CVO-School 1960-1969

0
1804
Blokfluitclub onder leiding van Meester Frans Gerard Griepsma in 1959-60

Foto NR858 Blokfluitclub onder leiding van Meester Frans Gerard  Griepsma in 1959-60  v.l.n.r. boven: Tineke Posthumus, Jelly de Jong, Siety Draaijer, Jacoba Draaijer, Sjoerd de Jong. 2de rij: Richtje Tolsma, Anny de Jong, Tetsje Tolsma, Hiltje Hijlkema. Voorste rij:
Meinze Poelstra, Folkert Schukken, Tienke Kloosterhuis, Geertje Brouwer, Ids Schukken, Hendrik Feenstra, Wiesje Kloosterhuis (met dank aan Coby Hofstra-Draaijer).

NR859 op de bank in het bos te Sondel
NR859 op de bank in het bos te Sondel

1. Hinke Gietema, ? 2. Hiltje A Loodsma, 3. ?, 4. Hiltje D v/d Meer, 5. Meester Walinga, 6. Coby Draaijer, 7. Jaantje Roodvoets, 8. Akke I Gietema, 9. Jouke Y Tolsma.

Nr 864 CVO school Klas Meester v/d Meulen
Nr 864 CVO school Klas Meester v/d Meulen

1. Sara P Zijsling, 2. Sjoukje J Hielkema, 3. Albert v Lingen, 4. Durk W Bakker, 5. Feike T Oostenveld, 6. Fokke Y Gietema, 7. Dicky L Tjalsma, 8. Jelle Engelsma, ?, 9. Thijs H Bartsma, 10. Wieke B Bak, 11. Rommy F Gietema, 12. Janke H Brouwer, 13. Grietje Os Postma, 14. Hinke A Gietema, 15. Joukje G Mulder, 16. Gooitske Y Tolsma, 17. Piertje A Loodsma, 18. Thea Roodvoets, 19. Woltje Schakel, 20. Lippy M v/d Wal, 21. Akke H de Haan, 22. Ria L Tjalsma, 23. Titia Dj de Jong, 24. Martha G Mulder, 25. Henny Os Postma, 26. Dieuwke W Bakker en 27. Eelk D Wijngaarden.

Nr 865 Schoolreis met boot ca 1961
Nr 865 Schoolreis met boot ca 1961

1. Klas J.O.Postma, 2. Doede D Wijngaarden, 3. Akke? Oostenveld, 4. Antje H Brouwer, 5. Wieke J Reidsma, 6. Klaas G Brandsma, 7. Geertje H Bartsma, 8. Thea? Roodvoets, 9. Meindert v/d Wal, 10. Gooitsen G Brandsma en 11. Feike G Mulder.

NR866 Schoolreisje per boot ca 1961
NR66 Schoolreisje per boot ca 1961.

1. Roel Jan de Haan, 2. Geertje H Bartsma, 3. Wieke J Reidsma, 4. Klaske J Postma, 5. Joke J Reidsma, 6. Sjerp Y Tolsma, 7. Feike G Mulder, 8. Rinse B Bakker, 9. Doede D Wijngaarden, 10. Gooitsen G Brandsma, 11. Klaas G Brandsma, 12. Douwe H Brouwer en 13. Pieter Kloosterhuis.

NR867CVO Schoolreisje
NR867CVO Schoolreisje

1. Klaas G Brandsma, 2. Lippy M v/d Wal, 3. Hiltje A Loodsma, 4. Gtetha Roodvoets, 5 Juliaantje Roodvoets, 6. Joke J Reidsma, 7. Wieke Reidsma, 8. Tetje Schakel, 9. Akke J Oostenveld, 10. Akke de Haan, 11. Lolle F Schakel, 12. Geertje H Bartsma, 13. Doede D Wijngaarden, 14. Feike G Mulder, 15. Gooitsen G Brandsma, 16. Jouke Y Tolsma, 17. Bouke Sj Buwalda, 18. Sjerp Y Tolsma, 19. Rinse B bakker, 20. Fokke J Gietema, (Pieter Kloosterhuis), 21. Riekje G Brandsma, 22. Auke H de Haan, 23. Rintje B Bakker, 24. Djurre P Zijsling, 25. Joke J Oostenveld, 26. Sjoerd J Postma, 27. Johannes A Gietema, 28. Meindert M v/d Wal, 29. Klaas H Brouwer, 30. Antje G Mulder, 31. Anna I Gietema, 32. Roel-Jan de Haan, 33. Pietje A Loodsma, 34. Broer Burghgraaf, 35. Yme Gietema, 36. Meester Griepsma, 37. Klaske J Postma, 38. Ds B Koole, 39. Meester J Walinga en 40. Ieke W Wiersma.

NR868 Nr 868 CVO Kinderen voor het schoolbord 1963 Meester Griepsma was jarig
NR868 Nr 868 CVO Kinderen voor het schoolbord 1963 Meester Griepsma was jarig

1. Geerte H Batsma 2. Antje h Brouwer 3. Antje G Mulder 4. Klaas G. Brandsma 5. Gooitsen G Brandsma 6. Joke J Reidsma 7. Johannes A Gietema 8. Akke J Oostenveld 9. Pieter Kloosterhuis ? 10. Joke J Oostenveld 11. Lolle F Schakel 12. Roel Jan H de Haan 13. Cor Bak 14. Wieke Reidsma 15. Julia Roodvoets 16. Anny A Gietema 17. Douwe H Brouwer ? 18. Riekje G Brandsma 19. Piertje A Loodsma 20. Djurre P Zijsling ? 21. Rinse B Bakker 22. Doede D Wijngaarden 23. Tettje F Schakel 24. Meindert v/d Wal 25. Feike G Mulder 26. Sjoerd J Postma.

NR869 Op weg naar kampeerboerderij in Gaasterland op de fiets
NR869 Op weg naar kampeerboerderij in Gaasterland op de fiets.

1 Meerster Jan Walinga 2 Roel Jan H de Haan 3 Meester v/d Meulen 4 Douwe H Brouwer 5 Wim Zwiers 6 Feike G Mulder.

NR870 CVO Schoolkinderen in het Bos ca 1962
NR870 CVO Schoolkinderen in het Bos ca 1962

1 Sjoerd J Postma 2 Eelke D wijngaarden 3 Jan I Kroontje 4 Hotse Brouwer 5 Albert v Lingen 6 Wieger de Jong 7 Wieke J Reidsma 8 Meester v/d Meulen 9 Ds Koole 10 Akke H de Haan 11 Hinke A Gietema 12 Olga Meinema 13 Sjerp Tolsma 14 Douwe H Brouwer 15 Wim Zwiers 16 Roer Jan de Haan 17 Cor B Bak 18 Thea Roodvoets 19 Handwerk Juf Sjoke de Jong Poelstra 20 Meester Jan Walinga 21 Anne Gietema 22 Joukje G Mulder 23 Wieke B Bak 24 Riekje G Brandsma 25 Feike G Mulder 26 Ria L Tjalsma 27 Tettje FR Schakel 28 Meindert v/d Wal 29 Tieneke l Tjalsma 29 Wietske Brandsma 30 Janke H Brouwer 31 Grietje O Postma 32 Henny O Postma 33 Rommy F Gietema 34 Martha G Mulder 35 Lippy v/d Wal 36 Djoeke W Bakker 37 Thijs Bartsma 38 Dikky Tsjalsma 39 Durk W Bakker 40 Gooitske Y Tolsma 41 Piertje A Loodsma 42Feike t Oostenveld 43  Liesje T Oostenveld 44 Sjoukje J Hielkema 45 Woltje W Schakel 46 Broer B Burghgraeff.

NR871 CVO schoolklassen 4.5.6. Meester J Walinga ca 1962-1963
NR871 CVO schoolklassen 4.5.6. Meester J Walinga ca 1962-1963

1Roel Jan de Haan 2 Cor B Bak 3 Douwe H Brouwer 4 Joke J oostenveld 5 Meindert M v/d Wal 6 Akke J Oostenveld 7 Sjerp Y Tolsma 8 Sjoerd J.s Postma 9 Juliana Roodvoets 10 Wieke J Reidsma 11 Feike G Mulder 12 Riekje G Brandsma 13 Tettje F Schakel 14 Coba Weistra 15 Djurre P Zijsling 16 Akke Y Gietema 17 Meester Jan Walinga 18 Wim Zwiers 19 Lolle F Schakel 20 Pieter Kloosterhuis 21 Gooitsen G Brandsma 22 Klaas G Brandsma 23 Joke J Reidsma 24 Geertje H Bartsma 25 Antje G Mulder 26 Antje H Brouwer 27 Ietje A Loodsma 28 Doede D Wijngaarden 29 Johannes A Gietema 30 Rinse B Bakker .

NR 873 CVO schoolreisje op tribune voor bos ca 1968
NR 873 CVO schoolreisje op tribune voor bos ca 1968

1 Ds Schuilenburg 2Eelke D Wijngaarden 3 Woltje W Schakel 4 Piertje A Loodsma 5 Martha G Mulder 6 Wietske G Brandsma 7 Tineke Tjalsma 8 Age Y Gietema 9 Bouke B Burghgraef 10 Jan Y Kroontje 11 Meester v/d Meulen 12 Rein v/d Wal 13 Janke H Brouwer 14 Hilda W Schakel 15 Anny J Reidsma 16 Renske A Gietema 17 Jannneke Sj v Zet 18 Liesje T Oostenveld 19 Pietje G Mulder 20 Akky B Bakker 21 Hotse Brouwer 22 ZWH chauffeur 23 Wieger de Jong 24 Djieuwke Bakker 25 Wiek B Bak 26 Gooitske Y Tolsma 27 Olga Meindersma 28 Rommy F Gietema 29 Dicky L Tjaslma 30 Thijs Bartsma 31 Fokke Y Gietema 32 Lolle J Hylkema 33 Ynskje J Oostenveld 34 Jelly de Jong 35 Lippy v/d Wal 36 Henny Os Postma 37 Sjoukje J Hylkema 38 Sara P Zijsling 39 Anne Gietema 40 Meester Jan Walinga 41 Pieter B Bak 42 Sijke W Brouwer 43 Epkje J Smidstra 44 Titia Dj de Jong.

NR875 CVO schoolreistje met ZWH bus ca 1966
NR875 CVO schoolreistje met ZWH bus ca 1966.

1 Meester v/d Meulen 2 Hinke A Gietema 3 Anne Gietema 4 Bauke B Burgghraeff 5 Woltje W Schakel 6 Wiek B Bak 7 Feike T Oostenveld 8 Grietje O.S.Postma 9 Olga Meindersma 10 Dieuwkw Bakker 11 Sjoukje Hylkema 12 Piertje A Loodsma 13 Ria L Tjalsma 14 Bus chauffeur 15 ? 16 Yme Gietema 17 Janke H Brouwer 18 Akke H de Haan 19 The Roodvoets 20 Titia de Jong 21 Joukje G Mulder 22 Juffrouw v/d Meulen 23 Martha G Mulder 24 Henny OS Postma 25 Durk W Bakker 26 Albert A v Lingen 27 Fokke Y Gietema 28 Dicky L Tjalsma 29 SJoke M de Jong-Poelstra 30 Tineke L Tjalsma 31 Gooitske Y Tolsma 32 Eelke D WIjngaarden 33 Thys H Bartsma 34 Akke J Oostenveld 35 Meester Jan Walinga 36 Anny J Reidsma 37 Lippy v/d Wal 38 Wietske G Brandsma 39 Loole J Hylkema 40 Freddy B Bak 41 Jan Y Kroontje 42 Rommy F Gietema 43 Liesje T Oostebveld 44 Age Y Gietema.

Nr876 CVO schoolreisje naar schiphol 1964
Nr876 CVO schoolreisje naar Schiphol 1964

1Hotse Brouwer 2 Meester J Walinga 3 Yme Gietema 4 Wieger de Jong 5 Meester v/d Meulen 6 Ds Schuilenburg 7 Anne Gietema 8+9 Annie + Jellie de Jong 10 Dicky Tjalsma 11 Wiem Zwiers 12 Durk W Bakker 13 Thijs Bartsma 14 Age Y Gietema 15 Henny Os Postma 16 Sjoukje Hylkema 17 Pietsje A Loodsma 18 Woltje W Schakel 19 ? 20 Martha G Mulder 21 Joukje G Mulder 22 lolle J Hylkema 23 Ria L Tjalsma 24 Akke H de Haan 25 Hinke A Gietema 26 ? 27 ? 28 Gooirske Y Tolsma 29 Atty W Bakker 30 Rommy F Gietema 31 Djieuwke W Bakker 32 Titia Dj de Jong 33 Sara P Zijsling 34 Eelke D Wijngaarden 35 Renske A Gietema 36 ? Tjaslma 37 Jan Stap 38 ? 39 Wietske G Brandsma 40 Sijke W Brouwer 41 Albert v Lingen 42 ? 43 Fokke Y Gietema 44 Laas A Boertstra 45 ? 46 Janke H Brouwer 46 Janke H Brouwer 47 Hilda W Schakel 48 Pietje G Mulder 49 Tineke Tjalsma 50 Anny J Reidmsa 51 Epkje Smidtra? 52 Jannke Sj v Zet 53 Ynskje J Oostenveld 54 Carolien Roodvoets 55 ? 56 Antje W Brouwer 57 Piet R v Zuiden 58 Piet C v Zuiden 59 Trudy Huitema 60 Akkie B Bakker 61 Marije A Boersma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER