Geref. Kerk 75 jaar

0
906
kerk (5)

Op 10-10-1966 bestond de Gereformeerde Gemeente in Tjerkwerd 75 jaar. Op 30-3-1967 is dat feit herdacht. Een verslag van die gebeurtenis uit het Friesch Dagblad van 31-3-1967.

Herdenkingsdienst en revue Gereformeerde Kerk Tjerkwerd 75 jaar oud.
De Gereformeerde kerk te Tjerkwerd bestaat 75 jaar. Gisteren is dit feit herdacht. Volgens het handboek der Geref. kerken is de Geref. kerk te Tjerkwerd op 10 oktober 1891 geïnstalleerd, maar het notulenboek begint eerst in 1892 en vermeldt als eerste bijeenkomst een vergadering op 1 april 1892 ten huize van ds. O. de Roos te Oudega, waar behalve ds. de Roos de ouderling S.S. de Vries en de diaken H. de Witte van Tjerkwerd aanwezig waren.

krant

In deze vergadering werd besloten “het synodale juk” af te werpen. Het groepje was heel klein. Aanvankelijk vergaderde men in een schuur ( Rystseterp 1) en later in een kamer (waltaweg 43) , die tot 1895 werd gehuurd. Later kon men een stukje land naast dit huis kopen. Er werden er 40 obligaties geplaatst van f25,- waarop een klein kerkje werd gebouwd, dat aan een 60 mensen plaats biedt. Een kleine consistoriekamer en de kosterswoning zijn onder hetzelfde dak gebouwd. Een eigen predikant kon de kleine gemeente niet betalen. De eerste jaren kwamen de inkomsten en uitgaven zelfs niet boven de f100,- uit. Ds. Prins van Bolsward fungeerde als mentor en er werden veel “liefdesdiensten” verricht.

Na 65 jaar officieel vacant te zijn geweest heeft Tjerkwerd toch in 1957, dus 10 jaar geleden een predikant gekregen, zij het dan in combinatie met Exmorra en Allingawier. Zo deed op 14 april van dat jaar ds J.Schelhaas zijn intreede te Tjerkwerd. Tans telt de Geref. kerk te Tjerkwerd ruim 80 leden, waarvan er ook in de omliggende dorpen wonen.

Bijzonderheden
Een paar bijzonderheden zijn nog dat op 29 mei 1892 in de schuur 9 kinderen zijn gedoopt, de oudste was toen al 13 jaar waaruit blijkt dat er in de jaren voor de doleantie in de herv. kerk waarschijnlijk niet meer werd gedoopt. Een van de dopelingen, toen 4 jaar, wist later te vertellen ( aan ds. Schelhaas) dat zij tijdens de plechtigheid bang was geweest voor het vee, dat in het bûthûs naast de ruimte waar gedoopt werd lawaai maakte. Het zal wel verlangd hebben naar een weiland, gezien de datum!

Volgens de overleving werd de kerkelijke grensscheiding tussen de Gereformeerde kerken te Tjerkwerd en Workum door een paar classisdominees al wandelende en tredentellende uitgemeten. Toen ds. Schelhaas op kennismakingsbezoek kwam werd hem meedegedeeld, dat de vlag zou worden uitgestoken als hij het beroep aannam. Aldus geschiedde.  Zondag kon wat dat betreft de vlag halfstok want dan neemt de huidige predikant ds. Van Zuylen afscheid. Gisteravond leidde hij de herdenkingsdienst die ook door veel oud Tjerkwerders werd bezocht. Hij koos als tekst Joh. 17 vers 20-21 “Opdat zij allen een zijn in Christus”

Naast vreugde en dankbaarheid klonk er ook verdriet in door over de kerkelijke gescheidenheid. Na afloop werd er in de Harmonie een druk bezochte receptie gehouden, waar de geschiedenis van de kerk in de vorm van een revue weer tot leven werd gebracht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER