Johannes Reitsma

0
1146
waltawei9 (53)

Waltawei 6 bij Johannes en Jantsje Reitsma.

Johannes Reitsma 5
Johannes Reitsma oan it jarjen, mei syn 2 fryske hynders.
Reitsma Johannes
Johannes Reitsma, yn it hea.

waltawei9 (50)

Johannes Reitsma 3
De Sjees.

Reitsma Johannes en Jantje, Koudum

waltawei9 (49)

Johannes en Jan Reitsma
Johannes Reitsma en zoon Jan verplaatsen de konijnenloop.
waltawei9 (52)
Voorjaar bij Johannes Reitsma, Jonkje is Feike van Teddy en Jolly Oostenveld.
waltawei9 (47)
Drie generaties.
waltawei9 (46)
Fam. Reitsma.
waltawei9 (51)
It brechje.
waltawei9 (54)
Jantsje en Johannes.
Reitsma Jantje Bergsma
Jantsje oan it melken.
Reitsma Johannes en Jantje Bergsma
Jantsje en Johannes.

Reitsma Johannes en Jantje

Reitsma Johannes en zoon Jan
Johannes en zoon Jan.
Reitsma Johannes, handel
Handel.
Jo Reitsma6
Skiep.
Reitsma Annie 1
Annie Reitsma.
Reitsma Annie
Annie Reitsma.
Reitsma Annie
Annie Reitsma.
Reitsma Annie, en Aise Gietema
Eise en Annie.
Reitsma Annie, en Aizo Gietema
Eise en Annie.
LAAT EEN REACTIE ACHTER