Opheffing O.L. School deel 3

0
804

Een brief van de secretaris van de Vereniging van Volksonderwijs in Amsterdam aan de secr. van die vereniging in Bolsward de heer F.Bakker.

,,VOLKSONDERWIJS.’’
Opgericht 25 Mei 1886.
(Statuten laatstelik goedgekeurd bij K.B. van 23 April 1930. No. 59.)
HOOFDBESTIJUR.
Bo 3/72

AMSTERDAM (zuid) 15 Februari 1934…
ALEXANDER GOERSSTRAAT 13. TELEFOON 20509.
POSTGIRO 35954. GEMEENTE GIRO V. 2939

De Heer F. BAKKER.
Sekretarls Afd. Vol.ksonderwijs.
B O L S W A R D.

Geachte Heer Bakker,

De termijn van 30 dagen, waar binnen beroep mogelik is, begint te lopen op de dag, dat het besluit openbaar gemaakt en ter kennis van de belanghebbenden wordt gebracht. Die datum is gewoonlik enige dagen later dan de beslissingsdag en daarom dragen de besluiten van Ged. Staten twee data; In’ t geval Tjerkwerd zal dit zijn 17 Januari/ 1934 Wat dus aan het hoofd der school is meegedeeld, is juist.

De eerste ondertekenaar van het adres ontvangt t.z.t. een bericht van de Griffie van de Raad van State , dat de stukken ter inzage liggen. Dat bericht zende men aan ons door; we gaan de stukken dan lezen en berichten U daarover. Enige dagen daarna wordt per kaart door de Raad van State bericht op welke dag de zaak in openbare behandeling komt.

Inmiddels gaarne

Hoogachtend en vr.gr.

Alg. Sekretaris Penningmeester.

LAAT EEN REACTIE ACHTER