Opheffing O.L. School deel 2

0
714

Er is een hele briefwisseling geweest tussen de diverse instanties en het schoolbestuur. Op 14 Febr. 1934 kwam er een brief van de Secretaris van de gem. Wonseradeel, over de opheffing van de school. De gemeente was al tegen het besluit van Ged. Staten van Friesland in beroep gegaan bij de Raad van State. Pasma vroeg om de stukken, hier het antwoord:

Secretaris van Wonseradeel

Witmarsum den 14 februari 1934

Den Heer Tj Pasma te Tjerkwerd,

Geachte Heer,

In verband met uw tot den Burgemeester gericht schrijven van 12 dezer, doe ik U hierbij toekomen een afschrift van het besluit van Ged. Staten betreffende opheffing der Ol school ten Uwen, zomede een doordruk van het aan de kroon verzonden beroepschrift tegen genoemde besluit van Ged. Staten Hetgeen U wenst te weten is in beide stukken omschreven.

Tevens sluit ik hierbij in een topografische kaart van deze gemeente. Deze kaart is niet van wethouder de Jong, doch van mij. Na gebruik ontvang ik deze kaart gaarne spoedig van U terug.

De inlichtingen van den Secretaris van “Volksonderwijs” den heer K de Vries, betreffende den termijn van beroep (30 dagen te rekenen van de datum der beslissing van Ged. Staten) lijkt mij niet geheel juist.

Volgens art 17 der Lager onderwijs moet het beroep worden ingesteld binnen 30 dagen, te rekenen van den dag, waarop het besluit van Ged Staten is openbaar gemaakt, of aan belanghebbende is toegezonden. Volgens een Koninklijk beslissing kan aangenomen worden dat een uitspraak als bedoeld, openbaar werd gemaakt door mededeling van het besluit in de openbare raadsvergadering.

Dit is geschied op 1 februari jl. Edoch indien u het bezwaarschrift kunt verzenden vóór 17 februari ek. Gaat U in elk geval vrij uit.

Hoogachtend,

De secretaris van Wonseradeel

LAAT EEN REACTIE ACHTER