Mr Bakker Tjepke Wiepkes

0
957
Tjepke Wiepkes 1

De Meester Bakker Tjepke Wiepkes overleed in 1800. Zijn weduwe kon de bakkerij niet voortzetten. De boel moest worden verkocht. in een aantal advertenties in de Leeuwarder Courant van decmber 1801 lezen we over de verkoping van de bakkerij.

Tjepke Wiepkes 1

Men preasenteerde publicq te Verkoopen: Zeekere Schoone HUIZINGE en BAKKERYE, bestaande in een kamer, bakhuis, put, bak, turfschuur en Hofke, staande en geleegen onder den dorpe Tjerkwerd, waarin eene reeks van Jaaren de Bakkerye met succes is geexcuteert, en nu met´er Dood ontruimd door de Mr. Bakker Tjepke Wiepkes, bezwaard met 2 stuivers Jaarlyksche Grondpagt aan de Erven van de oud secretaris K.W. Wiarda, den 12 may aanstaande in vrydom te aanvaarden; zijnde Naastleegers ten Oosten het Kerkhof, ten Westen de oud Byz. Haitsma, ten Zuiden de Diaoconie, ten Noorden de Pastorie. Wie hier gaadinge op maakt, kome op morgen den 24 December 1801 by de Finale Palmslag , ‘s namiddags 2 uur, ten huize van Jan Hanses, Castelein aldaar, en kope op dan voor te leezene Conditien, welke inmiddeleq tyde zien zyn by Dren. J.Haitsma, R.Muntz, en de Fiscaal M. Westendorp alle te Bolsward.

Hoogst waarschijnlijk is dit de bakkerij Kerkstraat 12. Wie het heeft gekocht weet ik (nog) niet. Later bakte Gerard Velds, Abraham Dokter en Gerben de Jong  er hun brood.

Tjepke Wiepkes 2

Wie iets te pretenderen heeft van, of schuldig is aan de gerepudieerde en afgestaane Boedel van wylen Tjepke Wypkes, in Leeven Mr. Bakker, en zijn nagelaten Wed. Fookeltje Ypkes, in der tyd Echtelieden woonachtig te Tjerkwerd, en zulks nog niet heeft aangegvens, moet zijn Preatentie voor den 20 Juny 1802 aangeeven by Jan Hanzes. Mr Schoenmaker te Tjerkwerd, of wel bij M.Westendorp, procureur Fiscaal te Bolsward, als geauthoriseerde Curators dier Boedels, als kunnede na dien tyd geene Preatentien meer worden aangenoomen. Jan Hanzes (Siesling) was blijkbaar een veelzijdig man: Schoenmaker en cafebaas. (Ene Hans Jans was ook schoenmaker, zijn vader?) In 1804 deden Jan Hanzes en Westendorp rekenschap van de opbrengst van de boedel.

Tjepke Wiepkes 3

Alzo M. Westendorp, procureur te Bolsward, en Jan H. Siesling, op Dinsdag den 24 augustus 1804, ´snademiddags om 2 uur, in qlt. als Curators Honorum over de BOEDELS van wylen Tjipke Wypkes, in Leven Bakker te Tjerkwert, en deszelfs Huisvrouw Fokeltje Ypkes, Reekeningen, Bewijs to reliqua dier Boedels, voor Commissais uit Drost en Gerechte van Wonseradeel, zulen doen, te Tjerkwert in de Herberg, zo worden de by die Boedels belang hebbende, verzogt daar te compareren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER