Verdiepen van Van Panhuyskanaal

0
1019
Merenplan

Op donderdag 15 maart 2007 start het Friese Merenproject van de Provincie Fryslân met het verdiepen van het Van Panhuyskanaal bij Makkum. Er wordt circa 70.000 m3 baggerslib verwijderd. Verdieping is nodig, omdat de vaarwegen en kanalen van nature dichtslibben. Bovendien kunnen zo grotere, dieper stekende schepen door het kanaal. Het betreft het vierde verdiepings baggerwerk in het kader van het Friese Merenproject.

De baggerwerkzaamheden zullen naar verwachting rond juli 2007 klaar zijn. De baggerspecie uit het Van Panhuyskanaal wordt gebruikt voor het verbeteren van kades langs het Van Panhuyskanaal en de Makkumerfeart en voor het maken van een vooroever in de Fluezen. De Provincie Fryslân werkt hierbij samen met het Wetterskip Fryslân en met It Fryske Gea.

In Fryslân worden nu en de komende jaren veel vaarten en kanalen op diepte gebracht. De activiteiten vinden plaats in het kader van het Friese Merenproject en het Bagger Actieprogramma (BAP+). Baggeren op deze schaal is noodzakelijk voor de toekomst van Fryslân als watersportland en is voorwaarde voor behoud van de “natte” infrastructuur. Baggeren zorgt voor helder water en verhoogt de waterkwaliteit.

Merenplan1

Start werkzaamheden Friese Merenproject in Wûnseradiel
Na een openbare aanbesteding zijn de werkzaamheden voor het Friese Merenproject in de gemeente Wûnseradiel gegund aan Haarsma Infra en Milieu BV uit Tjerkwerd. Dit najaar wordt gestart met verschillende werkzaamheden om de watersportvoorzieningen in de gemeente Wûnseradiel aanzienlijk te verbeteren. Het grootste deel van de klus zal voor de start van het watersportseizoen 2008 klaar zijn. Omdat het werk grotendeels in het water en op de walkant plaatsvindt, zal de overlast voor bewoners van de dorpen beperkt zijn.

Nieuwe watersportvoorzieningen
Door de nieuwe voorzieningen wordt de vaarroute vanaf het IJsselmeer, via Makkum naar het Friese Merengebied en vice versa, aantrekkelijker. Makkum wordt, als invalspoort vanaf het IJsselmeer, opgewaardeerd. Watersporters kunnen er straks makkelijker aanleggen en het wordt aantrekkelijker om in Makkum te verblijven. Zo wordt in Makkum het sanitairgebouw gemoderniseerd en worden in de haven een aantal steigers vernieuwd, verbeterd en verbreed met het oog op veiligheid, toegankelijkheid en comfort.
Voor de sluis zal er een wachtvoorziening worden gerealiseerd, waardoor de passage van de sluis een stuk aangenamer zal worden. Tevens worden de sluis, de sluisbrug, de Vallaatsbrug en de Sûderseeweibrug op afstand bedienbaar gemaakt vanuit het havenkantoor bij de sluis.
Ook op andere plaatsen in de gemeente wordt gewerkt aan verschillende watersportvoorzieningen. In Tjerkwerd wordt de gehele oever geschikt gemaakt voor het aanleggen van boten en zal er voor de plaatselijke bevolking een haventje worden gerealiseerd. Tevens zullen er aan de walkant voorzieningen worden gemaakt, zodat de passage van de brug gemakkelijker wordt.
In Parrega is op een tweetal plaatsen een aanlegsteiger van zo’n 60 meter lengte gepland. Ook worden er twee kanosteigers aangelegd en zal de huidige stalen damwand aan weerszijden van de brug aanlegvriendelijk gemaakt worden met behulp van het aanbrengen van gordingen.

Merenplan2 Overige werkzaamheden
Bij de brug Eemswoude, de brug bij de Kanaalweg en de brug Exmorrazijl zullen wachtvoorzieningen worden aangelegd en in de Makkumer Feart nabij Schraard wordt een wisselplaats water-land gecreëerd. Ook wordt er vlakbij Allingawier een aanlegsteiger gemaakt en wordt de opvaart gebaggerd, zodat er een goede verbinding ontstaat met de Ald Faerserfroute en de nieuwe uitbreiding hiervan in het museumdorp.

De totale kosten voor het project bedragen € 3.500.000,- . Dit bedrag wordt evenredig verdeeld tussen de gemeente Wûnseradiel, de provincie Fryslân en SNN.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelPersonele Kohieren
Volgend artikelKerstzangdienst