Naaiclub en Naaischool

0
1330
NR250naaiclub

Op de foto de naaiclub, voor het huis van Meinte Boersma. v.l.n.r. Aagje Woudstra, Tietje H. Visser, Binkje Kuipers, Anna Gietema, Anna Boersma. Zittend: Johanna Schaper, Grietje Draaijer, Feikje Boersma en Tina J. de Haas. Tjerkwerd had vroeger ook een naaischool. Deze was gevestigd in de openbare school op het Ald Hiem.

Tsjerkwert hat ek lange tiid in naaiclub hân. Wannear dizze club oprjochte is wit ik net. Mar de dames makken somtiiden wolris in útstapke…

v.l.n.r. staand: Anna Boersma, Handwerkjuf, Johanna Schaper, Grietje Draaijer, Feikje Boersma, Tine J. de Haas. Zittend: Anna Gietema, Aagje Woudstra, Tietje H. Visser, Binkje Kuipers

De naaiclub aan de Waltaweg 25. bij noodslager Meinte Boersma. v.l.n.r. staand:  Anna Boersma, Handwerkjuf,  Johanna Schaper, Grietje Draaijer, Feikje Boersma, Tine J. de Haas.  Zittend: Anna Gietema, Aagje Woudstra, Tietje H. Visser, Binkje Kuipers.

Reisje naaiclub naar Oranjewoud,op 21-7-1926.

Reisje naaiclub naar Oranjewoud,op 21-7-1926. Boven op de bus. Trijntje de Haas, Grietje Draaijer, Feikje Zijsling, Tjaltje Reitsma, Romkje Zwaagstra. v.l.n.r. Sietske Oostenveld,Annigje Bloemsma, Geeske Kuipers, Wijtske de Boer ,lerares. Feikje Tiesma, Rikus Zwaagstra. voor. Hinke Wijngaaren, Feikje Boersma, Grietje de Jong.

NR898 Naaischool

Naaischool. 1 Hotske Zijsling 2 Anna de Haas 3 Sietske Rusticus 4 Wiepkje P Volbeda 5 Gepke Tj de Boer 6 Akke J Hilt 7 Anna Robijn 8 Hotske L Schakel 9 Geertje S Bartsma 10 Pietje S Sytsma 11 Trijntje S Sytsma 12 Hieke H Bartsma 13 Oentsje H Bartsma 14 Hinke M v/d Wal 15 Hinke Tj  de Boer 16 Reinskje S Bartsma.

NR897 Naaischool

Naaischool. 12 Jantje Burghgraeff 26 Geeske Kuipers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER