CVO-School 1980-1989

0
1989
CVO-School 1980-1989
De 1e en 2e klas van de Basisschool Tjerkwerd 1982
De 1e en 2e klas van de Basisschool Tjerkwerd 1982.

Meester Anne Dam. Bovenste rij v.l.n.r. Tjitske Poelstra, Willy Breeuwsma, Sjoerd Huisman, Ineke Haarsma, Rogier van der Weg, Eelke Algra, Jan-Germ Hofstra en Durk Breeuwsma
Voorste rij: Anneke de Jong, Robert Tiesma, Durk Oudekerken, Anke-Marije de Boer, Jelle Brandsma, Leon Falkena Rzn, Judith Falkena Jd (Foto via Coby Draaier).

Iepening kleuterôfdieling Tsjerkwert 1983
Iepening kleuterôfdieling Tsjerkwert 1983.

Boppeste rij: Maura Falkema, Peter Fabriek en Else Huisman. Twadde rij: Rixt Nynke Schakel, Douwe Algra, Gerrit Schukken, Jacob Hofstra, Thea Bakker, Saskia Rozenberg, Juf Herma Groenewoud, Tjeerd Haarsma en Hylke Steggerda. Foarste rij: Sjoukje Dijkstra en Hendrik Jan de Haan (Foto via Coby Draaier).

Groepsfoto van de basisschool Tjerkwerd 1985
Groepsfoto van de basisschool Tjerkwerd 1985.

Bovenste rij: Hendrik Jan de Haan, ?, Hylke Steggerda, Judith Falkena, Anke Marije de Boer, Jelle Brandsma, Gerrit Schukken, Durk Oudekerken, juf Akkie ter Haar. Tweede rij: Martine Hylkema, Marijke Dijkstra, Tjitske Bakker, Johan Huitema, Leon Falkena, Ineke Haarsma, Johan Oudekerken, Mathijs Stel en Jan-Germ Hofstra. Voorste rij: Thea Bakker, ?Walsma, Elze Huisman, Douwe Algra, ?Poelstra, Maura Falkena en Wybren Poelstra (Foto via Coby Draaier).

Nr890 Groep 1 en 2 van de De Reinbôge 1985.
Nr890 Groep 1 en 2 van de De Reinbôge 1985.

Bovenste rij:  Marijke ( of Sjoukje) Dijkstra, Ids (of Durk) Walsma, Jacob Hofstra, Rixt Nynke Schakel, Jolt van Buren, Peter Fabriek, Gerrie Bakker, Saskia Rozenberg  en Tjeerd Haarsma
Voorste rij: Jan Nota, Peter Oudekerken, Liesje Bakker, Trees ? Joost Stel, juf Herma Groenewoud, Sybren Greydanus, Nellie Haarsma en Bert- Jan Oudekerken (of Wieta Poelstra). (Foto via Coby Draaier)

NR890h (1987) Juf Herma,
NR890h (1987) Juf Herma.

Bovenste: Tineke Schukken, Douwe Wijngaarden, Aukje van der Werf, Liesje Bakker, Anne Bakker, Jelmer de boer, Berber Stegerda, Jan Nota, Rianne Falkena en Minke Dijkstra(staand) Midden:  Paula Smiths, Ruth Stel,  Nellie Haarsma, Jan Hessel de Groot, Maria Dijkstra en Jelte Steur. Onder: Eduard Witteveen, Folkert Hofstra, Welmoed Schakel, Trees van der Werf, (Baukje) van der Wal, Lyberich Schakel en Ids Walsma.

De Reinbôge 1989
De Reinbôge 1989.

Bovenste rij: Johan Hilt, Dies Volbeda, Rianne van Buren, Laura Tiesma,juf Elle Huisman en juf Sietske Dijkstra. 2e rij: Folkert Hofstra, Trees van der Werf, Jelte Steur, Maria Dijkstra, Eduard Witteveen, Sjoerd Wijngaarden en Cor de Groot. 3e Rij: Auke Walsma, Nynke Dijkstra, Marrit Schakel, Catrien van der Werf, Bram Volbeda en Iwan Tiesma.
Voorste rij: Marten Hylkema, Gritta van Buren en Sjoerd Bakker.

De Reinbôge 1989
De Reinbôge 1989

Bovenste rij: Meester Henk van der Zee, Maura Falkema, Else Huisman, Mark Nauta, Jacob Hofstra, Neeltje? Meester Anne Dam. 2e rij: Johan Oudekerken, Thea Bakker, Tjitske Bakker, Johan Huitema, Jelle Brandsma, Marijke Dijkstra,en Sjoukje Dijkstra. 3e rij: Anke Marije de Boer, Rixt Nynke Schakel, Gerrit Schukken, Douwe Algra, Tjeerd Haarsma, Alex Draaisma.
Voorste 2: Martine Hylkema en Marieke Walsma (Foto via Coby Draaier).

LAAT EEN REACTIE ACHTER