Kunstrijk Tjerkwerd

0
1140
kerk

Kunstrijk Tjerkwerd. Steden en dorpen hebben allemaal hun eigen karakteristieke aanzien, het silhouet dat voor herkenbaarheid zorgt. In die aanblik vertolken hoge gebouwen een belangrijke rol. Wie Tjerkwerd nadert kan niet om de windmolens heen: de oude houten, met leipannen gedekte poldermolen in het veld van Baburen en de schitterende roosdrager windmotor van Jousterp. Prachtige monumenten met op de achtergrond de moderne windturbines van windmolenpark Beabuorren. In het dorp zelf is het de markante St. Petruskerk die op de eeuwenoude terp het beeld van Tjerkwerd in hoge mate bepaald.

In de afgelopen jaren werd door het kerkbestuur een beroep op de plaatselijke bevolking gedaan om de kerk te laten restaureren. Het resultaat is geweldig met als gevolg dat het gebouw er weer prima bij staat en het zeldzame grafmonument ook een zeer belangrijke restauratie heeft ondergaan. Dan komt de wens naar voren om uit waardering voor de ontvangen steun het gebouw gedurende een tweetal weken ter beschikking te stellen aan de bewoners. Maar tevens rijst de vraag: wat doen we dan? Het is koster Michiel de Jong die met het plan komt een tentoonstelling van kunstwerken van eigen bewoners te organiseren. Samen met Anne de Vries en Gerben D. Wijnja wordt dan een commissie gevormd die het plan gaat uitwerken.

Deze kunstvrienden komen op 26 januari 2010 voor het eerst bij elkaar. De speurtocht naar Tjerkwerder kunstenaars levert een verrassende hoeveelheid reacties op. Op 13 maart vindt er al een gezamenlijke bijeenkomst plaats met de exposanten in de kerk. Maar wanneer er meer bekendheid aan het plan wordt gegeven stijgt ook het aantal deelnemers tot een voor een dorp als Tjerkwerd ongekend hoog aantal. Ook de schoolkinderen worden in de loop van de voorbereidingstijd aan de uiteindelijke deelnemerslijst toegevoegd. Tevens is besloten de leerlingen op locatie uitleg te geven over kunst en cultuur.

Zo is een podium gecreëerd voor zoveel mogelijk kunstenaars om hun werkstukken eens aan een groter publiek te tonen. Het begrip kunstenaar wordt daarbij breed opgevat. Bekende schilders, tekenaars, beeldhouwers, of keramisten zullen hun werkstukken tonen naast minder bekende exposanten. Sieraden, modellen van trappen, houtsnijwerk etc. zullen afgewisseld worden met schilderijen, foto’s, keramiek en andere kunstvormen. De variatie is onverwacht groot.

Bijkomend doel van de tentoonstelling is te laten zien hoe een klein dorp als het onze zich positief kan manifesteren, waarbij de inzet van een grote groep vrijwilligers ook erg belangrijk is. Zonder hen zou het ook moeilijk te verwezenlijken zijn.

De kerk op zich is ook al een bezoek waard. Oude grafzerken, het grafmonument van Watze van Camminga en Rixt van Donia, de wapenborden, de herenbank, de preekstoel, het orgel etc. maken de kerk zeer interessant voor geïnteresseerde bezoekers. Daarnaast is de kerk heel bekend vanwege de grote kolonie meervleermuizen die op de zolder en op andere plaatsen in de kerk huist.

Voor de tentoonstelling zijn meerdere plekken in de kerkruimte geschikt gemaakt. Over de kerkbanken is een ‘expositievloer’ gelegd. In het midden staan tentoonstellingsschotten. Verder zijn er mogelijkheden gecreëerd om op de brede lambrisering producten te tonen of aan de muur schilderijen te hangen. De entree zelf is gewijd aan de beroemde vleermuizenkolonie.

De tentruimte naast de kerk is ingericht voor de digitale presentatie van foto’s van oud Tjerkwerd. Hier is het smullen voor de liefhebbers van oud fotomateriaal. Fotografen hebben het dorp in het verleden meermalen bezocht met hun imposante fotokasten met glasplaten en dergelijke. Daarmee zorgden deze kunstenaars voor het fotografisch vastleggen van het Tjerkwerd van toen. Tevens kan hier tegen betaling een kop koffie of thee gedronken worden met wat lekkers erbij.

De expositie is niet alleen bedoeld voor de dorpsbewoners. Iedereen die belangstelling heeft voor de tentoonstelling en de kerk is van harte welkom. De entree is gratis.

Officiële opening van de kunstmanifestatie vindt plaats op woensdag 8 september door oud-Tjerkwerder Hylke Speerstra. De tentoonstelling is van 9 tot en met 18 september dagelijks geopend voor publiek en wel van 13.30 tot 17.30 uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zondag vanaf 13.30 uur. Op 11 en 12 september valt de tentoonstelling samen met de Open monumentendagen.

Organisatie:
Michiel de Jong, Bolswarderweg 1B, Tel. 0515574991, 8765LR1B@hetnet.nl
Gerben Wijnja, Sylroede 6, Tel. 0515579348, info@utskoat.nl
Anne de Vries, Singel 10, Tel. 0515579480, vriver@xs4all.nl
Bank: ING, rek. nr. 749432195, t.n.v. A. de Vries –Kunstrijk-, Tjerkwerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER