Prikslydzje 2010

0
713
prikslydzje 2010 14

Hjoed, 30 desimber 2010, waard der prikslydzjen holden op de iisbaan om it Tsjerkwerter Iepen Kampioenskip. Der wie muzyk op de baan, der stie in “nije” koek en sopie, it iisbestjoer wie klaaid as ‘in de tijd van weleer’ en der wie “it schoonste geheel”. Sjoch de foto’s foar in sfearympresje. It moat sein wurde dat it iisbestjoer yn 2010 alle war dien hat om de baan oansjen te jaan troch folop saken te organisearjen. Dat jout in libben gehiel.

Gerben D. Wijnja

prikslydzje 2010 01
Bescheidenheid siert het schoonste geheel.
prikslydzje 2010 02
De nije iiskeet.
prikslydzje 2010 03
De nije iiskeet.
prikslydzje 2010 04
Folk op de baan.
prikslydzje 2010 05
Goed oanklaaid op it iis.
prikslydzje 2010 06
Ik bin al oer de streep hear.
prikslydzje 2010 07
Jongsten op de prikslide. Wat docht myn tsjinstanner.
prikslydzje 2010 08
Kjeld yn de iiskeet.
prikslydzje 2010 09
Klaar voor de start.
prikslydzje 2010 10
Koek en zopie.
prikslydzje 2010 11
Mei foarsprong oer de streep.
prikslydzje 2010 12
Moaiste gehiel.
prikslydzje 2010 13
Oanwizings op de foto.
prikslydzje 2010 14
Prikslydzje aldere bern.
prikslydzje 2010 15
Prikslydzje alderen.
prikslydzje 2010 16
Sicht op baan en sifers.
LAAT EEN REACTIE ACHTER