Het rekeningenboek – De Ritsebuursterpolder

0
1057
boek kl

De Ritsebuursterpolder – ook wel Ritseterpsterpolder genoemd – werd in 1729 opgericht en was ongeveer 250 ha groot. De grondeigenaren in de polder besloten om de twee al bestaande molens voortaan gezamenlijk te onderhouden, naast de polderdijk, twee vaarten en een ringsloot. Twee (later drie) poldercomparanten gingen, ieder voor vier jaar (later drie jaar), functioneren als opzichters. De comparanten moesten ook de rekening opstellen. Als belastingsom werd in 1729 een bedrag van vier stuivers per pondemaat vastgelegd.
In 1917 werd de polder in waterschapsverband gebracht; voortaan was het onderdeel van het waterschap Ritseburen. Zie voor de verdere geschiedenis van de waterbeheersing in het gebied van de voormalige Ritsebuursterpolder het elders in deze verzamelinventaris beschreven archief van het waterschap Ritseburen.

Het polderarchief is goed bewaard gebleven. Samen met de waterstaatkundige werken zal rond 1919 – tot dat jaar lopen de polderrekeningen – ook het archief aan het waterschap Ritseburen overgedragen zijn. Na de opheffing van dit waterschap per 1 maart 1976 kwam een gedeelte van het archief te berusten in de archiefbewaarplaats van waterschap “It Marnelân”. Vervolgens zijn in 1994 andere stukken van deze polder overgedragen door het Ryskargyf in Leeuwarden. Bij de inventarisatie van het archief zijn enige rekeningbijlagen vernietigd. De omvang van het archief is 12 cm.

Blz 1

INVENTARIS

1498-1500 Registers bevattende
– rekeningen, 1727-1919;
– afschrift van het poldercontract van 1729, 1788;
– staten van eigenaren en gebruikers van landerijen, 1847/1848, 1866, 1874/1875, [1890], z.d.;
– aantekeningen betreffende de verkiezing van bestuursleden, 1866-1879
– staat van ‘wateropschuttingen’ in onderhoud bij de polder, 1891-1894;
– rooster van aftreding van bestuursleden, 1909-1917. 3 delen.

1498 1727 -1786
1499 1786 -1865
1500 1865- 1919
1501 Polis van brandverzekering van een watermolen van de polder, 1861. 1 stuk.
1502 Reglement, 1881. 1 katern.
1503 Akte van ruiling met de voogden van het algemeen stads-armenhuis van Bolsward, waarbij de polder een stukje weiland verkrijgt (kad. gemeente Tjerkwerd, sectie B nr. 1301) en twee percelen grond afstaat (kad. gemeente Tjerkwerd, sectie B nrs. 652 en 456), waaronder een voormalig molenerf, e.e.a. onder voorwaarde dat de polder een aantal percelen grond van het armenhuis bemaalt, 1884. Afschrift. 1 stuk.

Richard Keijzer heeft het boek gefotografeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER