Redle Robijn

0
832

Yn Tsjerkwert wie in Redle Robijns ferstoan. Alteast dat miende men. Buorren kamen om plicht te dwaan. (it beklaaien) mar sprieken earst de brandewynflesse efkes oan. En de piip waard oanstutsen. Mar hja moasten dochs ek in kear har plicht dwaan, en ien fan de manne sei: “Hoe let is it?”En do kaam út it bedsté it antwurd:”Healwei trijen.” Robijns kaam oerein, stapte fan it bêd ôf en hat noch 5 jier libbe. Dêrfandinne soe it sprekwurd fan Scheltema komme: Healwei trijen, sei de deade( fan Tsjerkwert).

LAAT EEN REACTIE ACHTER