Verkoop Waltaslot 1791

0
961
verkoop1971

De secretaris H.W.Wiarda, S.Braaksma en de Advocaat J.Haytsma te Bolsward, zullen op vrydagen den 22 April 1791 by de eerste Zitdag de 29 dito by de Verhoging en 6 May by de Provisioneele Pamslag, telkens ‘s Namiddags, de klok van twee uur precies, ten huize van Johannes Joncmans, Castelein in ‘t Fortuin aldaar, publicq by strykgeld aan de meestbiedende Verkoopen:

Op 3 zitdagen zal het Walta Slot, eigendom van jr. Wilco  Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, met land en Singel aan de meestbiedende verkocht worden.

De gerechte 1 4de over hoog en laag in een Heerlyke ZATHE en LANDEN, met de quotele kosttelyke Huizinge, schuure, uitmuntende Hovinge en keukentuin, en wel beplante Cingel, (Walta Slot) genaamd, staande en gelegen onder Tjerkwert, over het geheel groot 98 Pondematen, en alz bezwaard met 20 Floreen, 17 Strs. binnendyk, en 2 Floreen 16 st. 4 Pondem. buitendyk, als mede met een Jaarykich legaat van 26 Car.Gls. 5 Strs. aan de Diacony van Bolsward, en 3 Goud Gls. Eeuwige rente of Huur, wegens het Hornleger de Erven van Wylen den Hoog Wel Geboren Heer. Jr Wilco Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, in leven grietman over Wonseradeel, competeerende, zynde  begerechtigd met 3 slapende stemmen, dezelve erven behoorende, werdende by Yeb Joukes cum set. in gebruik, voor de al te zeer geringe Jaarlijkse Huur van zes honderd drie en negentig Car. Gs, boven de Lasten; edoch is dit gedeelte St. Petry en May 1792 vry van Huuringe, Alles Breder by Billetten en nader onderrichting by de Actuarien Voorsz.

Bron: Leeuwarder Courant

LAAT EEN REACTIE ACHTER