Kerkstraat 15

0
865
aldhiem (10)

Links de schilderszaak Kerkstraat 13 en rechts nummer 15. Dit huis werd dubbel bewoond. Voor en achter. Bewoners waren onder andere.

 • Meindert en Geertje v/d Wal-Hibma.
 • Weduwe D.Kuipers.
 • Minze en Ybeltje van Dijk-Duursma.
 • Kees Boersma en Oentje Bartsma.
 • Bote en Anna de Boer-Struiving.
 • Johannes en Ceclilia Huitema- v/d Werf.
 • Germ Walinga en Pietje Pandstra.
 • Hoatze de Jong en Tietje Nauta.
 • Wiebe en Froukje Bootsma-

Daarna werd het één huis en hebben.

 • Sietse van Straaten en Ria de Rijke er gewoond.
 • Daarna Auke en Jellie de Haan-Zeilstra.
 • En Uilkje Bakker-van Rijs.
aldhiem (16)
It âld-hiem.

Tietsje de Jong-Nauta de frou fan Hotze de Jong. It lytse bérn sil wol ien fan  Germen en Gryt de Jong wêze, hwant Sjoukje wie doe by de  bakker as faem.

aldhiem (17)
Tsjamme Draaijer en Sytske Draaijer Eisma op it stek.

Tsjamme Draaijer en Sytske Draaijer Eisma op it stek, mei op e’eftergroun de blommetún fan Hotze de Jong. Sytske hat in Beppesiser op skoat, ik mien, de âldste fan Uikje. Tsjamme is bérne 23-12-1904 en stoarn op 12-08-1977  Sytske  is bérne 25-12-1908 en stoarn op 20-04-1976.

aldhiem (18)
De famylje Bote de Boer.

De famielje Bote de Boer. Bote wie ien fan Gerrit en  Gatske de Boer. Hy wie trouwt mei Antje Stuiving, Bote hat lytse Anny op schoat, en Anne Gerrit. Hja wennen op it Ald Hiem yn it âld hûs njonken de verf saek. Bote en Anna binne nei Makkum forhûze, en Hotze de  Jong hat it spul ôfbrutsen, en hwer opbouwe litten. Bote is 69 jier wurden, is stoarn op 12-05-1979 to  Makkum, yn “Avondrust”. Antje Stuiving is 60 jier wurden, en is stoarn op 11-03-1979 te Makkum.

aldhiem (19)
Annigje Bloemsma.

Yn kerkstraat 15 hat ek Anne Bloemsma en Geertje Boersma wenne, en dit is Annigje in dochter fan harren. hja hat jieren yn Koudum  wenne. hja wie bérne 08-01-1897, stoarn 21-10-1991.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBakkerij de Jong
Volgend artikelSingel 8