Himdyk 2

0
1411
Himdijk f

”Maskeboerherne”. De boerderij behoorde bij het buurtschap Jonkershuizen. Het is Stem 25. Op deze boerderij komen evenals op Jonkershuizen de Buwalda’s voor. De boerderij was toen groot 77 Pondematen, 28 bunders. In 1798 was het nr. 43, later nr. 96 en nu Hemdijk nummer 2.

Maskeboer

De eerste Buwalda op stem 25 in het jaar 1640 is Jayts Siblesdr Oenema als eigenaar huurders waren Hansk Hilles Buwalda getrouwd met Dirck Pyters Bonnema. Zie verder de lijst van eigenaren en gebruikers. De eerst bekende eigenaar/gebruiker die ik daarna tegenkom is Haye Michiels Galama en Gatske Annes Postma. In 1908 kochten zij Maskeboerherne. De boerderij stond aan de Hemdijk onder Tjerkwerd. De naam Markeboerherne zinde Haye Galama niet, hij was van mening dat er gewerkt moest worden vandaar de naamsverandering. Hij liet de naam veranderen in “Werklust”.

Liet deze naam aanbrengen op de Homeiepeallen en verwijderde Maskeboerherne. Later kreeg de boerderij de oorspronkelijke naam terug. De naam werd later door de Tjerkwerder schilder Gerrit Mulder op de lijst onder de dakgoot geschilderd.

De naam Maskeboerherne

Heleen van der Vegt – Zonderland, een dochter van Jozef Zonderland en Afke Andringa die op de boerderij woonden van 1954 tot 1957 en daarna in Espel in de N.O.P schrijft het volgende over de betekenis van de naam Maskeboerherne. Maskeboerherne, want zo hadden heit en mem verteld zo heette de boerderij waar ze in Tjerkwerd hadden gewoond.

Nu de betekenis; de naam komt uit het Oud Fries:
Maske = een plaats, waar vroeger water was,
Boer   = een buurtschap, groep boerderijen bij elkaar,
Herne = een toevluchtsoord, hogere plek.

Vrij vertaald dus een toevluchtsoord op een hogere plek, in een buurtschap, waar vroeger water is geweest. De naam is zowel voor de boerderij in Tjerkwerd, als in de Noordoostpolder, zeer van toepassing. Hessel de Walle geeft mij nog een andere uitleg, maar komt vrijwel op het zelfde neer. Het laatste stuk is natuurlijk duidelijk, herne is Fries voor hoek. Dat betekent waarschijnlijk ook dat de hele term Fries is. Mask of anders geschreven Marsk is een Fries woord voor laaggelegen en waterig land. Ik ken de situatie ter plekke niet en zeker niet de historische context, maar de term zou dan betekend kunnen hebben: de hoek van de boer van het waterige, laaggelegen land.

Volgens het Frysk Wurdboek zou het ook kunnen betekenen inspringende hoek. Dit laatste is zeker van toepassing op Maskeboerherne, gezien de ligging van de Hemdijk. In elk geval ligt de boerderij op hogere gronden.

J.Y.Galama

Jaartal. Eigenaar/ Gebruiker Gebruikers
1640-1651 Jayts Silbesdr, Oenema Hansk Hilles Buwalda +
Dirck Pyters Bonnema
1651-1657 Hille Siercks Buwalda +
Botke Bottes Saarda +
Ulbe Auckes Homminga
1657-1670 ½ Frouck Hilles Buwalda
½ Hansk Hilles Buwalda.
1670. ½ Sierk Ypes Buwalda +
Sjoerdtje Ulbes Homminga
½ Frouck Hilles Buwalda +
Ruudt Bennes
1698. ½ Wed.Sjoerdtje Ulbes Homminga
½ Binne Binne Ruurds.
1708. Sjoerdtje Ulbes Homminga Haring Jetzes
1718. Sjoukje Homminga Romke Frouger.
1728. Wed. Ulbe Donia Douwe Donia
1738. Sjoerd Reins Gerrit Sydses
1748. Sjoerd Reins Lolke Gerbens
1758. Sjoerd Reins Pytter Ottes
1768. Pier Jakles Pytter Ottes
1778. Pier Jakles Pytter Ottes
1788. Pier Jakles Pieter Ottes
1798. Pier Jakles Pietr Otes
1818. Pier Jakles Otte Andries
1828. Pieter Lolles van der Meulen Otte Andries.
1838. ½ Jetje Meyes Hobbema +
Pieter Lolles van der Meulen Hendrik Jorna + Trijntje Overmeer.
½ Meye, Akke,Lolle,Pieters v.d.Meulen
1848. ½ Wed.Jetje Meyes Hobbema
½ Meye,Akke,Lolle Pieters v.d.Meulen
1858. Hepke Pieters van der Meulen Hendrik Jorna + Trijnje Overmeer
1908. 1911 Haye Michiels Galama + Hendrik Jorna + Trijntje Overeer
Gatske Postma
1911-1923 Haye Michiels Galama +
Gatske Posma
1923-1929   Nicolaas Haye Galama Nicolaas Haye Galama
Maurits Zeinstra +
Elizabeth Hayes Galama
1929-1934 Nicolaas Haye Galama +
diverse huishoudsters
1934-1940 Nicolaas Haye Galama +
Wilhelmina de Boer.
1940-1954   Nicolaas Haye Galama + Joop van der Burg+ Anna de Boer
Wilhelmina de Boer. Ate de Boer + Sytske Dijkstra
1954-1957 Nicolaas Haye Galama + Jozef Zonderland +
Wilhelmina de Boer. Afke Andringa.
1957-1958 Nicolaas Haye Galama + Rudolf Zijlstra +
Wilhelmin de Boer. Hannie Miedema
1958-1967 Siek Postma + Jan Postma +
Janneke Dijkstra Lucretia Wiersma
1967-1968 Siek Postma + Sjoers Siek Postma +
Janneke Dijkstra Marijke Finia.
1968-1970. Bote en Rouke de Boer.
1970-1972 Rouke de Boer.
1972- ?? van Rooien Export slagerij Christiaan Draaier +
??-   1980 Kats Bouwbedrijf Berendia de Boer.
1980-1982 Douwe Hettinga +
Catharina Ettema.
1982-heden Anno Hettinga +
Anneke Draaier.

 

Himdyk (17)

Himdyk (18)
Sjoerd van J.S. Postma.
Himdijk h
April 2006.
LAAT EEN REACTIE ACHTER