingen.

Geachte mevrouw / mijnheer.

In 1987 heeft er, mede op verzoek van leden van de Tweede Kamer, een evaluatie plaatsgevonden van de uitvoering van het vestigingsbeleid postinrichtingen. Deze evaluatie heeft inmiddels geleid tot bijstelling van dat beleid, hetgeen met name consequenties heeft ten aanzien van de uitvoering op het platteland.

Gestreefd is naar het instandhouden van zoveel mogelijk vestigingen. Gezien de daaraan verbonden kosten is het echter onvermijdelijk gebleken een ondergrens aan te geven als criterium voor het instandhouden van postinrichtingen. Op bedrijfseconomische gronden is die grens bepaald op 6000 handelingen per jaar. Om zoveel mogelijk bestaande kantoren open te houden is daarvoor een uitzondering gemaakt. Hiervoor geldt als uiterste minimum 2500 handelingen. Als peildatum is bepaald 1 januari 1988. Nog recentelijk heeft de minister bij herhaling bevestigd dat van deze grens en datum niet wordt afgeweken. Het landelijk uitvoeringsbeleid van PTT-Post conformeert hieraan.

Voor uw dorp houdt dit in dat het Postagentschap Tjerkwerd per 1 maart 1989 wordt opgeheven. De betrokken instanties zijn van de sluiting op de hoogte gesteld. Aan hen is zonodig het besluit nader toegelicht.

Ik ben mij bewust van de effecten hiervan voor uw dorp. Voor de verdere postale dienstverlening kunt u terecht op het postkantoor in een van de aanliggende plaatsen, waarbij het Postkantoor Bolsward adres Jongemastraat 22 in uw geval als meest praktisch bereikbaar valt aan te merken.

Mochten er van uw zijde nog bijzondere vragen zijn, dan kunt u hiervoor terecht bij de heer P. Ypma telefoon 05157 – 4515 (Postkantoor Bolsward)

Hoogachtend,
J. Schijf directeur.

 

BN 1-2-1989 Meerderheid raad Wûnseradiel geeft strijd tegen P.T.T. op

WITMARSUM – Tijdens het debat, maandagavond j.l. in de gemeenteraad van Wûnseradiel, over een CDA-motie, inzake het opheffen van postagenschappen in vier dorpen, kreeg Hylke Feenstra uit Tjerkwerd behalve veel verbaasde gezichten, ook de lachers op zijn hand, toen hij opmerkte, dat het CDA de motie had ingediend, voor bescherming van de PTT. Want, zo vertelde hij, er is al een bank geweest, die dorpsbelang gevraagd heeft om briefjes bij de dorpsbewoners te bezorgen, waarin geadviseerd wordt om de rekening bij de Postbank maar op te zeggen, en vanaf 1 maart a.s. te kiezen voor de bank, die dan zitting gaat houden In de motie van het CDA werd aan het college van BW gevraagd, om erbij de PTT op aan te dringen, om een of twee keer per week zitting in Exmorra, Pingjum, Tjerkwerd en Parrega te blijven houden. Op 1 maart a.s. worden de postagentschappen in bovengenoemde dorpen opgeheven, en zoals burgemeester  Meinte Abma in een reactie op de motie vertelde, heeft het gemeentebestuur al het mogelijke gedaan om de PTT op andere gedachten te brengen. ,,Wij hebben brieven gezonden aan de Tweede Kamer, de PTT, de VNG, de VFG, GS, en zelfs persoonlijk met de districtskantoorhouders in Bolsward en Franeker gesproken. Wij staan machteloos, merkte burgemeester Abma op, er is niets meer aan te doen”. Ook socialiste Korne Spiekstra noemde het ,,niet verstandig” dezé motie te versturen. Zij opperde de mogelijk van een rijdend postkantoor. Een mogelijkheid die, zoals burgemeester Abma even later zei, door de PTT inmiddels als niet haalbaar was afgewezen. Liberaal Lammert Hilarides keerde zich eveneens tegen de motie, onder het mom van de motie diarree’ van de raad. “Yn eltse gearkomste is der wol in moasje,” merkte Hilarides op. ,”Dit is een uitzichtloze strijd”, voegde hij er enigszins moedeloos aan toe. Desondanks handhaafde het CDA haar motie, en kwam het op een stemming aan, waarbij de motie met 7 tegen 6 CDA stemmen werd verworpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER