Feestelijke Opening

0
856

Verbeteringen in Tjerkwerd feestelijk afgerond
Fr.D 14-12-1957 Sinds de bevrijding is er in het dorp Tjerkwerd heel wat veranderd en verbeterd. De Zijl,  nu de “Waltaweg” genaamd, werd grondig onder handen genomen, over de Workumertrekvaart werd een nieuwe brug gebouwd, terwijl bovendien een rondweg werd aangelegd. Op initiatief van “Dorpsbelang” zijn beide laatste  moderniseringen gisteravond feestelijk afgerond tijdens een bijeenkomst in de  “Harmonie”. Vooraf stelde. burgemeester A. Oosterhoff van Wonseradeel de nieuwe brug officieel in gebruik. Een handeling, waarin ook de afsluiting van de andere verbetering lag opgesloten.

Het is nu drie jaar geleden dat de oude, haveloze klapbrug over de Workumer Trekvaart als gevolg van een aanvaring bezweek. Nadat met een praam de verbinding was onderhouden, werd een noodbrug gelegd. Ook die raakte buiten gebruik, toen aan het einde van verleden jaar de nieuwe voor het verkeer kon worden opengesteld.

Enige maanden daarna kwam de rondweg gereed.. Een rondweg in de zin van een weg om het dorp heen is het niet. Het is een weg, die eigenlijk rondom de kerk loopt. Door de aanleg hiervan is een betere aansluiting verkregen op de andere straten. Bovendien was het de gemeente nu mogelijk de beschikking te krijgen over bouwgrond door een viertal krotten af te breken. Daarvoor kwamen twee nieuwe woningen in de plaats. Aan de rondweg- een idee van de secretaris van “Dorpsbelang” – is wel gelegenheid dit aantal met nog drie nieuwe huizen uit te breiden. Behalve een keurige en hechte “Waltaweg”, een nieuwe brug en een rondweg, geniet de bevolking van Tjerkwerd van een goede en breed opgezette straatverlichting. Bovendien kon het afgelopen voorjaar een nieuwe C.V.O.-school worden geopend.

Een lint en een schaar
De heer Joh. Reitsma, voorzitter van Dorpsbelang, richtte ‘s avonds een welkomstwoord tot burgemeester A. Oosterhoff. De schaar waarmee deze het lint doorknipte dat de toegang tot de nieuwe electrische brug versperde, werd hem op een prachtig kussen met en toepasselijk woord aangeboden door een dochter van de heer Kloosterhuis, de handhaver der wet in Tjerkwerd. Toen het lint was doorgeknipt was het “woord” aan de muziekvereniging Eensgezindheid”, die zich lustig blazend en vergezeld van drie meisjes met vlaggen, aan het hoofd stelde van een lange stoet, die door het dorp en langs de nieuwe rondweg marcheerde, dle verlicht was met bengaals vuur.

Dank
Tijdens de bijeenkomst, welke na afloop van de frisse wandeling werd gehouden in “De Harmonie” voerden verschillende sprekers het woord. Voorzitter Joh. Reitsma was zeker de tolk van alle dorpsgenoten toen hij het gemeentebestuur van Wonseradeel grote dank en waardering bracht voor de grote verbeteringen in Tjerkwerd. De burgemeester – dankte op zijn beurt voor de feestelijke en hartelijke ontvangst in Tjerkwerd. De heer Jan Postma (Eemswoude) vertolkte de dank van de buitenmensen en ook de raadsleden Eeuwke Reidsma en Jan Zeinstra constateerden, dat er in Tjerkwerd goed werk is verricht. De heer Hotze de Jong (Baburen) strekte z’n waardering uit tot de gehele gemeente. Er is na de oorlog veel goeds geschied. Na de sprekers was de beurt aan het toneelgezelschap van mevr. Douma-Oostra uit Oudkerk, dat op voortreffelijke wijze het toneelstuk “De tweelingzusters” opvoerden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER