Hindrik De Haan

0
1048
Bakkerij.de Jong.Hein

Hindrik de Haan 35 jaar bij bakkerij De Jong

Een artikel uit het BN van 8-6-1979

,,Jo bitelje my mar hwat ik wurdich bin”

Hindrik De Haan
Hindrik De Haan.

,,Jo bitelje my mar hwat ik wurdich bin, antwoordde Hindrik de Haan (58) in 1939 op de vraag van zijn toekomstige baas, Roel Germs de Jong wat hij moest verdienen. ,,Ik ha my doe foar in jier bisteld, zegt Hindrik de Haan in zijn woning aan De Skaren in Bolsward. In eerste instantie hield De Haan het slechts een jaar bij Roel Germs de Jong in Tjerkwerd uit. Hindrik moest in diénst. Omdat de oorlog uitbrak is dat uiteindelijk niet doorgegaan. Hoewel Hindrik uitstekend werk verrichtte kon hij niet terugkeren bij De Jong omdat de laatste al een nieuwe kracht had aangenomen. Noodgedwongen werkte De Haan vervolgens vijf weken bij ,,in lytse bakker in Schraard, de heer Jappie Breimer. Daarna zat er niets anders op dan weer naar zijn ouders in Leeuwarden terug te keren. ,,Doet ik wer yn Ljouwert wie ha ik alles ôfflein om oan wurk te kommen, zegt Hindrik de Haan genietend van een kop verse koffie en een sigaar.

Nr070 bakkerij
In de bakkerij.

Hindrik de Haan nam het besluit werk te gaan zoeken in Duitsland omdat het in Nederland erg moeilijk was om aan de slag te komen. Voordat hij naar Duitsland zou afreizen werkte De Haan nog als stoker op de smalspoorlokomotieven bij de aanleg van het vliegveld in Leeuwarden; dat duurde ongeveer een half jaar. In 1941 trad dejonge bakker opnieuw bij Roel Germs de Jong in dienst omdat deze een knecht was kwijtgeraakt die in het huwelijksbootje was gestapt. Voordat Hindrik de Haan nog 2½ jaar bij bakker Evert Salverda in Skuzum werkte, trad hij voorgoed bij De Jong in Tjerkwerd in dienst en wel in 1944. Hindrik de Haan is zijn leven bakker geweest. De in Oosterwolde geboren bakker verhuisde in .1928 op achtjarige leeftijd van Oosterwolde naar Leeuwarden.  Op  14-jarige leeftijd begon hij zijn bakkersloopbaan bij één  van  de grootste bakkers van Leeuwarden, de heer Wieger Stelwagen.

NR077 h de haan
Hindrik de Haan.

Deze had in 1934 al ruim dertig man in dienst. Langer dan 3½ jaar hield hij het daarniet vol. Hindrik de Haan: ,,Ik learde dêr neat. Ik moast elke dei trije ûren gember hakke. Kofjedrinke en sa ;wie der net by. Dat gie tusken de bedriuwen troch. As ik dan trije ûren hakt hie dan sei de baes   ,,Haantsjebakkerij oanfege’’. Ik woe nei de fakskoalle mar dêr fielde heit neat foar.  Hy sei dan ,,kinst it sâlt op it iten net iens fortsjinje en nou ek noch nei skoalle, dêr komt neat fan yn. De tweede baas van Hindrik de Haan was bakker Folkert Stuur in Workum. ,,In lytse  bakker en och sa âlderwetsk, zegt De Haan. ,,Ik fortsjinne dêr in ryksdaelder boppe de kost. Ik ha dêr mar in goed healjier west. Ik sei tsjin de frou as ik hjir al bliuwe sil dan moat ik mear fortsjinje. ,,De frou fan de baes wilde het loon met een kwartje verhogen, waarop De Haan te kennen gaf: ,,Dan gean ik fuort’’.

Afgelopen zaterdag vierden de heer en mevrouw De Haan het heugelijke feit dat de heer De Haan 35 jaar in dienst is bij De Jongs bakkerij in Bolsward. Het bedrijf verhuisde  in april 1973  van Tjerkwerd naar Bolsward. Omdat het 25-jarig jubileum 10 jaar geleden al uit-
bundig werd gevierd voelde de heer De Haan er eigenlijk niets voor nog eens een feestje te bouwen Hij had liever bij een eventueel 40-jarig dienstverband het nog eens dunnetjes overgedaan.

De heer De Haan vertelt hoe één en ander zaterdag is verlopen: ,,De baes helle my op (inmiddels Germ Roels de Jong of zoals Hindrik de Haan  het uitdrukt, ,,de jonge baes) en frege of ik fiif ûre thús wie. Ik sei fiif ûre wol mar healwei seizen moat ik mei Hollandia nei de camping om de greate trom te slaen. Nou dan moat jo dan mar ôfsizze want wy helje jo fiif ûre op en jo bin om tsien ûre wer thús. En zo gebeurde het ook. Met een grote engelse wagen gevolgd door 13 andere werd het echtpaar naar ,,Het Wapen gebracht. Om de buren ook op het jubileum van De Haan attent te maken werd de hulp van de dorpsomroeper Freark Schakel van Tjerkwerd ingeroepen die op de Skarren iets riep van ,,Hindrik de Haan 35 jaar bij firma De Jong. Zegt het voort, zegt het voort. Tijdens de receptie in het Wapen van Wonseradeel ontving de heer De Haan geschenken van werkgever en personeel. Hindrik de Haan .gokt nou nog op een 40-jarig jubileum. Dat zit er dik in want ,,myn wurk is myn hobby,. zoals de heer de Haan het zelf uitdrukt.

Uit het Bn van 8-6-1979

721 Hendrik de Haan (M)
* 28-11-1920 te Oosterwolde
† 06-07-1999 te Bolsward

792 Maaike de Jong (V)
* 08-03-1924 te Parrega

gehuwd op 26-05-1948 te Won.dl

Kinderen:

2095 Ale de Haan (M)* 01-05-1949 te Tjerkwerd
1990 Auke Yke de Haan (M)* 30-08-1950 te Tjerkwerd
2096 Roel Jan de Haan (M)* 22-05-1953 te Tjerkwerd
2097 Akke de Haan (V)* 05-08-1954 te Tjerkwerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelFeike Jorritsma
Volgend artikelDe Jong advertenties