Bakkerij de Jong

0
1947
kerkstraat (21)

waltawei4 (10)Waltawei 27
Dit huis in gebouwd in 1900 door bakker Germ de Jong. De Jong was toen de derde bakker in Tsjerkwert! In 1907 is het overgenomen door A. Posthumus. De Jong kocht de bakkerij in Kerkstraat van Abraham Dokter.

waltawei4 (11)
Gerben de Jong.
waltawei4 (12)
Doutzen de Jong Rusticus.
kerkstraat (3)
Fam. Gerben de Jong voor de bakkerij in de Kerkstraat F.Rusticus,Gerben de Jong, dochter Sietske de Jong, Doutzen de Jong-Rusticus en zoon Roelof de Jong.
kerkstraat (4)
De kinderen van Germen de Jong, in ± 1908. De oudste was Yeb, later getrouwd met Smit. In het midden Roelof de opvolger in de bakkerij en dan Sietske.
kerkstraat (5)
Sietske en Yeb de Jong, maar nu jaren later.
kerkstraat (6)
Bakker Roelof Gerben’s de Jong in zijn jeugd.
kerkstraat (21)
Bakker Roelof de Jong en zijn vrouw Tetje de Jong- Engelsma.
kerkstraat (18)
Twa Bakkerinnen yn é winkel oan de Tsjerkstrjitte. Tetje de Jong- Engelsma en Grietje de Jong – Kuiper.
kerkstraat (12)
Anneke en Tine geven de vloermat een goede beurt, op het “Ald Hiem”was ruimte genoeg. Als de mat schoon was, dan over het droogrek, het stond al klaar.
kerkstraat (27)
Efter de bakkerij makket Doutzen fan bakker de Jong de boel wer skjin.
kerkstraat (19)
Bij bakker de Jong wordt de bakfiets van Jelle Visser, weer bevoorraad. Tine Lycklama á Nijeholt, Ettje Koopmans Lemstra, bôllerinster. Bakkerinne Tetje de Jong Engelsma, en vooraan Wijtske Abma van Easterein.
kerkstraat (8)
In de bakkerij bij bakker Gerben de Jong: v.l.n.r.Gerben de Jong, dan zijn zoon Roelof, daarnaast Johannes Antonides, en Auke zijn zoon. en als laatste Wiepke Terpstra. Er werd veel beschuit gebakken.
kerkstraat (9)
Kobus Engelsma knecht, Bakkerinne Tetje Engelsma, Bakker Roelof de Jong, en het kopje van Tine Lycklama á Nijeholt voor de oven van de bakkerij.
kerkstraat (24)
Jelle Ettsje Koopmans, mei de bôlekoer by Johannes Jansje Reidsma, Ettsje makket de rekken op, en it hounsje rûkt hwat lekkers.
kerkstraat (11)
“Alles is gear, en smakket nei mear” Dit is de bakkerskar van Roelof Gerben’s de Jong, met venter Jelle Visser van Dedgum. Jelle vente op “Jonkershuizen ” Feld huizen” Arkum en Dedgum.
kerkstraat (13)
Simen Sietsma mei de bôllekoer foarop de fiets, opwei na syn klanten. Hy sutelde foar bakker de Jong fan Tsjerkwert.
kerkstraat (7)
Siemon Sietsma met de bakkerskar, venter voor de Jongs bakkerij. Foto van 1945.
kerkstraat (14)
Al wer in bôlerinner, Feike Jorritsma.

Feike syn koer wie wat greater, mar moast dan ek nei Ymswôlde, en der wennen meest boeren,en arbeiders mei greate húshâldens. Feike hie wat bysûnders yn syn koer.”Altied moai waer.”en mocht it al wat minder wêze, dan foel it nog genoch mei.

kerkstraat (15)

75 Hjir nog een plaetsje út de bakkery. De eeste mei de earmens oer elkoar moat Akke de Haan wêze, dan Hein de Haan,der neist Freerk Schakel, dy brocht de bôlen troch de hiele sútwest hoeke fan Fryslân. dan kreie we Roel van der Ploeg út Boalsert, dan Dieuwke Bakker fan Wieger en Baukje. Dan bakker Germen de Jong. En hielendal yn’t wyt Harmen Wynia, en op de foar groun Eile de Jong . Dit wie in foto fan April 1973.

kerkstraat (16)
Bakker Gerben de Jong, efkes yn it waer sjén.
kerkstraat (17)
En dit is Hein de Haan. Doe mocht in bakker noch smoke yn é bakkerij.
kerkstraat (23)
Foar de winkeldoar mei Wytske van Gurbe Brandsma, Richtsje van Ynte Tolsma, en steande Sietie van Tsjamme Draajer.
kerkstraat (25)
Op it stolt efkes frisse lucht helje, want yn é pakkeamer wie it smout. Martha Mulder, Anneke Ypma en Joukje Mulder, en foaroan Tineke Kuipers.
kerkstraat (28)
Roel van der Ploeg komt mei de bôlen út é bakkery, foar de leaste kear.
kerkstraat (29)
De Jongs Bakkerij, Dizze auto soene wy ek net faek mear sjen.
Bakkers van De Jong
Foto uit 1963 (van Gaauwe Kuipers) achterste rij vlnr: Sjoerd Talsma, Ruurd Feitsma, Hein de Haan, Freark Schakel.Gehurkt: Chris Kouer, Gaauwe Kuiper, Broer Rispens.
Schakel Freerk 2.
Freerk Schakel bij de auto van Bakker de Jong.
Adv Bakkerij de Jong
Een advertentie in het feestavond programmaboekje van de jeugdverenigingen uit 1963.
Bakkerij de jong
Gerben de Jong, Hendrik de Haan, Grietje de Jong Kuiper, Roelof de Jong, Freerk Schakel.

Kerkstraat220

Nadat Bakkerij de Jong uit Kerkstraat 12 was vertrokken heeft het een hele poos leeggestaan. Reine Galema heeft het verbouwd, en is er gaan wonen. In de bakkerij werd een oefenruimte gemaakt, waar pop bandjes konden oefenen. Vanaf 2002 is Dirk-Jan de Rouwe er gaan wonen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelIjsbaan op de Singel
Volgend artikelIt Ald Hiem